Domovská stránka Domovská stránka

Meloxicam Mylan
meloxicam

CENY

15MG TBL NOB 20

Velkoobchod: 108,54 Kč
Maloobchodní: 163,57 Kč
Uhrazen: 116,58 Kč

15MG TBL NOB 60

Velkoobchod: 248,19 Kč
Maloobchodní: 369,70 Kč
Uhrazen: 228,74 Kč

15MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 425,13 Kč
Maloobchodní: 616,18 Kč
Uhrazen: 381,24 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Meloxicam Mylan 15 mg tablety

meloxicamum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Meloxicam Mylan a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Mylan užívat

 3. Jak se přípravek Meloxicam Mylan užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Meloxicam Mylan uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Meloxicam Mylan a k čemu se používá


  Přípravek Meloxicam Mylan obsahuje léčivou látku meloxikam. Meloxikam patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků používaných k léčbě bolesti a zánětu svalů a kloubů.


  Přípravek Meloxicam Mylan se užívá:

  • ke krátkodobé léčbě akutních záchvatů osteoartrózy (onemocnění kloubů)

  • k dlouhodobé léčbě bolesti spojené s revmatoidní artritidou (zánět kloubů)

  • k dlouhodobé léčbě podobného onemocnění nazývaného ankylozující spondylitida (zánět páteře)

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Mylan užívat Neužívejte přípravek Meloxicam Mylan:

  • během posledních tří měsíců těhotenství

  • jestliže jste dítě nebo dospívající do 16 let věku

  • jestliže jste alergický(á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou (např. aspirin) nebo na jiný nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID)

  • jestliže u Vás došlo v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních

   protizánětlivých léků (NSAID) k sípání, pocitu tísně na hrudi, dušnosti (astma), otokům uvnitř nosu způsobujícím jeho neprůchodnost (nosní polypy), otoku kolem očí, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, způsobujícímu potíže při dýchání (angioneurotický edém) nebo kopřivce

  • jestliže trpíte v současné době krvácením do žaludku nebo střev

  • jestliže máte nebo jste prodělal(a) dvě nebo více epizod žaludečních vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev

  • jestliže jste někdy prodělal(a) krvácení ze žaludku nebo střev nebo natržení (perforace) v zažívacím traktu po použití NSAID

  • jestliže máte nebo jste měl(a) poruchu krvácení nebo krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

  • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater

  • jestliže máte závažné selhání funkce ledvin a nepodstupujete dialýzu

  • jestliže máte závažné srdeční selhání.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Meloxicam Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • jestliže jste v minulosti prodělal(a) zánět jícnu (ezofagitida) nebo zánět žaludeční sliznice (gastritida) a/nebo žaludeční vředy, protože Váš lékař bude muset zkontrolovat před zahájením léčby, zda už těmito poruchami netrpíte

  • jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se žaludkem nebo střevy (jako je například Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida)

  • jestliže patříte do skupiny starších pacientů (vzhledem k vyššímu riziku nežádoucích účinků)

  • jestliže máte velmi nízký krevní objem (možná v důsledku velké ztráty krve, po chirurgickém výkonu nebo kvůli nízkému příjmu tekutin)

  • jestliže máte jiné problémy s játry, ledvinami nebo se srdcem

  • jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi

  • jestliže se snažíte otěhotnět nebo podstupujete vyšetření plodnosti.


   Léky jako je Meloxicam Mylan mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vyšších dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby.


   Pokud máte problémy se srdcem (včetně anginy pectoris nebo poruch krevního oběhu), prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu nebo si myslíte, že můžete mít vyšší riziko těchto onemocnění (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo máte vysokou hladinu cholesterolu nebo jste kuřák/kuřačka) měl(a) byste léčbu prodiskutovat se svým lékařem nebo lékárníkem.


   Potenciálně život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) byly hlášeny při použití přípravku Meloxicam Mylan. Jejich projevy jsou nejprve patrné na trupu jako načervenalé terčíky nebo jako kruhové skvrny, často s centrálním puchýřem. Mezi další příznaky, které můžete pozorovat, patří vředy v ústech, na krku, nosu, genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči).


   Tyto potenciálně život ohrožující kožní reakce jsou často doprovázeny chřipkovými příznaky. Vyrážka může vést až k rozsáhlé tvorbě puchýřů nebo olupování kůže. Nejvyšší riziko výskytu závažných kožních reakcí je během prvních týdnů léčby.


   Pokud u Vás během používání přípravku Meloxicam Mylan došlo k rozvoji Stevens-Johnsonova

   syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy, nesmí být léčba meloxikamem nikdy znovu zahájena. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní projevy, přestaňte přípravek Meloxicam Mylan užívat a vyhledejte okamžitou pomoc lékaře a řekněte mu, že užíváte tento přípravek.


   Během léčby

   Pokud jste dříve měl(a) problémy se střevy, a to zejména pokud jste starší pacient(ka), a pokud se u Vás v prvních dnech léčby přípravkem Meloxicam Mylan objeví žaludeční nebo střevní problémy (zejména krvácení), poraďte se ihned se svým lékařem. K tomu může pravděpodobněji dojít, pokud jste měl(a) střevní problémy v minulosti nebo pokud jste starší pacient(ka). Krvácení do střev se může projevit jako černě dehtově zbarvená stolice nebo pokud jste nemocný(á), může stolice obsahovat červené nebo tmavé krevní částice, které vypadají jako kávová sedlina (viz bod 4).


   Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky některých testů krve nebo moči. Vždy když Vám má být provedeno vyšetření krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo nemocniční personál, že užíváte tento přípravek.


   Tento léčivý přípravek může maskovat příznaky některých infekcí. Může například maskovat horečku. Pokud se necítíte dobře a myslíte, že máte infekční onemocnění, poraďte se svým lékařem.


   Další léčivé přípravky a Meloxicam Mylan

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Následující přípravky mohou ovlivňovat nebo být ovlivněny podáváním přípravku Meloxicam Mylan:

  • antikoagulancia (léky používané ke snížení srážení krve), jako je warfarin, heparin, klopidogrel, dabigatran, apixaban a tiklopidin, protože meloxikam může zvýšit jejich účinek, nebo může být pravděpodobnější, že dojde ke krvácení

  • jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo léky známé jako "inhibitory COX-2", jako je celekoxib

  • lithium (lék používaný k léčbě duševních nemocí)

  • methotrexát (lék používaný k léčbě lupénky, zánětu a některých druhů rakoviny)

  • trombolytika (léky používané k léčbě srdečních onemocnění rozpouštějící krevní sraženiny)

  • cholestyramin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)

  • inhibitory kalcineurinu (léky používané k léčbě autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida nebo používané po transplantaci orgánů), jako jsou cyklosporin nebo takrolimus

  • diuretika (močopudné tablety)

  • léky k léčbě vysokého krevního tlaku nazývané inhibitory ACE, antagonisté angiotensinu II (sartany) nebo beta-blokátory

  • kortikosteroidy (používané k léčbě astmatu, zánětu a po transplantaci orgánů), protože může být pravděpodobnější, že dojde ke vzniku vředů nebo ke krvácení

  • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léčivé přípravky používané k léčbě deprese)

  • pemetrexed, lék používaný k léčbě některých druhů rakoviny. Možná budete muset přestat užívat tento léčivý přípravek po dobu nejméně 5 dnů před, během a 2 dny po podání pemetrexedu

  • léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje soli draslíku nebo doplňky s obsahem draslíku, některé močopudné léky (diuretika, například spironolakton) nebo

   antibiotikum trimethoprim

  • deferasirox, lék užívaný ke snížení hladiny železa v těle

  • perorální antidiabetika (deriváty sulfonylmočoviny, nateglinid) - léčiva používaná k léčbě cukrovky. Váš lékař má pečlivě sledovat hladinu cukru v krvi z hlediska rizika hypoglykemie.


   Těhotenství, kojení a plodnost


   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Těhotenství

   Neužívejte tento lék v průběhu posledních tří měsíců těhotenství, protože meloxikam může mít závažné účinky na srdce a ledviny Vašeho nenarozeného dítěte. Během porodu může meloxikam také ovlivnit kontrakce, což vede k opožděnému nebo delšímu porodu nebo může způsobit, že budete po porodu déle krvácet. Během prvních 6 měsíců těhotenství se užívání meloxikamu nedoporučuje.


