Domovská stránka Domovská stránka

Lyumjev (previously Liumjev)
insulin lispro

CENY

100U/ML INJ SOL 1X10ML

Velkoobchod: 375,38 Kč
Maloobchodní: 548,32 Kč
Uhrazen: 18,44 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Lyumjev 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce

insulinum lisprum


image

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Lyumjev a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lyumjev používat

 3. Jak se přípravek Lyumjev používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Lyumjev uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Lyumjev a k čemu se používá


  Přípravek Lyumjev 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce obsahuje léčivou látku inzulin-lispro. Přípravek Lyumjev se používá k léčbě diabetu u dospělých osob. Jedná se o prandiální inzulin (inzulin podávaný v čase jídla), který účinkuje rychleji než ostatní léky obsahující inzulin- lispro. Přípravek Lyumjev obsahuje složky, které urychlují vstřebávání inzulinu-lispro do těla.


  Diabetes je stav, při němž Vaše tělo nevytváří dostatečné množství inzulinu nebo inzulin nevyužívá efektivně, což má za následek vysokou hladinu cukru v krvi. Přípravek Lyumjev je inzulinový lék, který se používá pro léčbu diabetu a kontrolu hladiny cukru v krvi. Účinná léčba diabetu s dobrou kontrolou hladiny cukru v krvi zabraňuje dlouhodobým komplikacím spojeným s Vaším diabetem.


  Léčba přípravkem Lyumjev pomáhá dlouhodobě kontrolovat hladinu cukru v krvi a zabraňovat komplikacím plynoucím z diabetu. Přípravek Lyumjev dosahuje svého maximálního účinku 1 až

  3 hodiny po podání injekce a jeho účinek trvá až 5 hodin. Přípravek Lyumjev používejte na začátku jídla nebo do 20 minut po jeho začátku.


  Váš lékař Vám sdělí, abyste použili přípravek Lyumjev a také dlouhodobě nebo střednědobě působící inzulin. Neměňte inzulin, pokud Vám to neřekne lékař.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lyumjev používat NEPOUŽÍVEJTE přípravek Lyumjev

  • máte-li podezření na pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémie). Dále v této příbalové informaci naleznete rady, jak postupovat při nízké hladině krevního cukru (viz bod 3 „Jestliže jste použil(a) více přípravku Lyumjev, než jste měl(a)“).

  • jestliže jste alergický(á) na inzulin-lispro nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Lyumjev se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Máte-li potíže se zrakem, budete potřebovat pomoc od někoho, kdo byl proškolen v podávání injekcí.

  • Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

   Nízká hladina cukru v krvi může být závažná a neléčená hypoglykémie může dokonce vést k úmrtí. Přípravek Lyumjev začíná hladinu cukru v krvi snižovat rychleji než některé ostatní prandiální inzuliny. Dojde-li k hypoglykémii, může se po injekci přípravku Lyumjev objevit dříve. Pokud u Vás hypoglykémie objevuje často nebo ji obtížně rozpoznáváte, poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pokud je Vaše hladina cukru v krvi dobře kontrolovaná Vaší stávající inzulinovou léčbou nebo při dlouhém trvání diabetu, nemusíte varovné příznaky příliš nízkého cukru v krvi pociťovat.

   Varovné známky jsou uvedeny dále v této příbalové informaci. Varovné příznaky naleznete v oddíle

   „Běžné problémy spojené s diabetem“.


   Musíte pečlivě plánovat načasování jídla a také jak často a jak moc cvičíte. Musíte také pečlivě sledovat svou hladinu cukru v krvi jejím častým měřením.

   Změny typu inzulinu mohou způsobit, že Vaše hladina cukru příliš stoupne nebo klesne.

   Hrozí-li Vám nízká hladina cukru v krvi, je možné, že bude třeba zvýšit četnost měření hladiny cukru v krvi. Váš lékař Vám možná bude muset změnit dávky ostatních léků, které užíváte k léčbě diabetu.


  • Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie).

   Ukončení užívání inzulinu nebo neužívání jeho dostatečného množství může vést k vysoké hladině cukru v krvi (hyperglykémii) a diabetické ketoacidóze, což jsou závažné stavy, které mohou dokonce vést k úmrtí. Příznaky naleznete v oddíle „Běžné problémy spojené s diabetem“.


