Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Corsim

CENY

10MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 63,67 Kč
Maloobchodní: 95,95 Kč
Uhrazen: 50,00 Kč

20MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 94,16 Kč
Maloobchodní: 141,90 Kč
Uhrazen: 50,00 Kč

20MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 64,95 Kč
Maloobchodní: 97,88 Kč
Uhrazen: 70,32 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


CORSIM 10 mg potahované tablety CORSIM 20 mg potahované tablety simvastatinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Corsim se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Informujte svého lékaře nebo lékárníka také, pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň jeden rok menstruují (viz část „Jak se Corsim užívá“). Simvastatin nebyl studován u dětí mladších než 10 let. Více informací Vám poskytne Váš lékař.


Další léčivé přípravky a Corsim

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud užíváte kterýkoli z následujících léků. Užívání přípravku Corsim s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových problémů (viz též část „Neužívejte Corsim, jestliže“):


Corsim s jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku Corsim. Proto je nutno vyvarovat se konzumace grapefruitové šťávy.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Corsim neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Corsim, ihned jej přestaňte užívat a obraťte se na svého lékaře.

Corsim neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by Corsim měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mohou mít po užití přípravku Corsim závrať.


Corsim obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se Corsim užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Váš lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to v závislosti na Vašem stavu, souběžné léčbě a podle toho, jaké jsou u Vás přítomny rizikové faktory.

  Během užívání přípravku Corsim musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.


  Doporučená dávka přípravku Corsim je 1 až 2 tablety 10 mg nebo 20 mg užitá perorálně (ústy) jednou denně.


  Dospělí

  Obvyklá počáteční dávka je 10 mg, 20 mg nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař může dávku upravit po uplynutí nejméně 4 týdnů na maximálně 80 mg denně. 80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s vysokým rizikem problémů se srdečním onemocněním, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny cholesterolu při nižších dávkách. Neužívejte více než 80 mg denně. Lékař může předepsat i nižší dávky, zejména pokud užíváte některý z léčivých přípravků uvedených výše nebo pokud máte určité onemocnění ledvin.


  Použití u dětí a dospívajících

  U dětí a dospívajících (ve věku 10 až 17 let) je doporučená počáteční dávka 10 mg za den podávaná večer. Maximální doporučená dávka je 40 mg denně.


  Corsim užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Corsim užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.


  Pokud lékař předepsal Corsim spolu s jakýmkoli sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musíte Corsim užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Corsim, než jste měl(a)

  • obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít Corsim

  • neužívejte dodatečnou dávku, prostě další den užijte obvyklé množství přípravku Corsim

   v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) užívat Corsim

  • informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

  u každého.


  Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány jako:

  • vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů),

  • velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů),

  • není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit).


   Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

   Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

  • svalová bolest, citlivost, slabost, přetržení svalu nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů (rhabdomyolýza) vedoucího k poškození ledvin, přičemž velmi vzácně došlo k úmrtím.

  • hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

   • otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání (angioedém), Byl hlášen následující velmi vzácný závažný nežádoucí účinek:

   • závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať (anafylaxe),


   • silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích,

   • vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku,bolesti nebo zánětu kloubů,

   • vyrážka, která se může objevit na kůži nebo boláky v ústech (lichenoidní lékový výsev),

   • zánětu cév,

   • neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku, kopřivky, citlivosti kůže na slunce, horečky, zarudnutí,

   • dušnosti a pocitu nepohody,

   • obrazu onemocnění připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků na

    krvinky),

  • zánět jater se zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou stolicí, pocitem únavy nebo slabosti, ztrátou chuti k jídlu,

  • zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.


   Vzácně byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

  • nízký počet červených krvinek (anemie),

  • necitlivost nebo slabost v pažích a nohou,

  • bolest hlavy, pocit lechtání, závrať,

  • rozmazané vidění, postižení zraku

  • poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit na zvracení, zvracení),

  • vyrážka, svědění, vypadávání vlasů,

  • slabost,

  • ztráta paměti, zmatenost.


   Byly hlášeny následující velmi vzácné závažné nežádoucí účinky:

  • selhání jater.


   Velmi vzácně byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

  • nespavost,

  • špatná paměť

  • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).


   Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa:

  • erektilní dysfunkce,

  • deprese,

  • zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo

   k horečce,

  • problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy.


   Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

  • poruchy spánku, včetně nočních můr,

  • potíže s pohlavním životem,

  • cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby,

  • bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po ukončení užívání přípravku Corsim (četnost není známa).


   Laboratorní hodnoty:

  • byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo testů jaterních funkcí a svalového enzymu (kreatinkináza).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Corsim uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Corsim obsahuje


Jak Corsim vypadá a co obsahuje toto balení

Corsim 10 mg potahované tablety: oválné, bikonvexní, potahované tablety, broskvového zbarvení s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Corsim 20 mg potahované tablety: nahnědlé, oválné, bikonvexní, potahované tablety. Corsim je dodáván v blistrovém balení po 20, 30, 50, 60 nebo 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2020