Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Biktarvy

Příbalová informace: informace pro uživatele


Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg potahované tablety

bictegravirum/emtricitabinum/tenofovirum alafenamidum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Biktarvy a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biktarvy užívat

 3. Jak se přípravek Biktarvy užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Biktarvy uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Biktarvy a k čemu se používá


  Přípravek Biktarvy obsahuje tři léčivé látky:

  • biktegravir, antiretrovirový přípravek ze skupiny inhibitorů integrázy (integrase strand transfer inhibitor, INSTI)

  • emtricitabin, antiretrovirový přípravek ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI)

  • tenofovir-alafenamid, antiretrovirový přípravek ze skupiny nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy (nucleotide reverse transcriptase inhibitor, NtRTI)


   Přípravek Biktarvy je jedna tableta pro léčbu infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV-1) u dospělých.


   Přípravek Biktarvy snižuje množství viru HIV ve Vašem těle. Tím se zlepší Váš imunitní systém a sníží riziko vzniku onemocnění souvisejících s infekcí virem HIV.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biktarvy užívat Neužívejte přípravek Biktarvy

  • jestliže jste alergický(á) na biktegravir, emtricitabin, tenofovir-alafenamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • jestliže v současné době užíváte některé z následujících léků:

   • rifampicin, přípravek užívaný k léčbě některých bakteriálních infekcí, jako je tuberkulóza

   • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek užívaný k léčbě

    deprese a úzkosti, nebo přípravky, které ji obsahují.


    Platí-li pro Vás kterýkoli z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Biktarvy a ihned informujte svého lékaře.


    Upozornění a opatření


    Před užitím přípravku Biktarvy se poraďte se svým lékařem:


  • Jestliže máte problémy s játry nebo jste prodělal(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy (zánětu jater). U pacientů s jaterním onemocněním, včetně chronické hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko závažných a potenciálně smrtelných jaterních komplikací. Jestliže máte infekci virem hepatitidy B, Váš lékař pečlivě zváží, jaký léčebný režim je pro Vás nejlepší.


  • Jestliže máte infekci virem hepatitidy B. Jaterní problémy se mohou zhoršit poté, co přestanete přípravek Biktarvy užívat.

   Nepřestávejte užívat přípravek Biktarvy, jestliže máte hepatitidu B, Nejprve se poraďte se svým lékařem. Další podrobnosti viz bod 3, Nepřestávejte užívat přípravek Biktarvy.


   • Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jestliže vyšetření ukazuje na problémy s ledvinami. Při zahájení a během léčby přípravkem Biktarvy, Vám může lékař provádět krevní testy, aby sledoval funkci Vašich ledvin.


   Během užívání přípravku Biktarvy


   Jakmile začnete užívat přípravek Biktarvy, sledujte:


  • známky zánětu nebo infekce

  • bolest kloubů, ztuhlost nebo problémy s kostmi


   Jestliže zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. Pro více informací si přečtěte bod 4 Možné nežádoucí účinky.


   Přestože při léčbě přípravkem Biktarvy nebyly pozorovány problémy s ledvinami, při dlouhodobém užívání by mohlo k problémům s ledvinami dojít (viz Upozornění a opatření).


   I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Biktarvy se mohou dále vyvíjet infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV.


   Děti a dospívající


   Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 18 let. Použití přípravku Biktarvy u dětí a dospívajících mladších 18 let nebylo dosud zkoumáno.


   Další léčivé přípravky a přípravek Biktarvy


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Biktarvy a jiné léčivé přípravky na sebe mohou vzájemně působit. Následkem toho může být ovlivněna hladina přípravku Biktarvy nebo jiných přípravků v krvi. To může způsobit, že léčivé přípravky přestanou správně působit nebo že se zhorší

   některé nežádoucí účinky. V některých případech může Váš lékař změnit dávkování přípravků a bude kontrolovat jejich hladiny v krvi.


   Léky, které nesmí být nikdy užívány společně s přípravkem Biktarvy:

  • rifampicin, přípravek užívaný k léčbě některých bakteriálních infekcí, jako je tuberkulóza

  • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese a úzkosti, nebo přípravky, které ji obsahují.


