Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vinorelbine PharmSol


Příbalová informace: informace pro uživatele


Vinorelbine PharmSol 20 mg měkké tobolky Vinorelbine PharmSol 30 mg měkké tobolky Vinorelbine PharmSol 80 mg měkké tobolky vinorelbin-ditartarát


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Před léčbou přípravkem Vinorelbine PharmSol a během ní Vám bude vyšetřován krevní obraz, aby se zjistilo, zda je pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky tohoto vyšetření uspokojivé, může být Vaše léčba odložena a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí do normálu.


Mužům léčeným přípravkem Vinorelbine PharmSol se doporučuje, aby se během léčby a po dobu

3 měsíců po užití poslední tobolky vyvarovali početí dítěte, a aby se před zahájením léčby poradili o možnostech konzervace spermatu, protože přípravek Vinorelbine PharmSol může narušit jejich plodnost.


Děti a dospívající

Tento přípravek se nedoporučuje používat u dětí do 18 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Vinorelbine PharmSol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Lékař Vám bude věnovat zvláštní pozornost, jestliže užíváte následující léky:


Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Vinorelbine PharmSol uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Z bezpečnostních důvodů musí být všechny nepoužité tobolky vráceny lékaři nebo lékárníkovi k likvidaci. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Vinorelbine PharmSol obsahuje

Léčivou látkou je vinorelbin (jako vinorelbin-ditartarát) 20 mg, 30 mg nebo 80 mg.


Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: bezvodý ethanol čištěná voda glycerol makrogol 400


Tobolka: želatina glycerol

tekutý částečně dehydratovaný sorbitol oxid titaničitý (E 171)

čištěná voda

Vinorelbine PharmSol 20 mg a 80 mg měkké tobolky – žlutý oxid železitý (E 172) Vinorelbine PharmSol 30 mg měkké tobolky – červený oxid železitý (E 172)


Další složky:

potiskový inkoust (netěkavá složka – esterifikovaný šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol) triacylglyceroly se středním řetězcem


Jak přípravek Vinorelbine PharmSol vypadá a co obsahuje toto balení

20 mg měkká tobolka: oválná měkká tobolka světle hnědé barvy o rozměrech 9,0 x 7,0 mm s černým nápisem „20“ vytištěným na povrchu

30 mg měkká tobolka: podlouhlá měkká tobolka růžové barvy o rozměrech 15,0 mm x 6,0 mm s

černým nápisem „30“ vytištěným na povrchu

80 mg měkké tobolky: podlouhlá měkká tobolka světle žluté barvy o rozměrech 20,0 mm x 8,0 mm s

černým nápisem „80“ vytištěným na povrchu.


Vinorelbine PharmSol 20 mg měkké tobolky: Balení s jedním blistrem s jednou měkkou tobolkou.

Balení se čtyřmi blistry, z nichž každý obsahuje jednu měkkou tobolku

Vinorelbine PharmSol 30 mg měkké tobolky: Balení s jedním blistrem s jednou měkkou tobolkou.

Balení se čtyřmi blistry, z nichž každý obsahuje

jednu měkkou tobolku

Vinorelbine PharmSol 80 mg měkké tobolky: Balení s jedním blistrem s jednou měkkou tobolkou.


Držitel rozhodnutí o registraci


PharmSol Europe Limited

The Victoria Centre Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road Mosta MST 9012

Malta


Výrobce


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola PLA3000

Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Česká republika, Dánsko, Finsko, Malta, Norsko, Polsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko: Vinorelbine PharmSol

Německo: Vinorelbin PharmSol

Francie: VINORELINE PHARMSOL

Itálie, Portugalsko: Vinorelbina PharmSol


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 8. 2022

Tento léčivý přípravek je na předpis.