Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

FIBROGAMMIN 250


Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE A SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


  Fibrogammin® 250/1250

  Prášek a rozpouštědlo k přípravě injekčního/infuzního roztoku


 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


  Účinná látka: Fibrogammin je čištěný koncentrát krevního koagulačního faktoru XIII (FXIII). Je získáván z lidské plazmy a je k dispozici jako bílý prášek.


  Každá injekční lahvička obsahuje nominálně 250 nebo 1250 IU lidského koagulačního faktoru XIII. Fibrogammin obsahuje přibližně 62,5 IU/ml (250 IU/4 ml a 1250 IU/20 ml) lidského koagulačního faktoru XIII, pokud je rekonstituován 4 ml, popř. 20 ml vody pro injekce.

  Specifická aktivita přípravku Fibrogammin je přibližně 3,1 - 13,3 IU/mg proteinu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


 3. LÉKOVÁ FORMA

  Prášek a rozpouštědlo k přípravě injekčního/infuzního roztoku. Bílý prášek a čirý, bezbarvý roztok.


 4. KLINICKÉ ÚDAJE


  1. Terapeutické indikace


   Fibrogammin je indikován u dospělých a dětí

   • k profylaxi u vrozeného deficitu FXIII a

   • k perioperativní léčbě chirurgických krvácení u vrozeného deficitu FXIII.


    Fibrogammin je dále indikován

   • při hemoragické diatéze, podmíněné nebo spolupodmíněné získaným deficitem FXIII

   • k podpůrné terapii při poruchách hojení ran, obzvlášt u ulcus cruris, po rozsáhlých operacích a zraněních.


  2. Dávkování a způsob podání


   Dávkování

   1 ml odpovídá přibližně 62,5 IU, respektive 100 IU odpovídá 1,6 ml.

   Důležité:

   Dávkování a délka léčby by měly vždy vycházet z klinické účinnosti v individuálních případech.


   Dávka

   Dávkování by se mělo přizpůsobit individuálně podle tělesné hmotnosti, laboratorních hodnot a klinického stavu pacienta.


   Dávkování při rutinní profylaxi Počáteční dávka

   • 40 mezinárodních jednotek (IU) na kg tělesné hmotnosti.

   • Rychlost podání injekce by neměla překročit 4 ml za minutu.


    Následné dávkování

   • Dávkování by se mělo být založeno na poslední minimální hodnotě aktivity FXIII s intervalem dávek jednou za 28 dní (4 týdny) s cílem udržet minimální aktivitu FXIII od cca 5 do 20 %.

   • Doporučená úprava dávky + 5 IU/kg by měla zohlednit minimální hodnotu aktivity FXIII podle tabulky 1 a klinický stav pacienta.

   • Úprava dávky by měla být založena na specifickém citlivém vyšetření hladiny FXIII. Příklad úpravy dávky podle standartního vyšetření aktivity FXIII metodou Berichrom® je uveden níže v tabulce 1.


    Tabulka 1: Úprava dávky na základě vyšetření aktivity FXIII metodou Berichrom®


    Minimální hladina aktivity FXIII (%)

    Změna dávky

    Minimální hladina < 5%

    Zvýšení o 5 jednotek na kg

    Minimální hladina 5 % až 20 %

    Žádná změna

    Dvě minimální hladiny > 20 %

    Snížení o 5 jednotek na kg

    Jedna minimální hladina >25 %

    Snížení o 5 jednotek na kg


    Síla měřená v jednotkách je určena pomocí vyšetření aktivity FXIII metodou Berichrom® a vztahuje se na aktuální mezinárodní standard pro koagulační faktor XIII v plazmě. Jedna jednotka se tedy rovná jedné mezinárodní jednotce.


    Preoperační profylaxe

    Po poslední rutinní profylaxi pacienta, jestliže je naplánována operace:

   • Mezi 21. a 28. dnem poté – je podána plná profylaktická dávka přímo před operací. Následující profylaktická dávka by měla být podána po 28 dnech.