  • Pokud používáte inzulinovou pumpu a ta přestane fungovat je potřeba závadu okamžitě odstranit, než dojde k nárustu hladiny cukru v krvi. Pokud Vaše pumpa přestane fungovat je možné, že budete potřeba si aplikovat Lyumjev pomocí inzulinového pera nebo stříkačky.

  • Pokud léčbu inzulinem kombinujete s třídou léčiv k léčbě diabetu zvanou thiazolidindiony neboli glitazony, např. pioglitazonem, neprodleně informujte svého lékaře, objeví-li se u Vás známky srdečního selhání, mezi něž patří například nezvyklá dušnost nebo rychlé zvýšení tělesné hmotnosti nebo lokalizované otoky způsobené zadržováním tekutiny (edém).

  • Objeví-li se u Vás závažná alergická reakce na inzulin nebo jakoukoli ze složek přípravku Lyumjev, okamžitě přestaňte tento přípravek používat a vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc.

   image

  • Při vyzvedávání inzulinu v lékárně vždy zkontrolujte název a typ inzulinu na balení a štítku. Ujistěte se, že jste dostal(a) přípravek, který Vám Váš lékař určil k používání.

  • Krabičku uchovejte, nebo si poznamenejte číslo šarže uvedené na krabičce. Objeví-li se u Vás nežádoucí účinek, můžete poté při hlášení nežádoucích účinků uvést číslo šarže (viz „hlášení nežádoucích účinků“).

  • Pro podání každé injekce používejte vždy novou jehlu, aby se zabránilo infekcím a ucpání jehly. Dojde-li k ucpání jehly, vyměňte ji za novou.


  • Změny kůže v místě vpichu

   Místo vpichu má být obměňováno, aby se zabránilo změnám kůže, například hrbolkům pod kůží. Pokud injekci aplikujete do oblasti s hrbolky, inzulin nemusí dostatečně dobře působit (viz Jak se přípravek Lyumjev používá). Pokud v současnosti aplikujete injekce do oblasti s hrbolky, kontaktujte svého lékaře, než začnete s aplikací do jiné oblasti. Váš lékař Vám může doporučit, abyste pečlivě kontrolovali hladinu cukru v krvi a upravili dávku inzulinu nebo dalších antidiabetik.


   Děti a dospívající

   Tento přípravek nemá být používán u dětí nebo dospívajících, neboť s používáním tohoto přípravku u dětí a dospívajících mladších 18 let nejsou žádné zkušenosti.

   Další léčivé přípravky a přípravek Lyumjev

   Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé přípravky mohou ovlivňovat hladinu cukru v krvi – to může znamenat, že bude potřeba upravit Vaši dávku inzulinu.


   Vaše hladina cukru v krvi může klesat (hypoglykémie), budete-li užívat:


  • další přípravky k léčbě diabetu (tablety nebo injekčně podávané),

  • sulfonamidová antibiotika (k léčbě infekcí),

  • kyselinu acetylsalicylovou (k léčbě bolesti a mírné horečky nebo k prevenci srážení krve),

  • některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu),

  • některé inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory např. kaptopril, enalapril) (k léčbě některých problémů se srdcem nebo vysokého krevního tlaku),

  • blokátory receptorů pro angiotenzin II (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem),

  • analoga somatostatinu (např. oktreotid, používaný k léčbě vzácného stavu, při němž se vytváří příliš mnoho růstového hormonu).


   Vaše hladina cukru v krvi může stoupat (hyperglykémie), budete-li užívat:


  • danazol (k léčbě endometriózy),

  • perorální antikoncepci (pro kontrolu otěhotnění),

  • substituční léčbu hormony štítné žlázy (pro léčbu potíží se štítnou žlázou),

  • lidský růstový hormon (při nedostatku růstového hormonu),

  • diuretika (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zadržuje-li Vaše tělo vodu),

  • sympatomimetika (k léčbě závažných alergických reakcí nebo přípravky používané k léčbě nachlazení),

  • kortikosteroidy (k léčbě astmatu nebo autoimunitních onemocnění).


