Domovská stránka Domovská stránka

Niontix
nitrous oxide


Příbalová informace: informace pro uživatele

NIONTIX 100 % medicinální plyn, zkapalněný

oxid dusný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v příbalové informaci:

 1. Co je NIONTIX a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NIONTIX používat

 3. Jak se NIONTIX používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak uchovávat NIONTIX

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je NIONTIX a k čemu se používá

  • Léčivou látkou je oxid dusný 100 % (v/v)

  • NIONTIX neobsahuje žádné další látky.

  Oxid dusný je plyn bez barvy a zápachu. NIONTIX je používán k inhalaci a je dodáván v lahvích na stlačený plyn. Lahve na stlačený plyn obsahují pouze čistý oxid dusný ve formě zkapalněného plynu pod tlakem.

  Oxid dusný má analgetické (tišící bolest) a anestetické (uspávací) účinky. Účinek oxidu dusného nastává ovlivněním množství chemických látek, tzv. neurotransmiterů, které mají funkci signálních látek přenášejících informace uvnitř nervového systému.


  Přípravek NIONTIX je používán:

  • Jako součást anestézie.

  • Jako bolest utišující/ sedativní přípravek k potlačení krátkodobé bolesti mírné až střední

   intenzity s rychlým nástupem a bez dlouhodobého přetrvávání analgetického účinku.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NIONTIX používat

  NIONTIX je možné podávat pouze v dostatečně vybavených zdravotnických zařízeních pod dozorem lékařů. Ujistěte se, že Váš lékař je informován o Vašem zdravotním stavu.

  Nepoužívejte NIONTIX pokud:

  • máte nebo jste v nedávné době měli pneumothorax, plynovou embolii a v dalších případech, pokud můžete mít v těle vzduchové nebo plynové bubliny, jako

   bezprostředně po potápění, operaci bypass, po těžkém zranění hlavy nebo operaci

   středního ucha.

  • jste byl/a léčen/a pro oční poruchy injekcemi plynu do oka. Plynové bubliny se mohou

   během podání NIONTIXU rozpínat.

  • máte srdeční onemocnění – srdeční nedostatečnost, neboť NIONTIX může ovlivnit

   funkci srdce i při velmi lehkém poklesu srdeční činnosti.

  • máte onemocnění ovlivňující regulaci tlaku v centrálním nervovém systému, např. zvýšený tlak v mozku NIONTIX může způsobit další zvětšení objemu mozku.

  • Pokud máte střevní obstrukci nebo plynatost

  Upozornění a opatření:

  Před podáním přípravku NIONTIX se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud zneužíváte nebo jste v minulosti zneužíval(a) nějaké drogy nebo léky, protože při opakovaném používání existuje zvýšené riziko vzniku závislosti na oxidu dusném. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem NIONTIX ve vašem případě možná.


  Opakované nebo dlouhodobé užívání oxidu dusného může zvýšit riziko nedostatku vitamínu B12, což může vést k poškození kostní dřeně nebo nervového systému. Lékař může před zahájením léčby a po ní nařídit krevní testy, aby posoudil následky možného nedostatku vitamínu B12.


  Také informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli z následujících příznaků/symptomů:

  • Srdeční selhání: protože mírně uvolňující účinek oxidu dusného na srdeční sval může dále zhoršit funkci srdce.


   Další léčivé přípravky a NIONTIX

   Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

   které možná budete budete užívat.

  • Jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují mozek nebo funkci mozku, např. benzodiazepiny (trankvilizující) nebo léky podobné morfinu, informujte o tom svého lékaře. NIONTIX může zvýšit účinky těchto léků.


  NIONTIX způsobuje zvýšení účinku dalších anestetik.


  Tehotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že jste můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékářem dříve, než začnete tento přípravek používat.

  NIONTIX nemá být používán během prvních šesti měsíců těhotenství. NIONTIX může být používán během posledních tří měsíců těhotenství a během porodu, ale pokud je používán, Vaše dítě musí být sledováno kvůli nežádoucím účinkům.

  Přípravek NIONTIX může být používán během kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  NIONTIX ovlivňuje mentální funkce. Proto byste se měli vyhnout řízení, obsluze strojů a provádění dalších komplikovaných úkolů, dokud nedojde k plnému zotavení.

 3. Jak se NIONTIX používá

  NIONTIX Vám má být vždy podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře.

  Oxid dusný je vždy podáván jako směs plynů, která obsahuje nejméně 21 % obj. kyslíku, aby se zabránilo nedostatku kyslíku, tzv. “hypoxii”. Medicinální oxid dusný je běžně používán v koncentracích kolísajících mezi 35 a 75 % obj. v inhalovaném plynu.

  NIONTIX je obvykle vdechován přes anestetickou masku. Buď můžete dýchat samostatně nebo pomocí respirátoru/ventilátoru, jako při anestézii.

  NIONTIX je nutné používat vždy přesně podle pokynů lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem pokud máte pochybnosti.

  NIONTIX smí být používán jen v místnostech s dobrou ventilací a/nebo tam, kde je instalován systém pro odtah přebytečného vydechovaného plynu. Je tak zabráněno vzniku příliš vysoké koncentrace oxidu dusného v okolním vzduchu, která by mohla ovlivnit personál a další osoby v blízkosti.

  Jestliže jste použil(a) více NIONTIXU než jste měl(a)

  Pokud je Vám podáno příliš mnoho NIONTIXU, můžete se stát hypoxickým, tzn., že máte nedostatek kyslíku v krvi. Hypoxii se musí rozhodně zabránit, protože jejím následkem může dojít k ovlivnění tělesných funkcí a může způsobit bezvědomí.

  Pokud je podáno příliš mnoho NIONTIXU, musí se podání přerušit nebo podávaná koncentrace snížit. Jestliže je podezření na hypoxii, je nutné dýchat čerstvý vzduch a pokud jste ve zdravotnickém zařízení, musí být podán kyslík s kontinuálním sledováním hladiny kyslíku v krvi prostřednictví pulzního oxymetru. Kyslík musí být podáván, dokud nedojde k zotavení a k dostatečné saturaci kyslíkem.


  Bezpečnostní instrukce

  • NIONTIX je určen pro inhalaci podle instrukcí Vašeho lékaře.

  • V místnostech, kde se NIONTIX používá, se nesmí kouřit a používat otevřený oheň vzhledem ke zvýšenému riziku požáru.

   Přečtěte si také pokyny pro skladování a manipulaci s lahví (bod 5 Jak NIONTIX uchovávat).


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.

  • Časté (vyskytující se až u 1 z 10 pacientů):

   Závrať, točení hlavy, nevolnost a zvracení.


  • Méně časté (vyskytující se až u 1 ze 100 pacientů):

   Pocit tlaku ve středním uchu, neboť NIONTIX způsobuje nárůst tlaku ve středním uchu. Nadýmání břicha, neboť NIONTIX pomalu zvyšuje objem plynu ve střevech.

  • Velmi vzácné (vyskytující se až u 1 z 10000 pacientů): Mohou se též vyskytnout psychiatrické problémy, jako psychózy.

  - Není známo (frekvenci není možné odhadnout dostupných údajů) Závislost.

  Účinky na nervové funkce, pocity necitlivosti a slabosti, obvykle v nohách.

  Generalizované záchvaty.


  Hlášení nežádoucích ú čin ků:

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak NIONTIX uchovávat

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň v místnostech, kde se skladují medicinální plyny. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi na stlačený

  plyn. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Lahve na stlačený plyn musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro uchovávání medicinálních plynů.

  Lahve na stlačený plyn musí být skladovány pod zastřešením, chráněny proti vlivům počasí a větru, drženy v suchu a čistotě, prosty hořlavých materiálů.

