Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

mar rhino
xylometazoline

Příbalová informace: informace pro uživatele


mar rhino 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku mar rhino se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže je Vaše dítě léčeno některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jimi bylo léčeno v posledních dvou týdnech nebo je léčeno jinými léky s možným zvýšením krevního tlaku;


Dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek může vést k chronickým otokům a způsobit opětovné ucpání nosu, případně až ztenčení (poškození) nosní sliznice. Nepřekračujte proto doporučené dávkování ani délku léčby (viz bod 3).


Děti

Přípravek je určen pro děti ve věku od 2 do 7 let.


Další léčivé přípravky a přípravek mar rhino

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě používá, které v nedávné době používalo nebo které možná bude používat.

Účinky přípravku mar rhino a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.


Přípravek mar rhino s jídlem a pitím

Přípravek mar rhino lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech dítěte.


Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek mar rhino je určen pouze dětem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek mar rhino je určen pouze dětem.


 1. Jak se přípravek mar rhino používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku pro děti ve věku od 2 do 7 let je 1 dávka spreje přípravku mar rhino

  do každé nosní dírky maximálně 3krát denně, pokud lékař nedoporučí jinak. Dávkování závisí na citlivosti pacienta a na účinku přípravku.


  Přípravek se nesmí dětem podávat déle než 3 dny.

  Nezvyšujte doporučenou dávku! Neprodlužujte léčbu bez konzultace s lékařem! Podávání léku se může opakovat pouze potom, co byla léčba na několik dnů přerušena.

  V případě chronické (dlouhodobě trvající) rýmy se lék smí podávat pouze za lékařského dohledu

  vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.


  Z působ použití

  Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku, dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Dávkovací sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku a je třeba lehce vdechnout nosem. Dávkovací sprej držte svisle. Nevstřikujte dávku léku držením dávkovacího spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku mar rhino než jste měl(a)

  Při předávkování nebo neúmyslném polknutí může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáza), pocit na zvracení, zvracení, modravé zabarvení rtů (cyanóza), horečka, křeče, oběhové poruchy (zrychlení tepu, poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava, zvýšení krevního tlaku), poruchy funkce plic (otok plic, poruchy dýchání), poruchy nálady.

  Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního

  tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

  Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc se může podat živočišné uhlí.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek mar rhino

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte

  v zavedeném dávkování.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:


  Časté nežádoucí účinky ( mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

  U citlivých pacientů může lék mar rhino 0,05% nosní sprej způsobit přechodné a mírné příznaky dráždění sliznice, které se projeví jako pálení v nose. Může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku, zvláště pokud není dodržena doba léčby.

  Dlouhodobé nebo časté užívání vyšších dávek léku mar rhino 0,05% nosní sprej může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným vstřikováním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít po 5denní léčbě a - po dlouhodobém podávání - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).


  Méně časté nežádoucí účinky ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

  • bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

  • bušení srdce, zrychlený tep a vzestup krevního tlaku.

  • krvácení z nosu


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

  webové stránky:

  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek mar rhino uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se

  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Po prvním otevření se lék nesmí používat déle než 1 rok.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek mar rhino obsahuje

Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg (0,05 %) v 1 ml roztoku.

Jedna dávka (cca 0,09 ml roztoku) obsahuje 0,045 mg xylometazolini hydrochloridum.


Pomocnými látkami jsou mořská voda, dihydrogenfosforečnan draselný, čištěná voda.


Jak přípravek mar rhino vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek mar rhino 0,05% nosní sprej je čirý bezbarvý roztok.

Bílá HDPE lahvička s dávkovací pumpičkou s PP nosním nástavcem a HDPE krytem, krabička.


Velikost balení:

15 ml


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 4. 2021