Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

PARACETAMOL DR. MAXPříbalová informace: informace pro pacienta Paracetamol Dr.Max 500 mg tablety paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření


Neužívejte Paracetamol Dr.Max současně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími

paracetamol.


Neužívejte Paracetamol Dr.Max bez konzultace s lékařem, máte-li onemocnění jater nebo ledvin.


Před užitím přípravku Paracetamol Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

pokud:


Nejste-li si jist(a), zda se Vás cokoli z toho týká, zeptejte se svého lékaře.


Při užívání přípravku Paracetamol Dr.Max je zapotřebí opatrnosti, pokud:

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.


Tento lék obsahuje paracetamol. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k závažné poruše jater. Poškození jater účinkem paracetamolu se může vyskytnout i během krátkodobé léčby terapeutickými dávkami bez předchozí poruchy funkce jater.


Během léčby paracetamolem byly hlášeny život ohrožující kožní reakce. Pokud se takové příznaky vyskytnou (např. rozvíjející se kožní vyrážka s častým výskytem puchýřů nebo slizničními lézemi), přestaňte užívat Paracetamol Dr.Max a jděte ihned do nemocnice.


Děti

Vzhledem k množství paracetamolu není Paracetamol Dr.Max určený pro děti mladší 6 let (nebo děti s tělesnou hmotností pod 21 kg).


Další léčivé přípravky a Paracetamol Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.


Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před použitím přípravku Paracetamol Dr.Max, pokud užíváte:


Účinky přípravku Paracetamol Dr.Max a účinky jiných souběžně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Z toho důvodu má Váš lékař být informován o všech lécích, které užíváte nebo budete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Před užitím jakéhokoli léku dostupného bez lékařského předpisu společně s přípravkem Paracetamol Dr.Max se poraďte se svým lékařem.


Paracetamol Dr.Max s jídlem, pitím a alkoholem

Z důvodu zvýšeného rizika poškození jater nepijte během léčby alkohol. Pacienti, kteří mají problémy

s alkoholem, se mají před začátkem léčby přípravkem Paracetamol Dr.Max poradit s lékařem.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Pokud je to nutné, Paracetamol Dr.Max můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře.


Kojící ženy mohou užívat Paracetamol Dr.Max krátkodobě; delší léčba je možná pouze po poradě s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Paracetamol Dr.Max nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Paracetamol Dr.Max obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se Paracetamol Dr.Max užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Paracetamol Dr.Max se může užívat nezávisle na jídle.


  Tento lék je určen k vnitřnímu užití. Tablety se mají zapít vodou.


  Vždy je nutné užívat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu nutnou pro zlepšení příznaků. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být alespoň 4 hodiny.

  Nepřekračujte doporučenou dávku. Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku

  závažného poškození jater.


  Dospělí a dospívající starší 15 let

  Doporučená dávka je 1–2 tablety několikrát denně s odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny. Jedna tableta je určena pro osoby s tělesnou hmotností 34–60 kg, 2 tablety pro osoby s tělesnou hmotností nad 60 kg.

  Maximální denní dávka je 8 tablet. Při dlouhodobé léčbě (více než 10 dní) nepřekračujte dávku 5 tablet denně.


  Dospívající 12–15 let

  Doporučená dávka je 1 tableta několikrát denně s odstupem mezi dávkami nejméně 4-6 hodin.

  Maximální denní dávka je 6 tablet.


  Děti 6–12 let (nebo s tělesnou hmotností vyšší než 21 kg)

  Doporučená dávka je ½–1 tableta několikrát denně s odstupem mezi dávkami nejméně 4-6 hodin. Maximální jednotlivé dávky a maximální denní dávky podle tělesné hmotnosti jsou uvedeny v tabulce níže.


  Tělesná hmotnost

  Jednotlivá dávka

  Maximální denní dávka

  21–24 kg

  ½ tablety

  2 ½ tablety

  25–32 kg

  3 tablety

  33–40 kg

  1 tableta

  4 tablety


  image

  image

  Používání u dětí mladších 6 let nebo s tělesnou hmotností nižší než 21 kg

  Vzhledem k množství léčivé látky není Paracetamol Dr.Max doporučen k použití pro děti mladší 6 let

  nebo s tělesnou hmotností nižší než 21 kg.


  Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

  Pokud máte poruchu funkce ledvin nebo jater, před začátkem léčby se poraďte s lékařem. Dávka bude určena lékařem. Pokud máte těžkou poruchu funkce jater, neužívejte tento lék.


  Bez doporučení lékaře neužívejte Paracetamol Dr.Max déle než 7 dní u dospělých a 3 dny u dětí. Pokud

  se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Dlouhodobá léčba (několik týdnů) vyžaduje pravidelné návštěvy lékaře.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Dr.Max, než jste měl(a)

  Ve všech případech předávkování nebo podezření na předávkování, které se může projevovat jako pocit na zvracení, zvracení a bledost, nebo při náhodném požití léku dítětem, kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, a to i v případě, že nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. Ukažte jim užité balení a tento příbalový leták. Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí k potřebě transplantace jater nebo ke smrti.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Paracetamol Dr.Max

  Jestliže jste zapomněl(a) užít Paracetamol Dr.Max, užijte následující dávku, jakmile si vzpomenete a potom dodržujte interval mezi dávkami uvedený v části 3. Nepřekračujte maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se lék užívá v doporučených dávkách, je obvykle dobře snášen.


  Přestaňte užívat tento lék a ihned informujte svého lékaře, vyskytnou-li se u Vás kterékoli z následujících obtíží:

  • alergické reakce, které mohou být vážné, včetně kožní vyrážky, svědění, někdy s otokem rtů a obličeje, nebo obtížného dýchání;

  • kožní vyrážky nebo odlupování kůže nebo vřídky v ústech;

  • problémy s dýcháním; pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích účinků je vyšší, pokud jste již dříve měl(a) problémy s dýcháním po užití jiných léků na bolest a horečku (jako je ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová);

  • neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

   • alergická reakce, přecitlivělá reakce kůže

   • zvýšení hladin enzymů odrážející činnost jater


    Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

   • závažná alergická reakce (anafylaxe)

   • zúžení průdušek

   • poruchy krvetvorby

   • velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP)).


   Pokud se tyto nebo jiné neobvyklé reakce objeví, přestaňte tento lék užívat nebo podávat dítěti a poraďte se se svým lékařem.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Paracetamol Dr.Max uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace


Co Paracetamol Dr.Max obsahuje


Jak Paracetamol Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Paracetamol Dr.Max jsou téměř bílé oválné tablety s půlicí rýhou na obou stranách, o délce 16 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Bezbarvý PVC/PVdC/Al blistr

Velikost balení: 10, 20 a 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma s.r.o. Na Florenci 2116/15 Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika


Výrobce:

Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován

pod těmito názvy:

Česká republika Paracetamol Dr.Max

Slovenská republika Paracetamol Dr.Max 500 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 11. 2021.