   Beta-blokátory (přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, arytmie (poruchy srdečního rytmu) nebo anginy pectoris (bolest na hrudi)) ztěžují rozpoznávání varovných známek nízké hladiny cukru v krvi.


   Přípravek Lyumjev s alkoholem

   Při pití alkoholu mohou hladiny cukru v krvi buď stoupat, nebo klesat. Je tedy možné, že se změní potřebné množství inzulinu. Měl(a) byste tedy sledovat svou hladinu cukru v krvi častěji než obvykle.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

   Potřeba inzulinu v prvních 3 měsících těhotenství obvykle klesá a stoupá po zbývajících 6 měsíců. Po porodu se potřeba inzulinu pravděpodobně navrátí na množství užívané před těhotenstvím.


   Léčba přípravkem Lyumjev v průběhu kojení není nijak omezena. Pokud kojíte, je možné, že bude zapotřebí upravit příjem inzulinu nebo stravu.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Vaše schopnost koncentrace a reakce může být snížena, máte-li hypoglykémii. Berte tento možný problém v úvahu ve všech situacích, kterou mohou být pro Vás nebo Vaše okolí riskantní (např. řízení auta nebo obsluha strojů). Poraďte se s lékařem o řízení auta, pokud:

  • máte časté epizody hypoglykémie,

  • jsou u Vás varovné známky hypoglykémie snížené nebo zcela chybí.

   Lyumjev obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Lyumjev používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.


  Sdělí Vám, jaké množství přípravku Lyumjev máte používat, kdy jej máte používat a jak často. Sdělí Vám také, jak často máte navštěvovat diabetologickou ambulanci.


  Měl(a) byste u sebe vždy mít náhradní inzulin nebo jinou aplikační pomůcku pro případ, že je budete potřebovat.


  Jste-li nevidomý(á) nebo máte-li potíže se zrakem, budete při podávání injekcí potřebovat pomoc druhé osoby.


  Váš lékař Vám sdělí, abyste použili přípravek Lyumjev a také dlouhodobě nebo střednědobě působící inzulin. Podávejte si je v oddělených injekcích. Přípravek Lyumjev nemá být mísen s jinými inzuliny.


  Kdy podat injekci přípravku Lyumjev

  Přípravek Lyumjev je prandiální inzulin (podávaný v čase jídla). Přípravek Lyumjev používejte při začátku jídla nebo minutu či dvě před začátkem jídla. Můžete si jej podat také až 20 minut po začátku jídla.


  Jaké množství inzulinu si podat

  Na základě Vaší hladiny cukru v krvi a tělesné hmotnosti Vám Váš lékař určí dávku a vysvětlí

  • Jaké množství přípravku Lyumjev potřebujete při každém jídle.

  • Jak a kdy si měřit hladinu cukru v krvi.

  • Jak měnit dávku inzulinu na základě hladin cukru v krvi.

  • Co dělat při změně stravy, množství fyzické aktivity, při nemoci nebo při užívání jiných léčivých přípravků.

  • Pokud změníte používaný typ inzulinu, je možné, že jej budete muset užívat více či méně než dříve. Může se to týkat pouze první injekce, nebo bude změna probíhat postupně po několik týdnů či měsíců.


   Přípravek Lyumjev nepoužívejte

  • Pokud nevypadá jako voda. Přípravek Lyumjev musí být čirý, bez barvy a nesmí obsahovat pevné částice. Před každým podáním injekce přípravek zkontrolujte.

  • Pokud nebyl přípravek Lyumjev uchováván správně (viz bod 5 „Jak přípravek Lyumjev uchovávat“).

  • Je-li plastové víčko injekční lahvičky poškozeno, nepoužívejte ji.


   Do kterého místa si přípravek Lyumjev podat

  • Injekci přípravku Lyumjev si podejte pod kůži (subkutánní injekce).

  • Nepodávejte si injekci přímo do žíly. Nitrožilně Vám může injekci přípravku Lyumjev podat pouze lékař. Udělá to jen za zvláštních okolností jako je chirurgický výkon nebo v případě, že jste nemocní a hladina glukózy ve vaší krvi je velmi vysoká.

  • Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1 cm od místa poslední aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem (horní část paže, stehno, hýždě nebo břicho) tak, jak jste byl(a) poučen(a).

  • Pokud si potřebujete podat jiný inzulin ve stejnou dobu jako přípravek Lyumjev, podejte jej do jiného místa.

   Podání injekce přípravku Lyumjev z injekční lahvičky

  • Nejprve si umyjte ruce.

  • Před podáním injekce si očistěte kůži podle rady lékaře. Očistěte gumový uzávěr lahvičky, ale neodstraňujte ho.

  • Použijte novou čistou sterilní stříkačku a jehlu k vpíchnutí do gumového uzávěru a natáhněte potřebné množství přípravku Lyumjev. Váš lékař, sestra nebo ambulance Vás instruují jak to udělat. Jehly a stříkačky s nikým nesdílejte.

  • Injekci podejte pod kůži tak, jak jste byl(a) instruován(a). Po každé injekci ponechte jehlu v kůži po dobu 5 vteřin. Tím zajistíte, že si podáte celou dávku.


   Použití přípravku Lyumjev v infuzních pumpách

  • K infuzím přípravku Lyumjev je možné použít pouze určité inzulinové infuzní pumpy.

  • Pečlivě se řiďte návodem k obsluze dodávaným spolu s inzulinovou pumpou.

  • Ujistěte se, že spolu s pumpou používáte správný zásobník a katetr. Je důležité použít správnou délku jehly plnícího systému, aby se předešlo poškození pumpy.

  • Výměnu infuzního setu (katetru a kanyly) provádějte podle pokynů dodávaných společně s infuzním setem.

  • V případě že se u Vás vyskytnou opakované nebo závažně nízké hladiny glukózy v krvi, informujte o tom svého lékaře či zdravotní sestru.

  • Porucha pumpy nebo ucpání infuzního setu může způsobit náhlý vzestup hladiny glukózy. V případě že máte podezření, že je průtok přípravku Lyumjev přerušen, řiďte se pokyny v návodu k obsluze pumpy, případně uvědomte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

  • Pokud pumpa nepracuje správně, budete si možná potřebovat podat injekci přípravku Lyumjev.


   Po podání injekce

   Jestliže si nejste jist(a) kolik přípravku jste podal(a), tak si před tím, než se rozhodnete, zda si podat další injekci, změřte hladinu krevního cukru.


   Jestliže jste použil(a) více přípravku Lyumjev, než jste měl(a)

   Pokud si podáte příliš mnoho přípravku Lyumjev nebo si nejste jist(a), kolik jste si podal(a), může se u Vás objevit nízká hladina cukru v krvi. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi.


   Je-li Vaše hladina cukru v krvi nízká (máte-li hypoglykémii) a jste schopen/schopna si sám/sama pomoci, užijte tablety glukózy, cukr nebo vypijte sladký nápoj. Poté snězte ovoce, sušenky nebo sendvič dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry a odpočívejte. Tímto se často podaří překlenout nízkou hladinu cukru v krvi nebo mírné předávkování inzulinem. Svou hladinu cukru v krvi si zkontrolujte znovu za 15–20 minut, dokud se hladina cukru v krvi nestabilizuje.


   Pokud nejste schopen/schopna si sám/sama pomoci (máte-li závažnou hypoglykémii), protože máte závrať, slabost, jste zmatený(á), obtížně se Vám mluví, ztrácíte vědomí nebo máte epileptický záchvat, je možné, že budete potřebovat léčbu glukagonem. Ten Vám může podat někdo, kdo ví, jak se podává. Po podání glukagonu užijte glukózu nebo cukr. Pokud glukagon nezabere, budete muset jet do nemocnice nebo zavolat záchrannou službu. Ohledně glukagonu se poraďte se svým lékařem.


   Všem osobám, s nimiž trávíte čas, sdělte, že máte diabetes. Řekněte jim, co se může stát, pokud bude Vaše hladina cukru v krvi příliš nízká, včetně rizika omdlení.


