Domovská stránka Domovská stránka

Zurampic
lesinurad

Příbalová informace: informace pro pacienta


Zurampic 200 mg potahované tablety

lesinuradum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Neužívejte přípravek Zurampic, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Zurampic.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zurampic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Všímejte si nežádoucích účinků

Přípravek Zurampic může způsobit vážné problémy s ledvinami (viz bod 4), které se objevují častěji, pokud se přípravek Zurampic užívá samotný (viz bod 3). Lékař Vás může požádat, abyste si nechal(a) vyšetřit funkci ledvin.


Informujte lékaře před zahájením léčby přípravkem Zurampic, pokud máte nebo jste měl(a) srdeční selhání nebo jiné problémy se srdcem.


Jestliže se dna zhoršuje

Někteří lidé mohou mít více záchvatů dny (vzplanutí dny), když začnou užívat přípravek Zurampic a v průběhu prvních týdnů nebo měsíců léčby. Pokud k tomu dojde, užívejte přípravek Zurampic dále a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek působí dále na snížení hladiny kyseliny močové. Pokud budete užívat přípravek Zurampic podle rady lékaře, budou záchvaty dny postupně méně časté.


Lékař Vám může předepsat další léky, např. "kolchicin" a nesteroidní protizánětlivé léky "NSA". Tyto přípravky napomáhají předcházení záchvatům dny (náhlá nebo silná bolest a otok kloubů) nebo léčí tyto příznaky. Lékař Vám poradí, jak dlouho máte tyto další léky užívat.


Léčivý přípravek již není registrován

Testy a kontrolní vyšetření

Lékař bude kontrolovat funkci Vašich ledvin před zahájením léčby a během léčby přípravkem Zurampic. Lékař může zvážit ukončení léčby přípravkem Zurampic, pokud krevní testy ukážou změny funkce ledvin (zvýšení hladiny kreatininu v krvi) nebo, pokud se dostaví známky postižení ledvin.

Lékař Vám může poradit, abyste léčbu přípravkem Zurampic znovu zahájil(a), když se funkce ledvin zlepší.


Děti a dospívající

Užívání přípravku Zurampic se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Zurampic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Je to proto, že přípravek Zurampic může ovlivňovat účinek jiných léků. Některé jiné léky též mohou ovlivňovat účinek přípravku Zurampic.


Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění s přípravkem Zurampic a lékař by měl být informován:


Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů (nebo si nejste jisti), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zurampic užívat.


Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství nebo v období kojení byste neměla užívat přípravek Zurampic.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Zurampic.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Zurampic ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat přístroje nebo stroje.


Přípravek Zurampic obsahuje laktózu

Tablety Zurampic obsahují laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Zurampic užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Zurampic se musí užívat vždy spolu s ranní dávkou alopurinolu nebo febuxostatu. Nedodržení těchto pokynů může zvýšit riziko nežádoucích účinků na ledviny (viz bod 4).


  Jakou dávku užívat

  Léčivý přípravek již není registrován

  Doporučená dávka je 1 tableta 200 mg jednou denně ráno. Neužívejte více než jednu (1) tabletu přípravku Zurampic denně.


  Užívání tohoto léku

  • užívejte ráno s jídlem a zapijte vodou

  • užívejte přípravek Zurampic ve stejnou dobu, jako Vaši ranní dávku „inhibitoru xantin oxidázy“ - alopurinol nebo febuxostat. Pokud byste užíval(a) přípravek Zurampic samotný, je pravděpodobnější výskyt problémů s ledvinami.

  • pijte hodně vody během dne. Dva litry je dostatečné množství.


  Jestliže jste přestal(a) užívat inhibitor xantin oxidázy, musíte také přestat užívat přípravek Zurampic. Zurampic nesmíte nikdy užívat bez „inhibitoru xantin oxidázy“. Nedodržení těchto pokynů může zvýšit riziko nežádoucích účinků na ledviny.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Zurampic, než jste měl(a)

  Pokud jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo jděte do nejbližší nemocnice.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zurampic

  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Zurampic, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Počkejte a vezměte si dávku přípravku Zurampic s další ranní dávkou alopurinolu nebo febuxostatu. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jist(a), jak užít další dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zurampic

  I když se již cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek Zurampic, aniž byste se poradil(a) s lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky – méně časté – mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

  Ihned přestaňte užívat přípravek Zurampic a navštivte ihned lékaře, pokud zaznamenáte některý

  z následujících závažných nežádoucích účinků, neboť to mohou být známky postižení ledvin - můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc:


  • bolest v bocích (pod žebry a nad pánví),

  • pocit na zvracení (nevolnost), zvracení,

  • změny v močení nebo obtížné močení,

  • pocit únavy nebo špatný pocit (necítím se dobře) nebo ztráta chuti k jídlu.


   Další nežádoucí účinky zahrnují: Časté - postihují až 1 z 10 lidí

  • chřipka,

  • bolest hlavy,

  • zvýšené množství kreatininu v krvi – prokázené vyšetřením,

  • pálení žáhy (kyselý reflux – návrat žaludečních šťáv do jícnu).


   Méně časté - postihují až 1 ze 100 lidí

  • ledvinové kameny,

  • dehydratace (ztráta příliš velkého množství vody z Vašeho těla).


   Léčivý přípravek již není registrován

   Vzácné – postihují až 1 z 1000 lidí

  • kožní reakce zahrnující zčervenání, svědění kůže, vyrážku podobnou kopřivce a vyrážku na kůži po oslunění.


   Hlášení nežádoucích účinků


   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Zurampic uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Zurampic obsahuje


Jak přípravek Zurampic vypadá a co obsahuje toto balení

Zurampic 200 mg: modré oválné potahované tablety o rozměrech 5,7 x 12,9 mm s vyraženým "LES200" na jedné straně.


Zurampic 200 mg tablety jsou dostupné v průhledných blistrech o velikosti balení 10, 28, 30 nebo 98 tablet v neperforovaných blistrech a 100 x 1 tablet v perforovaných jednodávkových blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6

52078 Aachen Německo

Tel.: +49-241-569-0


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8

Léčivý přípravek již není registrován

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


България Grünenthal GmbH Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com


Česká republika Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Magyarország Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0


Danmark

Grünenthal Denmark ApS Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S

Tlf: +45 88883200

Malta

Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0


Deutschland Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland Grünenthal B.V. De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com


Eesti Norge

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


Ελλάδα

Grünenthal GmbH Τηλ: + 49 241 569-0


España

Grünenthal Pharma, S.A. C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

France

Laboratoires Grünenthal SAS Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Hrvatska Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Léčivý přípravek již není registrován

Grünenthal Pharma Ltd 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Ísland

Grünenthal GmbH Sími: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l. Tel: +39 02 4305 1

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C 0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501 2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

Polska

Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0


Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00


România Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Slovenija Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


Slovenská republika Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Suomi/Finland Grünenthal GmbH Puh/Tel: + 49 241 569-0


Κύπρος

Grünenthal GmbH Τηλ: + 49 241 569-0


Latvija

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel: +46 (0)86434060

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park Ibstone Road, HP14 3FE – UK Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována