Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Desloratadine ratiopharm

Příbalová informace: informace pro pacienta


Desloratadine ratiopharm 5 mg potahované tablety

desloratadinum

Pro dospělé


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Desloratadine ratiopharm a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadine ratiopharm užívat

 3. Jak se přípravek Desloratadine ratiopharm užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 1. Jak přípravek Desloratadine ratiopharm uchovávat

 2. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Desloratadine ratiopharm a k čemu se používá Co je přípravek Desloratadine ratiopharm

  Přípravek Desloratadine ratiopharm obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum.


  Jak přípravek Desloratadine ratiopharm účinkuje

  Přípravek Desloratadine ratiopharm je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.


  Kdy se má přípravek Desloratadine ratiopharm použít

  Desloratadine ratiopharm zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých. Tyto příznaky

  zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči.


  Přípravek Desloratadine ratiopharm se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s chronickou idiopatickou kopřivkou (stav kůže vzniklý z neznámé příčiny), kterou musí nejdříve diagnostikovat Váš lékař. Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.


  Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.


  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud se u Vás dostaví potíže s dýcháním nebo otok rtů, jazyka nebo hrdla, musíte se ihned poradit

  s lékařem.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadine ratiopharm užívat Neužívejte přípravek Desloratadine ratiopharm

  • jestliže jste alergický(á) na desloratadin, loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Desloratadine ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo závažné onemocnění jater.

  • jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).


   Pokud máte chronickou idiopatickou kopřivku, toto onemocnění musí před tím, než užijete přípravek

   Desloratadine ratiopharm, diagnostikovat lékař.


   Použití u dětí a dospívajících

   Nepodávejte tento přípravek dospívajícím a dětem ve věku do 18 let.


   Další léčivé přípravky a přípravek Desloratadine ratiopharm

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

   Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadine ratiopharm s dalšími léky.


   Přípravek Desloratadine ratiopharm s jídlem, pitím a alkoholem

   Přípravek Desloratadine ratiopharm může být užíván jak současně s jídlem i bez jídla.

   Při požívání alkoholu během užívání přípravku Desloratadine ratiopharm je třeba opatrnost.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

   se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku Desloratadine ratiopharm se nedoporučuje, pokud jste těhotná.

   Lékař rozhodne, zda máte přestat své dítě kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Desloratadine

   ratiopharm.

   Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Při užívání doporučené dávky by tento přípravek neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se nezapojoval(a) do aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.


   Přípravek Desloratadine ratiopharm obsahuje laktózu a sodík

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

   v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Desloratadine ratiopharm užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka je 1 tableta jedenkrát denně; zapít vodou. Tablety lze užívat jak s jídlem, tak i bez jídla.

  Tabletu spolkněte celou.

  Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu Vašich potíží. Pokud se do 7 dnů necítíte lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud se u Vás dostaví potíže s dýcháním nebo otok rtů, jazyka nebo hrdla, musíte se ihned poradit s lékařem.


  Pokud u Vás příznaky alergické rýmy v minulosti trvaly méně než 4 dny v týdnu nebo méně než

  4 týdny, užívejte tento léčivý přípravek, dokud příznaky nevymizí. S užíváním léčivého přípravku můžete znovu začít, když se příznaky vrátí.


  Pokud u Vás alergické příznaky v minulosti trvaly delší dobu (4 dny v týdnu nebo déle a více než 4 týdny), může být nutné v léčbě pokračovat po dobu, po kterou budete vystaven(a) působení alergenu.


  U chronické idiopatické kopřivky může být nutná léčba trvající déle než 6 týdnů, v závislosti na Vašich příznacích. Jestliže se příznaky po ukončení léčby opět dostaví, můžete tento přípravek užívat znovu.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Desloratadine ratiopharm, než jste měl(a)

  Při náhodném předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku přípravku Desloratadine ratiopharm, než jste měl(a), sdělte to okamžitě svému

  lékaři nebo lékárníkovi.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Desloratadine ratiopharm

  Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné, pokud se ale u Vás objeví, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě se poradit s lékařem:

  • závažné alergické reakce (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivka a otok)


   Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:


   Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

  • únava

  • sucho v ústech

  • bolest hlavy


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

  • vyrážka

  • bušení nebo nepravidelný srdeční tep, zrychlený srdeční tep

  • bolest žaludku, pocit na zvracení (nauzea), zvracení, žaludeční nevolnost, průjem

  • závrať, ospalost, nespavost, záchvaty křečí, neklid se zvýšeným tělesným pohybem

  • bolest svalů

  • halucinace

  • zánět jater,abnormální výsledky jaterních testů


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • neobvyklá slabost

  • zežloutnutí kůže a/nebo očí

  • zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření, například UV záření v soláriu

  • pomalý srdeční tep, změny srdečního rytmu

  • abnormální chování, agresivita

  • zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu

  • depresivní nálada

  • suché oči


  Hlášení nežádoucích účinků

  image

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Desloratadine ratiopharm uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Desloratadine ratiopharm obsahuje

Jádro tablet: poloxamer 188, monohydrát kyseliny citronové, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy (viz bod 2 „Přípravek Desloratadine ratiopharm obsahuje laktózu a sodík”), mastek.

Potah tablety: polyvinylalkohol (částečně hydrolyzovaný), oxid titaničitý (E171),

makrogol 3350, mastek a hlinitý lak indigokarmínu (E132).


Jak přípravek Desloratadine ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, bikonvexní, modré potahované tablety.

Přípravek Desloratadine ratiopharm 5 mg potahované tablety je dodáván v PVC/PVdC/hlinikových blistrových baleních po 7, 10, 14, 15, 20 a 30 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo


Výrobce

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Německo


nebo


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen Maďarsko

nebo Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


nebo


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravaská 29, c.p. 305

74770 Opava-Komárov Česká republika


nebo


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


agentury pro léčivé přípravky .