Domovská stránka Domovská stránka

Aranesp
darbepoetin alfa

CENY

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,08 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,08 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML I

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,08 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,77 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,77 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,30 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,30 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,22 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,22 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,94 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,94 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,88 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,88 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,10 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,10 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML II

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,87 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML III

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,87 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce darbepoetinum alfa


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení


Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.


Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 předplněných injekčních stříkačkách . Stříkačky mohou být v balení s blistrem (1 nebo 4 kusy) nebo bez blistru (pouze 1 kus). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Irsko


image

Výrobce

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.


image


  1. Pokyny k injekčnímu podání přípravku Aranesp v předplněné injekční stříkačce


Tento oddíl obsahuje pokyny, jak se postupuje při podávání přípravku Aranesp pacientem samotným. Je důležité, abyste se nepokoušel(a) sám (sama) sobě podávat Aranesp, dokud Vám lékař, sestra nebo lékárník neposkytne odborný zácvik. Pokud si nejste jist(a) způsobem podávání injekcí nebo pokud máte jakékoliv další otázky, požádejte, prosím, svého lékaře, sestru nebo lékárníka o pomoc.


Jak použijete Vy nebo jiná osoba Aranesp předplněnou stříkačku?


Lékař vám předepsal Aranesp přeplněnou stříkačku k injekci do podkožní tkáně. Váš lékař, sestra nebo lékárník Vám řekne, jaké množství léku budete užívat a jak často si ho budete podávat.


Vybavení:


K podání injekce budete potřebovat: