Domovská stránka Domovská stránka

Nitroglycerin Slovakofarma
glyceryl trinitrate

CENY

0,5MG SLG TBL NOB 20

Velkoobchod: 29,32 Kč
Maloobchodní: 44,19 Kč
Uhrazen: 32,89 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Nitroglycerin Slovakofarma 0,5 mg, sublinguální tablety

glyceroli trinitras


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Přípravek Nitroglycerin Slovakofarma se nesmí užívat při šokových a kolapsových stavech, např. při závažném snížení krevního tlaku nebo závažném snížení množství krve (např. při těžkých průjmech, extrémním pocení nebo masivním krvácení).


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nitroglycerin Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

pokud:


Pokud se Vaše potíže po užití přípravku Nitroglycerin Slovakofarma nezlepšily nebo došlo pouze

k částečné úlevě, konzultujte to s lékařem.


Další léčivé přípravky a přípravek Nitroglycerin Slovakofarma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Neužívejte přípravek Nitroglycerin Slovakofarma:


Přípravek Nitroglycerin Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití.

Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje účinek přípravku Nitroglycerin Slovakofarma na snížení krevního tlaku.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U lidí nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s užíváním přípravku během těhotenství a kojení.


Těhotenství

Nitroglycerin nemají užívat těhotné ženy vyjma případu, kdy možný prospěch z léčby převáží dle posouzení lékaře nad možným rizikem.


Kojení

Není známo, zda nitroglycerin přechází do mateřského mléka. Bezpečnost nebyla u kojících žen zjišťována. Po dobu trvání léčby se proto kojení nedoporučuje.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Nitroglycerin Slovakofarma může zejména na začátku léčby způsobit závrať. Je důležité, abyste se vyvaroval(a) řízení dopravních prostředků, vykonávání práce se zvýšeným nebezpečím úrazu a obsluhy strojů, pokud se u Vás závrať vyskytne.


Přípravek Nitroglycerin Slovakofarma obsahuje laktózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Nitroglycerin Slovakofarma užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Přípravek je určen pro dospělé.

  Na začátku záchvatu anginy pectoris anebo krátce před plánovanou namáhavou činností (ranní toaleta, jídlo, chůze do práce, nošení břemen, těžší tělesná práce, přechod do chladu apod.) nechte 1 tabletu rozpustit v ústech pod jazykem. Pokud nedojde k přerušení bolesti, může se dávka za 10 minut zopakovat.

  U akutního selhání levé komory a u akutního infarktu při kontrole krevního tlaku (systolických tlak

  nad 100 mmHg) se nechají 1-2 tablety rozpustit v ústech pod jazykem.

  Před vyšetřením srdečních cév (koronarografií) se nechají 1-2 tablety rozpustit v ústech pod jazykem.


  Tableta se může též rozkousat, ale nepolyká se. Po nástupu účinku je vhodné zbytek tablety

  vyplivnout.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitroglycerin Slovakofarma, než jste měl(a)

  V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Nitroglycerin Slovakofarma okamžitě

  kontaktujte lékaře.

  Hlavními příznaky předávkování jsou pokles krevního tlaku, bolesti hlavy, poruchy srdečního rytmu a u závažných otrav rozvoj tzv. methemoglobinemie (vysoké hladiny methemoglobinu v krvi se projevují modravým zbarvením kůže a v těžkých případech i dušením).


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Ihned informujte lékaře, pokud se u Vás po podání tablety vyskytne závažná alergická reakce či otok různých částí těla. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.


  Při užívání přípravku Nitroglycerin Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

  • Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): bolesti hlavy, návaly horka nebo zčervenání ve tváři, pokles krevního tlaku (někdy výrazný), pocit bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti, porucha koordinace pohybů.


  • Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): závrať, celková tělesná slabost.


  • Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000): silný pokles krevního tlaku se zesílením příznaků anginy pectoris, kolapsové stavy někdy doprovázené zpomalením tepu a mdlobami, poruchy vidění, sucho v ústech, kožní vyrážka, při užití vyšších dávek se může objevit nevolnost a zvracení.


  • Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): exfoliativní dermatitida (zánětlivé onemocnění kůže spojené s olupováním kůže).


  • Není známo (nelze z dostupných údajů určit): kopřivka, při užití vyšších dávek se může objevit neklid, methemoglobinemie (vysoké hladiny krevního barviva methemoglobinu v krvi), cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic), bradykardie (zpomalení srdeční činnosti) anebo poruchy dýchání, otok jazyka a rtů, angioedém (otok na různých místech těla, např. v oblasti krku nebo obličeje), anafylaktické reakce (reakce z přecitlivělosti).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Nitroglycerin Slovakofarma uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Nitroglycerin Slovakofarma obsahuje

Léčivou látkou je glyceroli trinitras. Jedna sublinguální tableta obsahuje glyceroli trinitras 0,5 mg.

Dalšími složkami jsou laktóza, mastek, magnesium-stearát, krospovidon.


Jak přípravek Nitroglycerin Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení

Nitroglycerin Slovakofarma jsou bílé, okrouhlé tablety se zkosenou hranou.

Velikost balení: 20 sublinguálních tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bukurešť, Rumunsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 10. 2020.