Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Atoris
atorvastatin

CENY

10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 43,80 Kč
Maloobchodní: 27,56 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 60,25 Kč
Maloobchodní: 55,14 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

30MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 82,37 Kč
Maloobchodní: 70,93 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 155,96 Kč
Maloobchodní: 82,70 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

40MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 200,00 Kč
Maloobchodní: 84,83 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

60MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 200,87 Kč
Maloobchodní: 109,14 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

80MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 185,94 Kč
Maloobchodní: 130,51 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 190,57 Kč
Maloobchodní: 165,41 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

30MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 373,02 Kč
Maloobchodní: 212,80 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

40MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 250,87 Kč
Maloobchodní: 254,49 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

60MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 467,52 Kč
Maloobchodní: 324,45 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

80MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 1 272,42 Kč
Maloobchodní: 386,67 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 420,53 Kč
Maloobchodní: 609,90 Kč
Uhrazen: 554,76 Kč

20MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 682,94 Kč
Maloobchodní: 959,78 Kč
Uhrazen: 849,50 Kč

40MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 874,26 Kč
Maloobchodní: 1 212,32 Kč
Uhrazen: 1 042,66 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Atoris 30 mg potahované tablety Atoris 60 mg potahované tablety Atoris 80 mg potahované tablety atorvastatinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atoris se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důvody, proč pro Vás přípravek Atoris nemusí být vhodný, jsou následující:

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Atoris znovu pokračovat. Užívání přípravku Atoris s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Přípravek Atoris s jídlem, pitím a alkoholem

Viz bod 3 Jak se přípravek Atoris užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:


Grapefruitová šťáva

Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku Atoris.


Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání tohoto přípravku. Další podrobnosti viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atoris užívat“.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Atoris neužívejte, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět.

Přípravek Atoris neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Přípravek Atoris neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku Atoris během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.


Přípravek Atoris obsahuje laktosu a sodík.

Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Atoris užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

  jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat také během léčby přípravkem Atoris.


  Obvyklá počáteční dávka přípravku Atoris je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Pokud to bude nezbytné, může být tato dávka Vaším lékařem zvýšena, a to tak, abyste užíval(a) množství, které potřebujete. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle. Maximální dávka přípravku Atoris je 80 mg 1x denně.


  Tablety přípravku Atoris se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu

  dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

  Vždy užívejte přípravek Atoris přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Délku trvání léčby přípravkem Atoris stanoví Váš lékař.


  Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atoris je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Atoris, než jste měl(a)

  Pokud náhodně užijete nadměrné množství tablet přípravku Atoris (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atoris

  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atoris

  Jestliže si přejete přestat užívat tento léčivý přípravek, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud u sebe zpozorujete některé z následujících vážných nežádoucích účinků nebo příznaků, přestaňte tablety užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici nebo pohotovostní službu.


  Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

  • Závažné alergické reakce způsobující otoky obličeje, jazyka a hrdla, které způsobují velké obtíže při dýchání.

  • Závažné onemocnění s výrazným olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích a genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka se zarudnutím zejména na dlaních rukou nebo ploskách nohou s možnými puchýři.

  • Svalová slabost, citlivost, bolest, přetržení svalů nebo červeno-hnědé zbarvení moči a zejména pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku, může to být způsobeno abnormálním rozpadem svalů (rabdomyolýzou), což je život ohrožující stav, který může vést k ledvinovým problémům.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

  • Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

  • Onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a poruchy krevních buněk).


   Další možné nežádoucí účinky přípravku Atoris


   Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) zahrnují:

  • zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu

  • alergické reakce

  • zvýšené hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pečlivě pokračujte ve sledování hladin

   krevního cukru), zvýšení kreatinkinázy v krvi

  • bolest hlavy

  • nevolnost, zácpa, větry, poruchy trávení, průjem

  • bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad

  • výsledky jaterních krevních testů, které ukazují na abnormální funkci jater


   Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) zahrnují:

  • anorexie (ztráta chuti), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

  • noční můry, nespavost

  • závratě, mravenčení v prstech rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, změny

   ve vnímání chuti, ztráta paměti

  • rozmazané vidění

  • zvonění v uších a/nebo v hlavě

  • zvracení, říhání, bolest v horní a dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky břišní vyvolávající bolesti břicha)

  • hepatitida (zánět jater)

  • vyrážka, vyrážka na kůži a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

  • bolest šíje, svalová únava

  • únava, pocit, že se necítíte dobře, slabost, bolest na hrudi, otok zejména kotníků, zvýšená

   teplota

  • testy moči, které jsou pozitivní na bílé krvinky


   Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:

  • poruchy vidění

  • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

  • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

  • poranění šlach


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:

  • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlé sípání a bolest na hrudi nebo napětí otok očních víček, tváří, rtů, úst, jazyka a hrdla, obtížné dýchání, kolaps

  • ztráta sluchu

  • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen)


   Nežádoucí účinky hlášené při užívání některých statinů (léky stejného druhu):

  • sexuální potíže

  • deprese

  • dýchací potíže, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

  • cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.


   Nežádoucí účinky neznámé četnosti: Svalová slabost, která přetrvává.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak přípravek Atoris uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Atoris obsahuje


Jak přípravek Atoris vypadá a co obsahuje toto balení

Atoris 30: bílé, kulaté, lehce konvexní, potahované tablety se zkosenými hranami. Atoris 60: bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

Atoris 80: bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolky.


Obal blistr, krabička.

Velikost balení: 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 2. 2022