   Pokud užíváte některý z těchto léků, neužívejte přípravek Biktarvy a ihned informujte svého lékaře.


   Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:


  • léky užívané k léčbě infekce HIV a/nebo hepatitidy B, které obsahují:

   • adefovir-dipivoxil, atazanavir, biktegravir, emtricitabin, lamivudin, tenofovir-alafenamid nebo tenofovir-disoproxil

  • antibiotika užívaná k léčbě bakteriálních infekcí, která obsahují:

   • azithromycin, klarithromycin, rifabutin nebo rifapentin

  • antikonvulziva užívaná k léčbě epilepsie, která obsahují:

   • karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital nebo fenytoin

  • imunosupresiva užívaná k potlačení imunitní odpovědi těla po transplantaci, která obsahují cyklosporin

  • léky k hojení žaludečních vředů, které obsahují sukralfát


   Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z těchto léků. Neukončujte léčbu bez konzultace se svým lékařem.


   Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:

  • antacida k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy nebo refluxní choroby jícnu (pronikání kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu), která obsahují hydroxid hlinitý a/nebo hořečnatý

  • doplňky stravy obsahující minerály nebo vitamíny, které obsahují hořčík nebo železo


   Pokud užíváte některé z těchto přípravků, poraďte se před užíváním přípravku Biktarvy se svým lékařem nebo lékárníkem.

   Antacida a doplňky stravy obsahující hořčík: Užijte přípravek Biktarvy nejméně 2 hodiny před

   užitím antacid nebo doplňků stravy obsahujících hliník a/nebo hořčík. Nebo můžete užít přípravek Biktarvy nejméně 2 hodiny poté společně s jídlem.

   Doplňky stravy obsahující železo: Užijte přípravek Biktarvy nejméně 2 hodiny před užitím doplňků stravy obsahujících železo, nebo je můžete užít současně s jídlem.


   Těhotenství a kojení


  • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Pokud otěhotníte, informujte o tom neprodleně svého lékaře a zeptejte se ho na potenciální přínosy a rizika antiretrovirové léčby pro Vás a Vaše dítě.


   Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Biktarvy, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI), převažuje přínos ochrany před HIV nad rizikem nežádoucích účinků.


   V průběhu léčby přípravkem Biktarvy nekojte, protože některé léčivé látky obsažené v tomto léku jsou přenášeny do mateřského mléka. Doporučuje se též nekojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem na kojence. Pokud opravdu chcete kojit, poraďte se nejprve se svým lékařem.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Přípravek Biktarvy může způsobovat závratě. Pocítíte-li při užívání přípravku Biktarvy závratě, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.


   Přípravek Biktarvy obsahuje sodík


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Biktarvy užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku je:


  Dospělí: jedna tableta denně s jídlem nebo bez jídla Tableta se nesmí rozkousnout, rozdrtit ani dělit.

  Přípravek Biktarvy v blistrovém balení na 30 dní obsahuje čtyři blistry se 7 tabletami a jeden blistr se

  2 tabletami. Aby bylo možné snadno sledovat užívání léčivého přípravku po dobu 30 dní, jsou na blistr se 7 tabletami vytištěny dny v týdnu a na blistr se 2 tabletami si můžete napsat příslušné dny v týdnu. Vícečetné balení na 90 dní obsahuje tři balení, každé na 30 dní.


  Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:

  • antacida k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy nebo refluxní choroby jícnu, která obsahují hydroxid hlinitý a/nebo hořečnatý

  • doplňky stravy obsahující minerály nebo vitamíny, které obsahují hořčík nebo železo

   Více informací o užívání těchto léků s přípravkem Biktarvy viz bod 2.


   Pokud jste léčen(a) dialýzou, užívejte každodenní dávku přípravku Biktarvy po dokončení dialýzy.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Biktarvy, než jste měl(a)


   Pokud užijete větší než doporučenou dávku přípravku Biktarvy, může se zvýšit riziko možných nežádoucích účinků tohoto léku (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).


   Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o radu. Vezměte s sebou lahvičku nebo krabičku s tabletami, abyste mohl(a) ukázat, co jste užil(a).


