Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

DRILL CITRON MENTOL


Příbalová informace: informace pro uživatele


DRILL CITRON MENTOL 3 mg/0,2 mg pastilky

chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Drill citron mentol a k čemu se užívá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill citron mentol užívat

 3. Jak se přípravek Drill citron mentol užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Drill citron mentol uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Drill citron mentol a k čemu se užívá

  Tento léčivý přípravek obsahuje místní antiseptikum (látka, která snižuje počet choroboplodných zárodků) a místní anestetikum, které mírní bolest. Užívá se při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce.

  V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

  Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drill citron mentol užívat Neužívejte přípravek Drill citron mentol


  • jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo na

   kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

  • u dětí mladších než 6 let.

  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Drill citron mentol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání náhodné vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let.

  Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím.


  Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory (běžně přítomných mikrobů) v ústech a krku.

  Dodržujte doporučené dávkování: užívání nadměrných dávek anebo několikrát opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče.


  Bolest v krku: pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při polykání potravy, musíte se poradit s lékařem.

  Afty a moučnivka: pokud máte horečku, rozsáhlé nebo rozšiřující se postižené oblasti, musíte

  se ihned poradit s lékařem.


  Může dojít k obarvení jazyka.

  Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně zubní protézy).


  Další léčivé přípravky a přípravek Drill citron mentol

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek.

  Neužívejte současně s povrchově aktivními látkami (laurylsulfát) z důvodu možného vzájemného ovlivnění účinku. Povrchově aktivní látky se nachází v řadě přípravků osobní péče, např. v zubních pastách.


  Přípravek Drill citron mentol s jídlem a pitím

  Pastilky se nesmí užívat před jídlem a pitím, protože může dojít k zalknutí.


  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.

  Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Přípravek Drill citron mentol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

  obsluhovat stroje.


  Přípravek Drill citron mentol obsahuje sacharózu a glukózu.

  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  Přípravek obsahuje 0, 9 g glukózy a 1,6 g sacharózy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.


 3. Jak se přípravek Drill citron mentol užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávkování

  Dospělí a dospívající starší 15 let:

  Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně.


  Děti od 6 do 15 let věku:

  Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně.


  Způsob podání

  Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech.


  Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.


  Délka léčby

  • Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.

  • Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Drill citron mentol než jste měl(a)

   Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku:

  • Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky.

  • Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší

   pohotovost.

   • Nežádoucí účinky způsobené vysokými dávkami chlorhexidin-diglukonátu nejsou pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout trávicí potíže (nevolnost, zvracení).

   • Vysoké dávky tetrakain-hydrochloridu mohou vyvolat poruchy nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva).


    Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill citron mentol

    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Mohou se objevit následující nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):

  • Alergická reakce, anafylaktický šok, anafylaktická reakce, projevující se vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.

  • Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů.

  • Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Tento účinek způsobuje tetrakain- hydrochlorid (slabé anestetikum), který může způsobit zalknutí. Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Drill citron mentol uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním vnitřním obalu , aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou:

Chlorhexidini digluconas 3,000 mg

Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg

Pomocnými látkami jsou:

Natrium-askorbát, kyselina vinná, citronové aroma, aroma máty peprné, amonium- glycyrrhizát, chinolová žluť, glukóza, sacharóza.


Jak přípravek Drill citron mentol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Drill citron mentol jsou kulaté matné pastilky žluté barvy.


Blistry (PVC/PVDC/ Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12 nebo 24 pastilkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament

Les Cauquillous

81500 - Lavaur, Francie


Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production

Site Diétetique et Pharmacie,

ZI de la Coudette, 32290 Aignan, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 1. 2022