   Koj ení

   NSAID mohou přecházet do mateřského mléka. Během užívání tohoto léčivého přípravku nemáte kojit.


   Plodnost

   Tento lék může ztížit otěhotnění. Informujte svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět, nebo Vám mají být provedeny testy plodnosti.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Přípravek Meloxicam Mylan může vyvolat nežádoucí účinky, které mohou mít vliv na řízení vozidel a obsluhu strojů. Mezi takovéto nežádoucí účinky patří např. poruchy zraku, jako je rozmazané vidění, ospalost, závratě, pocit točení (vertigo) nebo jiné problémy ovlivňující mozek. Pokud se u Vás objeví některé z těchto nežádoucích účinků, neřiďte motorová vozidla a ani neobsluhujte stroje.


   Meloxicam Mylan obsahuje laktózu a sodík

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Meloxicam Mylan užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Váš lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku na nejkratší možný čas, který bude potřebný na léčbu příznaků. Pokud se Váš stav nezlepší nebo pokud trpíte nežádoucími účinky, sdělte to svému lékaři. Váš lékař by měl Váš stav a průběh léčby sledovat.


  Použití u dospělých a dospí vajících od 16 let věku

  Akutní epizoda osteoartrózy

  Doporučená dávka přípravku je 7,5 mg jednou denně (půl tablety přípravku Meloxicam Mylan 15 mg). Pokud nedojde ke zlepšení, může Váš lékař zvýšit dávku na 15 mg jednou denně.


  Léčba bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou nebo ankylozující spondylitidou

  Doporučená dávka přípravku je 15 mg jednou denně.


  Pokud se příznaky zlepší, může Váš lékař snížit dávku na 7,5 mg denně. Nikdy nepřekračujte dávku 15 mg denně.

  Porucha funkce ledvin a jater

  U dialyzovaných pacientů s těžkým selháním ledvin nesmí doporučená dávka překročit 7,5 mg denně.


  Pokud není postižení jater a ledvin závažné, užívají se normální doporučené dávky pro dospělé uvedené výše.


  Meloxicam Mylan není vhodný pro pacienty s těžkým selháním ledvin, kteří nejsou na dialýze ani pro pacienty s těžkým selháním jater.


  Použití u starších pacientů

  Pokud patříte do skupiny starších pacientů, může Vám lékař doporučit nižší dávkování léku. Doporučená dávka pro léčbu pacientů s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou je 7,5 mg denně.


  Použití u dětí a dospívajících

  Děti a dospívající do 16 let věku nesmí přípravek Meloxicam Mylan užívat.


  Užívejte Meloxicam Mylan ústy v jedné dávce během jídla a zapíjejte vodou nebo jiným nápojem. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Meloxicam Mylan, než jste měl(a)

  Obraťte se na svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a všechny zbývající tablety. Můžete mít alergickou reakci (viz bod 4), nebo se můžete cítit slabý(á), ospalý(á), můžete pociťovat nevolnost nebo můžete zvracet, můžete mít bolesti v žaludku nebo krvácení do žaludku nebo střev. Závažnější účinky mohou být vysoký krevní tlak, selhání ledvin, jaterní problémy, potíže s dýcháním, kóma, záchvaty (křeče), nebo srdeční problémy.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meloxicam Mylan

  Jestliže zapomenete užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není téměř čas užít následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Meloxicam Mylan

  Nepřestaňte užívat Váš lék před tím, než se poradíte se svým lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice, pokud se u Vás objeví následující účinky:


  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • krvácení do žaludku nebo střev, které se může projevit jako krev ve stolici, černým dehtovým zbarvením stolice nebo pokud jste nemocný(á), může stolice obsahovat červené nebo tmavé krevní částice, které vypadají jako kávová sedlina, nafouklý žaludek, pálivá bolest nebo citlivost v žaludku nebo oblasti střev, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení (nauzea) s nebo bez zvracení. Toto mohou být také známky vředu nebo protržení žaludku nebo střev.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

  • zvýšení výskytu infekcí, které se mohou projevit jako horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech (to může být známkou nízkého počtu bílých krvinek v těle)

  • potenciálně život ohrožující kožní reakce, jako jsou velké červené plochy, tvorba puchýřů nebo olupování kůže a krvácení ze rtů, očí, genitálií nebo úst (to může být známkou Stevens- Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

