Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Aulin

CENY

100MG TBL NOB 15

Velkoobchod: 52,00 Kč
Maloobchodní: 78,36 Kč
Uhrazen: 60,74 Kč

100MG POR GRA SUS 15

Velkoobchod: 54,00 Kč
Maloobchodní: 81,38 Kč
Uhrazen: 63,76 Kč

100MG POR GRA SUS 15 I

Velkoobchod: 54,00 Kč
Maloobchodní: 81,38 Kč
Uhrazen: 63,76 Kč

100MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 93,00 Kč
Maloobchodní: 140,15 Kč
Uhrazen: 104,90 Kč

100MG POR GRA SUS 30

Velkoobchod: 95,00 Kč
Maloobchodní: 143,17 Kč
Uhrazen: 107,92 Kč

100MG POR GRA SUS 30 I

Velkoobchod: 95,00 Kč
Maloobchodní: 143,17 Kč
Uhrazen: 107,92 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele AULIN 100 mg granule pro perorální suspenzi


nimesulidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Aulin a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aulin užívat

 3. Jak se přípravek Aulin užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Aulin uchovávat

 6. Další informace


 1. CO JE PŘÍPRAVEK AULIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


  Přípravek Aulin je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek („NSAID“) tišící bolest. Používá se k léčbě akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí.


  Před předepsáním přípravku Aulin Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům rozvoje nežádoucích účinků.


 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AULIN UŽÍVAT


  Neužívejte přípravek Aulin, jestliže

  • jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na nimesulid nebo jakoukoli jinou složku přípravku Aulin (uvedenou v bodě 6 na konci této příbalové informace),

  • se u Vás vyskytl některý z následujících příznaků po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID:

   • sípání, pocit tlaku na hrudi, dušnost (astma),

   • ucpaný nos v důsledku zduření nosní výstelky (nosní polypy),

   • vyrážka/kopřivka (urtikarie),

   • náhlé otoky kůže či sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky tváře, rtů, úst či krku, které mohou působit i potíže s dýcháním (angioneurotický edém),

  • se u Vás vyskytly následující potíže po předchozí léčbě NSAID a v anamnéze:

   • krvácení do žaludku nebo střev,

   • proděravění (perforace) žaludku nebo střev,


    Strana 1 (celkem 6)

  • jste nedávno nebo v anamnéze měl(a) žaludeční nebo střevní vředy nebo krvácení (vředy nebo krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát),

  • jste prodělal(a) krvácení do mozku (cévní mozková příhoda),

  • máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve,

  • trpíte poruchou funkce jater,

  • užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící bolest nebo NSAID léky,

  • užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách,

  • pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,

  • jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal(a) reakci postihující játra,

  • trpíte nedialyzovanou těžkou poruchou funkce ledvin,

  • trpíte závažným srdečním selháním,

  • máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, máte zimnici, třesete se nebo máte zvýšenou teplotu),

  • jste v posledních 3 měsících těhotenství,

  • kojíte.


  Nepodávejte přípravek Aulin dětem do 12 let.


  Varování

  Léčivé přípravky jako je Aulin mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby.

  Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že byste mohli být ohroženi těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti léčby.


  Pokud se u Vás projeví závažné alergické reakce, přestaňte přípravek Aulin užívat při prvních známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné známce alergie a poraďte se se svým lékařem.

  Přerušte ihned léčbu přípravkem Aulin, vyskytne-li se u Vás krvácení do trávicího traktu (způsobí dehtové zabarvení stolice) nebo zpozorujete-li projevy vředového onemocnění trávicího traktu (projevuje se bolestí břicha).


  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aulin je zapotřebí

  Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, přerušte užívání nimesulidu a okamžitě informujte svého lékaře. Příznaky naznačující potíže s játry zahrnují ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, přetrvávající únavu nebo tmavě zbarvenou moč.


  Pokud jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu nemoc, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Aulin užívat.


  Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Aulin objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, máte zimnici nebo se třesete), přestaňte přípravek užívat a informujte svého lékaře.


  Pokud máte jakékoliv mírné onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cirkulační problémy nebo onemocnění ledvin, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Aulin užívat.


  Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že Vám přípravek Aulin nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.

  Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, jelikož přípravek Aulin může snižovat plodnost.


  Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.


  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

  Jestliže užíváte některé z následujících léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat s přípravkem Aulin:

  • kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),

  • léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),

  • antihypertenziva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční činnosti),

  • lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

  • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),

  • methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),

  • cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému), ujistěte se, že Váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva užíváte, než začnete užívat přípravek Aulin.


   Těhotenství a kojení

   Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Aulin nebo jakýkoliv jiný lék.