   • Mezi 8. a 21. dnem poté – může být podána dodatečná dávka (plná nebo částečná) před operací. Dávka by měla být odvozena od aktivity FXIII a klinického stavu pacienta a měla by být upravena podle biologického poločasu FXIII obsaženého v přípravku Fibrogammin.

   • Během 7 dní po poslední dávce – dodatečná dávka nemusí být nutná.


    Úpravy dávky se mohou od těchto doporučení odchýlit a měly by vždy vycházet z aktivity FXIII a klinického stavu pacienta. Všichni pacienti by během a po operaci měli být pečlivě sledováni.


    Z tohoto důvodu se doporučuje sledovat zvýšení aktivity FXIII stanovením FXIII. Při větších zákrocích a těžkých krváceních je třeba usilovat o dosažení normálních hodnot (zdravé osoby: 70 % - 140 %).


    Získaný deficit faktoru XIII

    Pro léčbu hemoragické diatézy by mělo být denně podáno minimálně 15-20 mezinárodních jednotek (IU) na kg tělesné hmotnosti až do zlepšení příznaků, popř. až do spontánní normalizace hladiny FXIII.


    Podpůrná terapie při poruchách hojení ran

    10 mezinárodních jednotek (IU) na kg tělesné hmotnosti v den operace a jedenkrát denně po dobu následujících 3 dnů. U rizikových pacientů může být individuální dávka zvýšena až na 15-20 IU/kg tělesné hmotnosti.


    Děti a mladiství

    Dávkování a způsob podání u dětí a mladistvých je založeno na tělesné hmotnosti, a proto je obecně v souladu s pokyny pro dospělé. Pro určení dávky a/nebo frekvence podání by měla být vždy rozhodující klinická účinnost a hladina aktivity FXIII. (viz také body 5.1 a 5.2)


    Starší pacienti

    Dávkování a způsob podání u starších osob (> 65 let) nebyly v klinických studiích stanoveny.


    Způsob podání

    Po rekonstituci by roztok měl být čirý nebo mírně opalescentní. Roztok připravený k použití se má být před podáním zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu. Roztok se pomalu injikuje nebo podává infuzí intravenózně samostatnou injekční/infuzní linkou (obsaženou v balení) rychlostí, která je pro pacienta příjemná. Rychlost injekce nebo infuze nemá překročit cca 4 ml za minutu.


    Pacient má být monitorován kvůli okamžitým reakcím. Pokud se vyskytne reakce, která by mohla souviset s podáním přípravku Fibrogammin, má být – v závislosti na klinickém stavu pacienta – rychlost infuze snížena, popř. infuze má být přerušena. Pokyny k rekonstituci přípravku před použitím viz bod 6.6.


  3. Kontraindikace


   Přecitlivělost na účinnou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.


  4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití


   U pacientů se známými alergickými reakcemi na přípravek (se symptomy jako generalizovaná kopřivka, zrudnutí kůže, pokles krevního tlaku, dýchací obtíže) mohou být preventivně podány antihistaminika a kortikosteroidy.

   Alergické reakce z důvodu přecitlivělosti jsou při užití přípravku Fibrogammin možné. Pokud se vyskytnou příznaky přecitlivělosti (jako vyrážka ve formě pupínků, generalizovaná kopřivka, svíravý pocit na hrudi, stridor, pokles krevního tlaku a anafylaxe), měla by být infuze přípravku Fibrogammin okamžitě zastavena. V případě šoku je potřeba se řídit aktuálními lékařskými doporučeními pro léčbu šoku.


   U čerstvých trombóz je třeba opatrnosti kvůli účinku FXIII stabilizovat fibrin.


   Imunogenicita

   Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti FXIII je známou komplikací při léčbě přípravkem Fibrogammin. Z tohoto důvodu by pacienti měli být monitorováni na možný rozvoj inhibitorů. Výskyt inhibitorů může způsobit nedostatečnou odpověď na terapii. Při podezření na přítomnost inhibitoru, při nedosažených hladinách FXIII v plazmě nebo při krváceních během profylaktické léčby by měla být změřena koncentrace inhibitorů FXIII.


   Pokyny pro pacienty s dietou omezující sůl

   Fibrogammin obsahuje 124,4 – 195,4 mg (5,41 – 8,50 mmol) sodíku na dávku (40 IU/kg tělesné hmotnosti při průměrné hmotnosti 70 kg), pokud je podána doporučená dávka (2800 IU = 44,8 ml). Toto by mělo být zohledněno u pacientů, kteří musí držet dietu omezující sůl.


   Virová bezpečnost

   Standardní metody pro zamezení infekčních onemocnění, která se mohou vyskytnout při použití léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy, zahrnují výběr dárců, testování darované krve a každé jednotlivé směsi plazmy na specifické markery infekce, stejně jako zahrnutí efektivních kroků výroby pro inaktivaci/eliminaci virů.


   Přes tato opatření nemůže být možnost přenosu původců nemoci při použití léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena. To platí také pro doposud neznámé viry a jiné patogeny.


   Přijatá opatření se jeví jako účinná pro obalené viry jako např. virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV) stejně jako pro neobalené viry, jako jsou virus hepatitidy A a parvovirus B19.


   Je třeba připomenout povinnost dokumentace dle zákona o transfuzích.


   Pacientům, kteří přípravky z lidské krve nebo plazmy dostávají pravidelně, se doporučuje očkování proti hepatitidě A a hepatitidě B.


  5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce


   Nebyly provedeny žádné studie ke stanovení interakcí.


  6. Fertilita, těhotenství a kojení


   Těhotenství

   Omezená data o klinickém použití přípravku Fibrogammin v těhotenství neprokázala žádné negativní účinky na průběh těhotenství nebo na vývoj během a po porodu.

   Použití přípravku Fibrogammin v těhotenství je možné zvážit, pokud je nezbytné. Kojení

   Neexistují žádná data o vylučování přípravku Fibrogammin do mateřského mléka. Vzhledem

   ke značné velikosti jeho molekuly je však vylučování do mateřského mléka nepravděpodobné a – vzhledem k jeho bílkovinné struktuře – je absorpce celých molekul do dětského těla také nepravděpodobná. Z tohoto důvodu může být přípravek Fibrogammin podáván během doby kojení.


   Fertilita

   Neexistují žádná data o účincích přípravku Fibrogammin na schopnost reprodukce.


  7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje


   Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


  8. Nežádoucí účinky


   Nežádoucí účinky uvedené v následující tabulce jsou založeny na analýzách dat získaných po uvedení na trh.


   Seznam nežádoucích účinků

   Níže uvedená tabulka je rozdělena podle systémové klasifikace MedDRA. Použity jsou následující standardní kategorie četnosti:

   Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1.000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10.000 až < 1/1.000); velmi vzácné (< 1/10.000).


   MedDRA

   Třída orgánového systému

   Nežádoucí účinek

   Četnost

   Onemocnění imunitního systému

   Alergoidně-anafylaktoidní reakce (jako generalizovaná kopřivka, zrudnutí kůže, pokles krevního tlaku, dýchací obtíže)

   Vzácně

   Vznik inhibitorů proti FXIII

   Velmi vzácně

   Celková onemocnění a reakce v místě podání

   Zvýšení teploty

   Vzácně


   Při výskytu alergoidně-anafylaktoidních reakcí je třeba Fibrogammin okamžitě vysadit a zavést léčbu odpovídající situaci. Je třeba dodržovat aktuální lékařská doporučení pro léčbu šoku.