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biktarvy

   Je důležité, abyste nevynechal(a) žádnou dávku přípravku Biktarvy. Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Biktarvy:

  • Jestliže si vzpomenete do 18 hodin od doby, kdy přípravek Biktarvy obvykle užíváte, vezměte

   si tabletu co nejdříve. Další dávku užijte v obvyklou dobu.

  • Jestliže si vzpomenete až za 18 hodin nebo více od doby, kdy přípravek Biktarvy obvykle užíváte, pak vynechanou dávku neberte. Vyčkejte a užijte následující dávku v obvyklou dobu.


   Zvracíte-li méně než 1 hodinu po užití přípravku Biktarvy, užijte další tabletu. Zvracíte-li za více než 1 hodinu po užití přípravku Biktarvy, není potřeba užívat další tabletu až do doby, kdy máte užít svou další pravidelnou dávku.

   Nepřestávejte užívat přípravek Biktarvy


   Nepřestávejte užívat přípravek Biktarvy, aniž byste informoval(a) svého lékaře. Ukončení léčby přípravkem Biktarvy může nepříznivě ovlivnit odpověď na budoucí léčbu. Jestliže léčbu přípravkem Biktarvy z nějakého důvodu ukončíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete znovu užívat tablety přípravku Biktarvy.


   Jestliže Vám zásoba přípravku Biktarvy začne docházet, obstarejte si včas další přípravek od svého lékaře nebo lékárníka. Je to velmi důležité, neboť množství viru se může při přerušení užívání přípravku, a to i na krátkou dobu, významně zvýšit. Může pak být obtížnější onemocnění léčit.


   Trpíte-li jak infekcí HIV, tak hepatitidou B, je obzvláště důležité neukončovat léčbu přípravkem Biktarvy, aniž byste to nejdříve konzultoval(a) se svým lékařem. V období několika měsíců po ukončení léčby může být nezbytné provést krevní testy. U některých pacientů s pokročilým jaterním onemocněním nebo cirhózou jater se ukončení léčby nedoporučuje, protože to může vést ke zhoršení hepatitidy, které může být život ohrožující.


   Ihned informujte svého lékaře o nových nebo neobvyklých příznacích, které zaznamenáte po ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s infekcí hepatitidy B.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře


  • Jakékoliv známky zánětu nebo infekce. U některých pacientů s infekcí HIV v pokročilém stádiu (AIDS) a anamnézou oportunních infekcí (infekce objevující se u lidí se slabým imunitním systémem) se mohou známky a příznaky zánětu z dřívějších infekcí objevit brzy po zahájení léčby HIV. Předpokládá se, že tyto příznaky jsou zapříčiněny zlepšením imunitní odpovědi celého organismu, což umožňuje tělu bojovat s infekcí, která mohla být přítomna i bez zřetelných příznaků.


  • Autoimunitní poruchy, při nichž imunitní systém napadá zdravou tělesnou tkáň, se mohou také objevit poté, co začnete užívat léky k léčbě infekce HIV. Autoimunitní poruchy se mohou objevit měsíce po zahájení léčby. Sledujte jakékoli příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako je:

   • svalová slabost,

   • slabost začínající v rukou a nohou a směřující nahoru k trupu,

   • bušení srdce, třes nebo zvýšená aktivita.


    Jestliže zaznamenáte známky a příznaky zánětu nebo infekce, ihned informujete svého lékaře.


    Časté nežádoucí účinky

    (mohou postihnout méně než 1 z 10 pacientů)

  • deprese

  • neobvyklé sny

  • bolest hlavy

  • závratě

  • průjem

  • pocit na zvracení

  • únava

   Méně časté nežádoucí účinky

   (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů)

  • anemie

  • zvracení

  • bolesti břicha

  • problémy s trávením vedoucí k nepříjemným pocitům po jídle

  • nadýmání

  • otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

  • svědění

  • vyrážka

  • kopřivka

  • bolest kloubů

  • sebevražedné myšlenky a pokus o sebevraždu (zejména u pacientů, kteří měli dříve depresi či psychické problémy)

  • úzkost

  • poruchy spánku


   Krevní testy mohou také ukázat:

  • vyšší hladiny látek zvaných bilirubin a/nebo sérový kreatinin v krvi


   Vzácné nežádoucí účinky

   (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) je závažný život ohrožující stav, který obvykle začíná příznaky podobnými chřipce. O několik dní později se objeví další příznaky, včetně:

   • bolestivé červené nebo purpurové kůže, která vypadá jako spálená a olupuje se

   • puchýřů na kůži, v ústech, nosu a na pohlavních orgánech

   • červených, bolestivých, slzících očí

    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě přerušte léčbu a ihned informujte svého lékaře.