  • zežloutnutí kůže nebo bělma očí, tmavá moč, světlá stolice a celkově nedobrý pocit (to může znamenat, že máte závažné problémy s játry)

  • tvorba malého množství nebo žádné moči, bolest nebo potíže při močení, zakalená nebo tmavá moč, krev v moči nebo bolesti v dolní části zad (to může znamenat závažné problémy s ledvinami u pacientů s rizikovými faktory, jako je nízký objem krve, starší pacienti, problémy se srdcem, ledvinami nebo závažné problémy s játry)

  • příznaky srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody, která by mohla být způsobena krevní sraženinou

   • příznaky srdečního infarktu zahrnují bolest na hrudi, která se může šířit po celé horní části těla nebo pocit tísně nebo tíhy na hrudi, doprovázené pocením, pocitem nevolnosti, zvracením nebo závratěmi

   • příznaky cévní mozkové příhody zahrnují náhlou slabost nebo necitlivost tváře, paže nebo nohy, náhlou silnou bolest hlavy, náhlé změny v řeči nebo zmatenost, náhlé změny v rovnováze, koordinaci či chůzi nebo ztrátu vědomí, případně křeče.


    Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, očí, úst, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobovat potíže s polykáním nebo dýcháním.


   Další nežádoucí účinky jsou:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

  • zažívací potíže

  • nevolnost (pocit na zvracení)

  • zvracení

  • bolest žaludku

  • zácpa

  • plynatost

  • průjem.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • bolest hlavy.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • bledost s bolestmi hlavy, dušnost při výkonu nebo abnormální únava (to může znamenat nízký počet červených krvinek)

  • jiné alergické reakce, např. kožní vyrážka, kopřivka nebo svědění

  • závratě

  • pocit otáčení (vertigo)

  • ospalost

  • zvýšený krevní tlak

  • pocit zrudnutí

  • zánět žaludku nebo střev

  • říhání

  • vysoká hladina draslíku nebo sodíku v krvi

  • vředy v ústech

  • změny ve funkci ledvin nebo jater, patrné v krevních testech

  • otoky (zadržování tekutin), zejména chodidel a kotníků

  • vyrážka.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

  • nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení trvající déle, než je obvyklé (to může znamenat nízký počet krevních destiček)

  • změny v krvi, patrné v krevních testech

  • změny ve Vaší náladě

  • noční můry

  • zvonění v uších

  • rychlý srdeční tep, pociťovaný jako bušení na hrudi (palpitace)

  • problémy s viděním, jako je rozmazané vidění nebo svědění, výtok z očí (zánět spojivek)

  • tíseň na hrudi, dušnost nebo sípání (můžete mít astma zvláště, pokud jste alergický(á) na nějaké jiné NSAID, jako je kyselina acetylsalicylová)

  • pálení žáhy, které může být známkou zánětu jícnu (ezofagitida)

  • přetrvávající vodnatý průjem, který může obsahovat krev.


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • citlivost kůže na světlo, jako je snadnější spálení na slunci

  • zmatenost

  • dezorientace

  • pankreatitida (zánět slinivky břišní)

  • ženská neplodnost, opožděná ovulace.

   Další nežádoucí účinky pozorované u jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), ale dosud nepozorované u meloxikamu

  • srdeční selhání

  • další závažné problémy s ledvinami.


   Léky jako je meloxikam mohou být spojené s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Meloxicam Mylan uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Meloxicam Mylan obsahuje


Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta obsahuje meloxicamum 15 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, dihydrát natrium-citrátu, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium- stearát.


Jak přípravek Meloxicam Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Meloxicam Mylan jsou světle žluté, ploché, kulaté a mají půlicí rýhu na jedné straně. PVC/PVdC/Al blistry v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo

1000 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Mylan Ireland Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko


Výrobce:

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko Chanelle Medical Limited, Loughrea, Co. Galway, Irsko

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Meloxicam Mylan 7.5 mg & 15 g Tabletten Česká republika Meloxicam Mylan

Itálie Meloxicam Mylan Generics 7.5 mg a 15 mg Slovenská republika Meloxicam Mylan 7.5 mg a 15 mg

Velká Británie Meloxicam 7.5 mg a 15 mg Tablets


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2021.