   Děti a mladiství

   Bezpečnostní profil pro děti a mladistvé je v klinických studiích v souladu s profilem u dospělých.


   Informace k virové bezpečnosti viz bod 4.4.


   Hlášení podezření na nežádoucí účinky

   Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   4.9 Předávkování


   Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.


 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


  1. Farmakodynamické vlastnosti


   Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragika ATC kód: B02B D07


   Jelikož faktor XIII enzymaticky spojuje aminoskupiny lysinu s glutaminem, je schopen navzájem propojit molekuly fibrinu (transamidázový účinek). Výsledkem je, že sraženiny jsou stabilizovány a fibroblasty ve sraženinách zrychleně přibývají, čímž je podporováno hojení rány.


   Děti a mladiství

   V klinických studiích, kterých se zúčastnili děti a mladiství ve věku <18 let s vrozeným deficitem FXIII, se ukázalo, že při profylaktickém podávání přípravku Fibrogammin každých 28 dní může být dosaženo minimální úrovně aktivity FXIII přibližně 5 % až 20 %.


  2. Farmakokinetické vlastnosti


   Distribuce

   Přípravek se aplikuje intravenózně a je okamžitě dostupný v plazmatické koncentraci odpovídající podané dávce.


   Eliminace

   U pacientů s vrozeným deficitem FXIII byl stanoven biologický poločas 6,6 ± 2,29 dny (medián ± SD). Fibrogammin se odbourává jako tělu vlastní koagulační faktor XIII.


   Následující tabulka uvádí přehled farmakokinetických parametrů (dospělí/18 let a starší):


   Parametr

   Medián (min - max)

   AUC ss, 0-inf (jednotky•h/ml)

   182,9 (133,5 - 300,2)

   Css, max (jednotky /ml)*

   0,9 (0,6-1,2)

   Css, min (jednotky /ml)*

   0,07 (0,0 - 0,16)

   Tmax (h)

   1,2 (0,7 - 4,2)

   Poločas rozpadu [dny]

   7,8 (3,1 - 11,02)

   CL [ml/h/kg]

   0,22 (0,13 - 0,30)

   Vss [ml/kg]

   49,4 (31,65 - 62,91)

   MRT [dny]

   11,7 (5,7 - 17,02)


   AUC ss, (0-inf) = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace od doby 0 do nekonečna v ustáleném stavu

   * 100% aktivita odpovídá 1 jednotce/ml

   Css, max: Nejvyšší koncentrace v ustáleném stavu Css, min: Nejnižší koncentrace v ustáleném stavu Tmax: Čas do nejvyšší koncentrace

   CL: Clearance

   Vss: Distribuční objem v ustáleném stavu

   MRT = Mean Residence Time, střední doba zdržení


   Děti a mladiství

   Ze 188 účastníků studie koncentrátu FXIII (u lidí) bylo při zařazení 117 účastníkům < 18 let (1 měsíc až < 2 roky, n = 17; 2 roky až < 12 let, n = 62; 12 let až < 16 let, n = 30; 17 let až 18 let, n = 8). Ve farmakokinetické studii PK 2002 bylo 5 ze 14 účastníků studie ve věku mezi 2 a < než 18 let (2 až 11 let, n = 3; 12 až 16 let, n = 2, 17 až 18 let, n = 0). Účastníci mladší 16 let


   měli kratší biologický poločas a rychlejší clearance (biologický poločas: 5,7 ± 1,00 dní; clearance: 0,291±0,12 ml/h/kg) ve srovnání s dospělými (biologický poločas: 7,1 ± 2,74 dní, clearance: 0,22 ± 0,07 ml/h/kg).


   Přípravek má u dětí kratší biologický poločas a rychlejší clearance než u dospělých. Protože se však dávkování vypočítává individuálně podle tělesné hmotnosti a přizpůsobuje se minimální hladině aktivity FXIII nezávisle na věkové skupině, není úprava dávkování podle věku nutná.