    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků v závažné míře, informujte svého lékaře.


    Jiné účinky, které se mohou vyskytnout během léčby HIV


    Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit).


  • Problémy s kostmi. U některých pacientů užívajících kombinované antiretrovirové přípravky, jako je přípravek Biktarvy, se může vyvinout onemocnění kostí nazývané osteonekróza (odumírání kostní tkáně následkem ztráty krevního zásobení kosti). Dlouhodobé užívání léků tohoto typu, užívání kortikosteroidů, pití alkoholu, velmi slabý imunitní systém a nadváha jsou některými z mnoha rizikových faktorů pro rozvoj tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou:

   • ztuhlost kloubů

   • bolesti kloubů (zejména v kyčelním, kolenním, ramenním)

   • potíže při pohybu

  Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, informujte svého lékaře.


  Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Biktarvy uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo

  blistrech za {EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Lahvička

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. Nepoužívejte, pokud je ochranný prvek proti manipulaci na uzávěru lahvičky poškozený nebo chybí.


  Blistr

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte, pokud je fólie blistru porušená nebo protržená.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Biktarvy obsahuje

Léčivými látkami jsou bictegravirum, emtricitabinum a tenofovirum alafenamidum. Jedna tableta přípravku Biktarvy obsahuje bictegravirum natricum v množství odpovídajícím bictegravirum 50 mg, emtricitabinum 200 mg a tenofoviri alafenamidi fumaras v množství odpovídajícím tenofovirum alafenamidum 25 mg.


Dalšími složkami jsou


Jádro tablety

Mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.


Potahová vrstva tablety

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol, mastek, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Biktarvy vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Biktarvy potahované tablety jsou fialovohnědé tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně tablety je vyraženo „GSI“ a na druhé straně číslo „9883“.


Tablety se mohou dodávat buď v lahvičce nebo v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Lahvička

Přípravek Biktarvy je dodáván v lahvičkách obsahujících 30 tablet a v balení obsahujícím 3 lahvičky, z nichž každá obsahuje 30 tablet. Každá lahvička obsahuje silikagelové vysoušedlo, které musí být uchováváno v lahvičce, protože pomáhá chránit tablety. Vysoušedlo silikagel je obsaženo

v samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k vnitřnímu užití.


Blistr

Přípravek Biktarvy je dodáván také v blistrových baleních obsahujících 30 tablet a ve vícečetných baleních obsahujících 3 krabičky, z nichž jedna obsahuje 30 tablet. Každé jednotlivé balení obsahuje 4 blistry obsahující 7 tablet a 1 blistr obsahující 2 tablety.


Držitel rozhodnutí o registraci Gilead Sciences Ireland UC Carrigtohill

County Cork, T45 DP77 Irsko


Výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill County Cork Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) 22 262 8702


България

Gilead Sciences Ireland UC Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50


Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel.: + 420 (0) 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC Tel.: + 353 (0) 1 686 1888


Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888


Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel.: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0) 20 718 36 98


Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849


Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH Tel.: + 43 (0) 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel.: + 34 (0) 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) 22 262 8702


France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel.: + 351 (0) 21 7928790


Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888


Ireland

Gilead Sciences Ireland UC Tel.: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC Tel.: + 353 (0) 1 686 1888


Ísland

Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o. Tel.: + 421 (0) 232 121 210


Italia

Gilead Sciences S.r.l. Tel.: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849


Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB Tel.: + 46 (0) 8 5057 1849


Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0) 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 44 (0) 8000 113 700


Tato příbalová informace byla naposledy revidována .