   Vysvětlete jim, že pokud omdlíte, musí udělat následující: položit Vás na bok, abyste se nedusil(a), neprodleně přivolat lékařskou pomoc a nepodávat Vám žádné jídlo nebo pití, neboť byste se mohl(a) udusit.


   Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Lyumjev

   Jestliže zapomenete použít svůj inzulin nebo použijete nižší dávku, než máte nebo si nejste jist(a), kolik jste si podal(a), může se u Vás objevit příliš vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie). Zkontrolujte si svou hladinu cukru v krvi a rozhodněte se, zda potřebujete dávku inzulinu. Při dalším jídle pokračujte ve svém obvyklém režimu dávkování.

   Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Lyumjev

   Nepřestávejte používat nebo neměňte inzulin, pokud Vám to neřekne lékař. Jestliže užijete méně přípravku Lyumjev, než máte, může se objevit vysoká hladina cukru v krvi.


   Pokud není vysoka hladina cukru v krvi (hyperglykémie) léčena, může být velice závažná a způsobit bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, dehydrataci, bezvědomí, kóma nebo dokonce smrt (viz bod 4).


   Tři jednoduchá pravidla pro snížení rizika rozvoje hypoglykémie nebo hyperglykémie:

  • Vždy u sebe noste náhradní injekční stříkačku a injekční roztok Lyumjev.

  • Vždy u sebe noste průkaz diabetika.

  • Vždy s sebou noste cukr.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie) je velmi častá při léčbě inzulinem (může postihnout více než 1 z 10 osob). Může se jednat o velmi závažný stav. Pokud bude Vaše hladina cukru v krvi příliš nízká, můžete upadnout do bezvědomí. Závažná hypoglykémie může způsobit poškození mozku a může Vás ohrožovat na životě. Objeví-li se u Vás příznaky nízké hladiny cukru v krvi, musíte si okamžitě hladinu cukru v krvi zvýšit. Viz bod 3 „Jestliže jste použil(a) více přípravku Lyumjev, než jste měl(a)“.


  Alergické reakce jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob). Mohou být závažné a mohou se u nich vyskytovat následující příznaky:


  • vyrážka na celém těle

  • obtíže s dechem

  • sípavé dýchání

  • pokles krevního tlaku

  • zrychlený tep srdce

  • pocení


   Objeví-li se u Vás závažná alergická reakce (včetně anafylaktického záchvatu) na inzulin nebo jakoukoli ze složek přípravku Lyumjev, okamžitě přestaňte tento přípravek používat a vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc.

   Další nežádoucí účinky zahrnují Velmi časté

   Reakce v místě infuze. U některých osob se objeví zarudnutí, bolest, otok nebo svědění v okolí místa infuze inzulinu. Máte-li reakce v místě infuze, sdělte to svému lékaři.


   Časté

   Reakce v místě vpichu. U některých osob se objeví zarudnutí, bolest, otok nebo svědění v okolí místa podání injekce inzulinu. Příznaky většinou odezní během několika minut až několika týdnů bez nutnosti ukončení podávání přípravku Lyumjev. Máte-li reakce v místě vpichu injekce, sdělte to svému lékaři.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

   Změny kůže v místě vpichu: Pokud vpichujete inzulin příliš často do stejného místa na kůži, tuková tkáň se může ztenčit (lipoatrofie) nebo zesílit (lipohypertrofie). Hrbolky pod kůží mohou být rovněž způsobeny hromaděním bílkoviny nazývané amyloid (kožní amyloidóza). Inzulin nemusí dostatečně

   dobře působit, pokud injekci aplikujete do oblasti s hrbolky. Těmto změnám kůže lze zabránit střídáním místa vpichu při každé injekci.


   Další možné nežádoucí účinky

   Otoky paží nebo kotníků v důsledku zadržování tekutin (edém), obzvláště při zahájení léčby inzulinem nebo v průběhu změny přípravků k léčbě diabetu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

   k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


   Časté problémy diabetu


   Nízká hladina krevního cukru

   Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie) znamená, že v krvi není dostatečné množství cukru. K tomu může dojít, pokud:

   • užijete příliš velké množství přípravku Lyumjev nebo jiného inzulinu;

   • vynecháte jídlo nebo se s ním opozdíte nebo změníte své stravovací návyky;

   • máte nadměrnou fyzickou aktivitu nebo práci těsně před jídlem nebo po jídle;

   • onemocníte infekčním nebo jiným onemocněním (obzvláště provázeným průjmem nebo zvracením);

   • se změní Vaše potřeba inzulinu například po úbytku tělesné hmotnosti nebo pokud máte potíže s ledvinami či játry a dojde k jejich zhoršení.

