Domovská stránka Domovská stránka

Gefitinib Glenmark
gefitinib


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Gefitinib Glenmark 250 mg potahované tablety

gefitinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Děti a dospívající

Gefitinib Glenmark není určen dětem a dospívajícím do 18 let.


Další léčivé přípravky a Gefitinib Glenmark

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je třeba informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících přípravků:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


    1. Jak Gefitinib Glenmark uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 ° C.

      Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a ochranné fólii za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


      Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

    2. Obsah balení a další informace


Co Gefitinib Glenmark obsahuje


Jak Gefitinib Glenmark vypadá a co obsahuje toto balení

Gefitinib Glenmark je kulatá hnědá bikonvexní potahovaná tableta, na jedné straně označená „250“ a na druhé straně je hladká. Potahované tablety mají průměr přibližně 11,1 mm a tloušťku přibližně 5,6 mm.


Gefitinib Glenmark se dodává v blistrech v balení po 30 tabletách. Blistr může být perforovaný nebo neperforovaný.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b

Praha, 140 78 Česká republika


Výrobce:

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L. Poligono Mocholi, C/Noáin, No1 31110 Noáin (Navarra)

Španělsko


image

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park Marlins Meadow

Watford WD18 8YA

Velká Británie


image

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143

Vysoké Mýto 566 17

Česká Republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 11. 2021