  Pro dlouhodobé skladování je doporučená teplota od – 20 do +40 C. Lahve na stlačený plyn

  mohou být krátkodobě vystaveny teplotám až do +60°C. Mají být přijata opatření k zabránění otřesů a pádu.

  Lahve na stlačený plyn obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a prázdné lahve na stlačený plyn musí být uchovávány odděleně.

  Skladujte a přepravujte lahve ve svislé poloze se zavřenými ventily, a tam, kde je přítomem použijte ochranný klobouček a krytí.


  Přeprava l ahví

  Větší lahve na stlačený plyn musí být transportovány vhodným typem vozidla. Zvláštní pozornost musí být věnována k zabezpečení toho, aby se připojená zařízení náhodně neuvolnila.


 6. Obsah balení a další informace Co NIONTIX obsahuje

Léčivou látkou je oxid dusný 100% (v/v) NIONTIX neobsahuje žádné další látky.

Jak NIONTIX vypadá a jaké jsou typy balení


Oxid dusný je plyn bez barvy a bez zápachu. Přípravek obsahuje 100 % oxid dusný (v/v) ve formě

zkapalněného plynu pod tlakem (44,5 bar, při teplotě 15 °C).


Velikost lahve (vodní kapacita v l)

Typ ventilu

Materiál lahve

Plnící množství (kg)

Plnící objem (litry)

při tlaku 1.013 bar a teplotě

15 °C

2

Ventil zap/vyp

Ocel

1,5

812

3

Pin index

Ocel nebo hliník

2,0

1 082

3

Ventil zap/vyp

Ocel nebo

hliník

2,0

1 082

3

Ventil zap/vyp

Ocel

2,25

1 218

5

Ventil zap/vyp

Ocel nebo

hliník

3,0

1 623

5

Pin index

Ocel nebo

hliník

3,0

1 623

5

Ventil zap/vyp

Ocel

3,75

2 029

10

Ventil zap/vyp

Ocel nebo

hliník

7,0

3 788

10

Ventil zap/vyp

Ocel

7,5

4 058

14.3

Ventil zap/vyp

Ocel nebo

hliník

10,0

5 411

40

Ventil zap/vyp

Ocel

30,0

16 234

46.7

Ventil zap/vyp

Ocel

35,0

18 939

50

Ventil zap/vyp

Ocel

37,0

20 022

50

Ventil zap/vyp

Ocel

37,5

20 292

Svazek 12x40

Ventil zap/vyp

Ocel

360

194 805

Svazek 12x50

Ventil zap/vyp

Ocel

450

243 506


Ventily lahví jsou vyrobeny z pochromované nebo nikl-pochromované mosazi. Ventil svazku

lahví je vyroben z mosazi.

Barevné znač ení lahve:


Horní zaoblená část lahve

modrá

číslo odstínu RAL: 5010

Tělo lahve

bílá

číslo odstínu RAL: 9010


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9, Kyje

Česká republika

Telefon: +420 272 100 111

Fax: +420 272 100 790

Výrobce

LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG Zrt. / LINDE GAS Hungary Co. Ltd.

Carl von Linde út 1 Répcelak

9653

Maďarsko


Linde Hellas Single Person L.L.C. (Mandra Attiki) Thesi Tripio Lithari

Mandra, Attiki 19600

Řecko


Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EEA pod následujícími názvy:


Bulharsko: NIONTIX / НИОНТИКС, 100%, медицински газ, втечнен

Chorvatsko: NIONTIX medicinski plin, ukapljeni Česká republika: NIONTIX 100 %, plyn k inhalaci Řecko: NIONTIX, ιατρικό αέριο, υγροποιημένο

Maďarsko: Dinitrogén-oxid Linde cseppfolyósított orvosi gáz

Rumunsko: NIONTIX, gaz medicinal, lichefiat Slovensko: NIONTIX, medicinálny plyn, skvapalnený Slovinsko: NIONTIX 100% medicinski plin, utekočinjeni

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31. 1. 2020


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze zdravotnickým pracovníkům:

Bezpečnostní pokyny