Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Crusia


Příbalová informace: informace pro uživatele


image

Crusia 2 000 IU (20 mg)/0,2 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Crusia 4 000 IU (40 mg)/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Crusia 6 000 IU (60 mg)/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Crusia 8 000 IU (80 mg)/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Crusia 10 000 IU (100 mg)/1 ml injekční rozto k v p ředplně né i njekč ní stříka č ce


enoxaparinum natricum

imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Upozornění a opatření

Pokud používate Crusia, nesmí se zaměňovat s jinými přípravky patřícími do skupiny nízkomolekulárních heparinů. Je to z toho důvodu, že tyto přípravky nejsou úplně stejné a nemají stejnou aktivitu a postup při používání.


Dříve než použijete přípravek Crusia, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:


Kvůli kontrole hladiny krevních destiček a draslíku v krvi Vám mohou být předtím, než začnete používat tento přípravek a potom v průběhu léčby v pravidelných inervalech prováděny krevní testy.


Děti a dospívající:

Bezpečnost a účinnost enoxaparinu nebyla u dětí nebo dospívajících hodnocena.


Další léčivé přípravky a přípravek Crusia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Operace a anestetika

Pokud se chystáte podstoupit spinální punkci nebo operaci, při které se používají tlumící přípravky nazývané epidurální nebo spinální anestetika, sdělte svému lékaři, že užíváte přípravek Crusia. Viz část “Nepoužívejte přípravek Crusia”. Rovněž sdělte svému lékaři, pokud trpíte jakýmikoli potížemi se zády nebo pokud jste někdy již podstoupil(a) operaci zad.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek používat.

Pokud jste těhotná a máte mechanickou srdeční chlopeň, může u Vás být vyšší riziko vzniku krevních sraženin. Váš lékař to s Vámi musí prodiskutovat.


Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem než užijete přípravek.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

přípravek Crusia nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.


Doporučuje se, aby lékař zaznamenal obchodní název a číslo šarže přípravku, který používáte.


Crusia obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na dávku, tj. V podstatě "bez sodíku".


 1. Jak se přípravek Crusia používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Pokud Vám byl předepsán tento přípravek:

případě nutnosti rozhodnout o podání další dávky sodné soli enoxaparinu 50 IU až 100 IU (0,5 až 1 mg) na kilogram hmotnosti.


Návod k použití injekční stříkačky Jak si podat injekci přípravku Crusia

Pokud si dokážete vpravit přípravek Crusia sám/sama, Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak to máte dělat. Pokud jste v použití injekční stříkačky nebyl(a) proškolen(a), sám/sama se o to nepokoušejte. Pokud si nejste jist(a), co máte dělat, poraďte se ihned se svým lékařem nebo se zdravotní sestrou. Správné podání podkožní (subkutánní) injekce napomůže snížení bolestivosti a vzniku modřin v místě vpichu.


Před aplikací přípravku Crusia


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Crusia uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nezmrazujte.

  Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Crusia je určena pouze k jednorázovému použití; nespotřebovaný přípravek zlikvidujte.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Pokud je stříkačka poškozená nebo roztok není čirý, přípravek nepoužijte.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Crusia obsahuje


Jak přípravek Crusia vypadá a co obsahuje toto balení


Crusia je čirý, bezbarvý až světle žlutý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy I, s

injekční jehlou s automatickým bezpečnostním zařízením nebo bez něj. Dodává se takto:

Crusia 2 000 IU (20 mg)/0,2 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 0,5 ml bez stupnice.

Balení po 2, 6, 10, 20 a 50 stříkačkách.

image

Crusia 4 000 IU (40 mg)/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 0,5 ml bez stupnice.

Balení po 2, 6, 10, 20, 30 a 50 stříkačkách.

Crusia 6 000 IU (60 mg)/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 ml se stupnicí. Balení po 2, 6, 10, 12, 24, 30 a 50 stříkačkách.

Crusia 8 000 IU (80 mg)/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 ml se stupnicí. Balení po 2, 6, 10, 12, 24, 30 a 50 stříkačkách.

Crusia 10 000 IU (100 mg)/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 1 ml se stupnicí. Balení po 2, 6, 10, 12, 24, 30 a 50 stříkačkách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


V některých baleních může být předplněná stříkačka opatřena bezpečnostním zařízením.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 - Madrid

Španělsko


Výrobce

ROVI Pharma Industrial Services S.A.

Julián Camarillo, 35

28037 - Madrid

Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:


Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Řecko, Španělsko, Finsko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené království (Severní Irsko): Crusia


Francie: Enoxaparine Crusia

Itálie: Rovinadil


Belgie, Irsko, Slovenská republika, Lucembursko: Teuro


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


26. 4. 2022


www.sukl.cz