  3. Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

   Lidské plazmatické proteiny obsažené v přípravku Fibrogammin se chovají jako tělu vlastní látky.


   Pokusy na laboratorních zvířatech s jednorázovým a opakovaným dávkováním neprokázaly žádný náznak toxikologického potenciálu přípravku Fibrogammin. Studie vlivu na reprodukci a embryo-fetální vývoj nebyly provedeny.


 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


  1. Seznam pomocných látek


   Prášek:

   Lidský albumin Monohydrát glukózy Chlorid sodný

   NaOH (pro úpravu hodnoty pH)


   Rozpouštědlo:

   Voda pro injekce


  2. Inkompatibilty


   Fibrogammin se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky kromě těch uvedených v bodě 6.6 a je třeba ho podávat přes oddělený přístup.


  3. Doba použitelnosti


   3 roky.


   Fibrogammin nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a lahvičce.


   Fyzikálně-chemická stabilita byla prokázána při teplotě ≤ 25 ° C po dobu 24 hodin. Z mikrobiologického hlediska by ale měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek spotřebován okamžitě, nesmí být skladován déle než 4 hodiny při pokojové teplotě. Rozpuštěný přípravek nesmí být uchováván v lednici nebo být zmrazen.


  4. Zvláštní opatření pro uchování


   Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.


   Injekční lahvičky uchovávejte v uzavřené krabičce, aby byl obsah ochráněn před světlem. Informace k uchovávání po rekonstituci produktu viz bod 6.3.


  5. Druh a obsah balení


   Druh balení


   Injekční lahvičky:

   250 IU

   Prášek: Injekční lahvička z bezbarvého skla, uzavřená gumovou zátkou (brom-butyl) zapečetěná hliníkovo/plastovým krimpovacím víčkem

   Rozpouštědlo (voda pro injekce): Injekční lahvička z bezbarvého skla 1250 IU

   Prášek: Injekční lahvička z bezbarvého skla, uzavřená gumovou zátkou (brom-butyl) zapečetěná hliníkovo/plastovým krimpovacím víčkem

   Rozpouštědlo (voda pro injekce): Injekční lahvička z bezbarvého skla


   Velikosti balení

   Balení o 250 IU

   1 injekční lahvička s práškem

   1 injekční lahvička se 4 ml vody pro injekce

   1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20 (Mix2Vial) sada pro aplikaci (vnitřní balení):

   1 jednorázová injekční stříkačka (5 ml)

   1. venepunkční sada

   2. tampony s alkoholem 1 nesterilní náplast


   Balení o 1250 IU

   1 injekční lahvička s práškem

   1 injekční lahvička s 20 ml vody pro injekce

   1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20 (Mix2Vial) sada pro aplikaci (vnitřní balení):

   1 jednorázová injekční stříkačka (20 ml) 2 tampony s alkoholem

   1 nesterilní náplast


   Na trhu nemusí být všechny velikosti balení .


  6. Zvláštní opatření pro likvidaci a ostatní upozornění k manipulaci


   Všeobecná upozornění

   • Roztok by měl být čirý nebo mírně opalescentní. Rekonstituovaný přípravek by měl být po filtraci/natažení roztoku do injekční stříkačky (viz níže) a před aplikací vizuálně přezkoumán na přítomnost pevných částic a změnu zbarvení.

   • Příprava a odběr musí proběhnout za aseptických podmínek.

   • Viditelně zakalené roztoky nebo roztoky s obsahem reziduí (usazeniny/částice) se nesmí používat.


    Příprava


    image

    Zahřejte rozpouštědlo na pokojovou teplotu. Před otevřením balení Mix2Vial sejměte vyklápěcí víčka z lahviček s práškem i s rozpouštědlem, očistěte pryžové zátky antiseptickým roztokem a nechte je oschnout.    1

    1. Odstraňte víčko (krycí papírek) z balení Mix2Vial.

    Nevytahujte Mix2Vial z blistru!