   • Aulin se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a při porodu.

   • Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Aulin může snížit plodnost.

   • Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou Vám Váš lékař určil.


  Aulin nesmí být užíván v období kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví závratě nebo ospalost po užití přípravku Aulin.


  Důležité informace o některých složkách přípravku Aulin

  Aulin tablety a granule pro perorální suspenzi obsahují cukry. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN UŽÍVÁ


  Přípravek Aulin vždy užívejte přesně dle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu dostatečnou pro zvládnutí příznaků.


  Obvyklá dávka je jedna tableta s obsahem 100 mg účinné látky nebo 1 sáček se 100 mg účinné látky dvakrát denně po jídle.

  Přípravek Aulin užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu. Aulin 100 mg granule: granule se rozpouští ve sklenici vody.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Aulin, než jste měl(a)

  Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku Aulin, než jste měl(a) (předávkování), kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste s sebou zbylé léky. Pokud došlo k předávkování, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících příznaků: ospalost, pocit na zvracení, bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aulin

  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


  Podobně jako všechny léky, může mít i Aulin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadující okamžitou lékařskou péči:

  • žaludeční potíže či bolest, nechutenství, pocit na zvracení (nauzea), zvracení nebo krvácení žaludku či střev nebo černá stolice,

  • poruchy kůže jako je vyrážka nebo zarudnutí,

  • sípání nebo dušnost,

  • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),

  • náhlá změna množství či barvy moči,

  • otoky tváře, chodidel nebo nohou,

  • přetrvávající únava.


   Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID):


   Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě.


   V souvislosti s léčbou NSAID bylo popsáno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).


   Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:

  • žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),

  • proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné, zvláště u starších osob).


   Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku Aulin, jsou:


  • časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů): průjem, nevolnost, zvracení, malé změny v krevních testech jaterních funkcí,

  • méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): dušnost, závratě, zvýšený krevní tlak, zácpa, nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení, otoky (edém), krvácení ze žaludku nebo ze střeva; vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku,

  • vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): chudokrevnost, pokles počtu bílých krvinek v krvi, zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie), změny tlaku krve, krvácení, potíže při močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti nebo nervozity, noční můry, rozmazané vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání kůže, zánět kůže (dermatitida), celkový pocit nevolnosti, únava,

  • velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů): závažné kožní reakce (známé jako erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které způsobují puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin (nefritida), poruchy funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující krvácení pod kůži nebo v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení, zánět jater (hepatitida), který může způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie včetně závažných reakcí s kolapsem a sípáním, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy, ospalost, bolest žaludku, porucha trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky tváře a okolí, poruchy vidění.


  Léčivé přípravky jako je Aulin mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. JAK PŘÍPRAVEK AULIN UCHOVÁVAT


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte přípravek Aulin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné do/EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


 6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Aulin obsahuje


Léčivou látkou je nimesulidum. Pomocnými látkami jsou:


Aulin, granule pro perorální suspenzi: sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa usušená rozprášením, , cetomakrogol 1000, bezvodá kyselina citronová, pomerančové aroma.


Jak přípravek Aulin vypadá a co obsahuje toto balení


Aulin, granule pro perorální suspenzi: žlutý granulovaný prášek v sáčcích po 2 g. Vrstvy sáčku jsou papír/Al/PE. Krabičky obsahují 15, nebo 30 sáčků. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Upozornění:

Text na vnitřním obalu (sáčku) je v italštině.


Překlad textu:

granulato per sospensione orale = granule pro perorální suspenzi per uso orale = perorální podání


composizione = složení:

1 bustina contiene = 1 sáček obsahuje Nimesulide 100 mg = nimesulidum 100 mg Eccipienti: = pomocné látky

Cetomakrogol 1000 Saccarosio = sacharóza

Glukosio liquido nebulizzato essiccato = tekutá glukosa usušená rozprášením Acido citrico anidro = bezvodá kyselina citronová

Indicacioni, Posologia e Modalitá d´uso: vedere il foglio illustrativo. = Indikace, dávkování a způsob použití: viz příbalový leták.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.= Uchovávejte mimo dosah dětí.

Non disperdere nell´ámbiente il contenitore dopo l´uso. = Po použití nevyhazujte do životního prostředí.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pro jakékoliv informace o přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Držitel rozhodnutí o registraci

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Damastown, Mulhuddart-Dublin 15, Irsko


Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o, Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika


Výrobce:


Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Miláno, Itálie

Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Itálie Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika


Přebaleno:

MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, Slušovice, 763 15, Česká republika

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, Tábor, 390 34, Česká republika Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, Praha 10 – Malešice, 108 00, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 5. 2021