    Viz bod „Jestliže jste použil(a) více přípravku Lyumjev, než jste měl(a)“.


    První příznaky nízké hladiny cukru v krvi se obvykle objeví rychle a mohou zahrnovat následující potíže:

   • únava

   • zrychlená srdeční činnost

   • nervozita nebo třes

   • nevolnost

   • bolest hlavy

   • studený pot


    Pokud si nejste jistý(á), že varovné příznaky rozpoznáte, vyhýbejte se situacím, v nichž by hypoglykémie ohrožovala Vás nebo ostatní (např. řízení auta).


    Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie) a diabetická ketoacidóza

    Hyperglykémie (příliš velké množství cukru v krvi) znamená, že hladiny glukózy ve Vašem těle jsou příliš vysoké. Hyperglykémie může být způsobena:

   • neužíváním inzulinu;

   • užíváním menšího množství inzulinu, než Vaše tělo potřebuje;

   • nerovnováhou mezi množstvím požitých sacharidů a užitého inzulinu; nebo

   • horečkou, infekcí nebo emočním vypětím.


    Mezi časné příznaky hyperglykémie patří:

   • velká žízeň

   • bolest hlavy

   • pocit ospalosti

   • častější močení.


    Hyperglykémie může vést k diabetické ketoacidóze. První příznaky se objevují pomalu v průběhu mnoha hodin nebo dní. Mezi další příznaky patří:

   • pocit na zvracení a/nebo zvracení

   • bolest břicha

   • rychlý tep

   • obtížné dýchání

   • středně velké nebo velké množství ketonů v moči. Ketony Vaše tělo produkuje, pokud energii získává spalováním tuků místo glukózy.


    Objeví-li se u Vás kterýkoli z těchto příznaků a vysoké hladiny cukru, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

    Viz bod „Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Lyumjev“.


    Onemocnění

    Pokud jste nemocný(á), zvláště pokud pociťujete nevolnost nebo zvracíte, potřebné množství inzulinu se může změnit. Inzulin potřebujete, i když nepřijímáte potravu jako obvykle. Zkontrolujte si moč nebo krev, postupujte podle svých „pravidel pro případ nemoci“ a kontaktujte svého lékaře.


 5. Jak přípravek Lyumjev uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Chraňte před mrazem.

  Uchovávejte přípravek ve vnější krabičce, aby byl chráněn před světlem.


  Před prvním použitím

  Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).


  Po prvním použití

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Přípravek po 28 dnech zlikvidujte, a to i v případě, že v něm ještě nějaký roztok zbývá.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Lyumjev 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce obsahuje


Jak přípravek Lyumjev vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lyumjev injekční roztok je čirý, bezbarvý, vodný roztok v injekční lahvičce. Jedna injekční lahvička obsahuje insulinum lisprum 1000 jednotek (10 mililitrů). Balení po 1, 2 nebo vícečetné balení 5 x 1 injekční lahvička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko.

Výrobce

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie.


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Dista S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Přípravek Lyumjev 100 jednotek/ml je dostupný v injekčních lahvičkách, je-li nezbytné podání v intravenózní injekci.


Pro intravenózní podání má být přípravek Lyumjev 100 jednotek/ml v injekční lahvičce naředěn na koncentraci od 0,1 do 1,0 jednotek/ml v injekčním 5 % roztoku glukózy nebo v 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného. Před zahájením infuze pacientovi se systém doporučuje prostříknout. Byla prokázána kompatibilita v kopolymeru ethylen-propylen a polyolefinu s vaky z polyvinylchloridu.


Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 14 dní při teplotě 2 až 8 °C a 20 hodin při teplotě 20 až 25 °C, je-li přípravek chráněn před světlem. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8 ºC, pokud nebylo naředění provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.