    2

    2. Postavte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný a čistý povrch, držte ji pevně. Uchopte sadu Mix2Vial s blistrem a vpíchněte hrot modrého konce adaptéru svisle skrze zátku injekční lahvičky s rozpouštědlem.


    3

    3. Opatrně odstraňte blistr ze soupravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a táhnete svisle vzhůru. Přesvědčte se, že jste vytáhli jen blistrový obal a ne soupravu Mix2Vial.


    4

    4. Postavte injekční lahvičku s přípravkem na pevný povrch. Obraťte injekční lahvičku s rozpouštědlem spolu s nasazenou soupravou Mix2Vial a vpíchněte hrot průhledného konce adaptéru svisle skrze zátku injekční lahvičky s přípravkem. Rozpouštědlo se samo automaticky nasaje do injekční lahvičky s přípravkem.

    image 5

    5. Uchopte jednou rukou tu část soupravy Mix2Vial, kde je injekční lahvička s přípravkem a druhou rukou tu část, kde je injekční lahvička od rozpouštědla a proti směru hodinových ručiček je od sebe opatrně odšroubujte na dvě části. Odstraňte injekční lahvičku od rozpouštědla s připojeným modrým adaptérem soupravy Mix2Vial.    image

    6

    6. Injekční lahvičkou s přípravkem a připojeným průhledným adaptérem jemně kružte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Netřepejte s ní.


    7

    7. Nasajte vzduch do prázdné sterilní injekční stříkačky. Držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze, připojte stříkačku ke konektoru Luer Lock sady Mix2Vial otočením ve směru hodinových ručiček a vstříkněte vzduch do injekční lahvičky s přípravkem.


    image

    image

    image

    Natáhnutí roztoku do injekční stříkačky a aplikace    8

    8. Zatímco držíte píst injekční stříkačky stlačený, obraťte celý systém dnem vzhůru a pomalým vytahováním pístu natáhněte roztok do injekční stříkačky.


    9

    9. Po natažení roztoku do injekční stříkačky uchopte pevně válec injekční stříkačky (píst stále směřuje dolů) a odpojte průhledný adaptér soupravy Mix2Vial od injekční stříkačky šroubováním proti směru hodinových ručiček.


    Je třeba dbát na to, aby se do naplněné injekční stříkačky nedostala krev, jelikož existuje nebezpečí, že zde dojde ke sražení a bude tím pacientovi podáno fibrinové koagulum.


    Pokud je zapotřebí více než jedné lahvičky přípravku Fibrogammin pro jednorázovou aplikaci infuze, lze obsahy několika láhviček sloučit do příslušenství infuze, které je na trhu běžně dostupné.


    Roztok přípravku Fibrogammin nikdy nesmí být ředěn.

    Rekonstituovaný roztok má být podáván pomalu intravenózně (ne rychleji než 4 ml za minutu) pomocí samostatné injekční/infuzní linky (obsažené v balení).

    Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál je třeba zlikvidovat podle


    image


    odpovídajících národních požadavků.


 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


  CSL Behring GmbH

  • Emil-von-Behring-Str. 76

   35041 Marburg

  • Prodej SRN Philipp-Reis-Str. 2

  65795 Hattersheim

  Tel.: (069) 305 - 8 44 37

  Fax: (069) 305 – 1 71 29


 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA


  Fibrogammin® 250 Číslo povolení: PEI.H.03242.01.1 Fibrogammin® 1250 Číslo povolení: PEI.H.03242.02.1


 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


  Poslední prodloužení registrace: 07. únor 2005


 10. DATUM REVIZE TEXTU


  Únor 2020


 11. ZEMĚ PŮVODU KREVNÍ PLAZMY


  Belgie, Německo, Polsko, Maďarsko, USA


 12. REŽIM VÝDEJE


Na lékařský předpis