Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

BiResp Spiromax

Příbalová informace: informace pro pacienta


BiResp Spiromax 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu, prášek k inhalaci

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.


Jak přípravek BiResp Spiromax vypadá a co obsahuje toto balení

BiResp Spiromax je prášek k inhalaci.

Každý inhalátor BiResp Spiromax obsahuje 120 inhalací a má bílé tělo s poloprůhledným vínově červeným krytem inhalátoru.


Balení po 1, 2 a 3 inhalátorech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Teva Pharma B.V.,

Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko.


Výrobce


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Irsko Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irsko


Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 3 820 73 73


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 207 540 7117


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Deutschland Norge

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


España

Laboratorios BIAL, S.A. Tel.: +34 915624196

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 476 75 50


France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 207 540 7117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: + 354 522 2900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666


Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 5 266 02 03

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 207 540 7117

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 37 20 000


Tato příbalová informace byla naposledy revidována měsíci RRRR..