Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

BindRen

Příbalová informace: informace pro pacienta


BindRen 1 g potahované tablety

colestilanum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Přípavek již není registrován

ještě jiné léky.


Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku BindRen u dětí a dospívajících (do

věku 18 let). BindRen by neměli užívat děti a dospívající.


Další léčivé přípravky a BindRen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká léků k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (jako je dioxin), léků k léčbě vysokého krevního tlaku (jako je enalapril-maleinát), protizáchvatových

léků (jako je kyselina valproová, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, oxkarbazepin, topiramát,

gabapentin, vigabatrin, zonisamid a levetiracetam), levothyroxinu (používaného k léčbě nedostatku hormonu štítné žlázy), perorálních antikoncepčních přípravků (estrogen, progestogen nebo kombinované tablety), léků potlačujících imunitní systém (jako cyklosporin, mykofenolát mofetil, takrolimus). Je to proto, že Váš lékař může chtít sledovat Váš zdravotní stav, změnit dávku přípravku BindRen nebo jiných léků, které užíváte, nebo Vám může říct, abyste přípravek BindRen neužíval(a) současně s jinými léky.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Pokud otěhotníte nebo pokud kojíte a váš

lékař rozhodne, že byste měla pokračovat v léčbě přípravkem BindRen, může vás lékař požádat, abyste také brala vitamínové doplňky.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

BindRen nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 1. Jak se BindRen užívá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená počáteční dávka je 6-9 g za den ve formě 2 g nebo 3 g braných třikrát denně s jídlem. Váš lékař může rozhodnout, že Vám zvýšítuto dávku na celkovou dávku 15 g za den v závislosti na hladině fosforu ve vašem těle. Pokud nejíte pravidelně tři jídla za den, sdělte to prosím svému lékaři.


  BindRen užívejte ústy.

  Doporučuje se, aby se tablety užívalycelé, při jídle, s malým množstvím vody.

  Lékař Vám může doporučit brát jako doplněk k přípravku BindRen vápník, vitamín D a jiné vitamíny. Pokud musíte brát další léky, lékař Vám sdělí, jestli můžete tyto léky brát současně s přípravkem

  BindRen, nebo zda je musíte brát 1 hodinu před, nebo 3 hodiny po užití přípravku BindRen. Váš lékař

  může zvážit stanovení hladin dalších léků, které užíváte, v krvi.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku BindRen než jste měl(a)

  Pokud jste užil(a) příliš velké množství přípravku BindRen, poraďte se se svým lékařem nebo

  lékárníkem.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BindRen

  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte pouze následující dávkou v obvyklém čase.


  Přípavek již není registrován

  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek BindRen

  Léčba vysoké hladiny fosforu v krvi obvykle musí být dlouhodobá. Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku BindRen tak dlouho, dokud Vám jej lékař předepisuje, a abyste dodržoval(a) dietu.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je krvácení ze žaludku nebo z dolní částičásti střeva (méně časté). To se může projevit buď jako čerstvá změněná krev ve zvratcích nebo při krvácení z dolní části tlustého střeva jako černá stolice nebo stolice s příměsí krve.


  Zácpa je častá, a pokud trpíte trvalou nebo stále se zhoršující zácpou, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi, protože to může být první známka ucpání střev.

  U pacientů léčených přípravkem BindRen byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky: Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): nevolnost (nauzea), zvracení, pocit

  pálení v žaludku, průjem, nadýmání, bolest žaludku a střev, plynatost, snížená chuť k jídlu a nízká hladina vápníku v krvi.


  Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100): nízký krevní tlak, slabost, žízeň, bolest hlavy, závratě, třes, sucho v ústech, potíže s polykáním, pozměněné vnímání chuti, pálení žáhy, tvrdá stolice, zánět nebo bolest žaludku nebo střev, změna ve vyprazdňování stolice, nespavost, svědění, suchá kůže, vyrážka, kopřivka, svědící červené skvrny, nahromadění krve (hematom), např.

  pod kůží, bolest kloubů, bolest zad, bolest končetin, svalová bolest nebo křeče, zvýšení hladiny parathormonu (bílkoviny) v krvi, některých krevních tuků a jaterních enzymů a nízká hladina folátu (vitamín).


  Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000): ucpání střev, nízká hladina vitamínu K, ucpání cév zásobujících srdeční sval a otoky kotníků nebo končetin.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak BindRen uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Přípravek BindRen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, štítku lahvičky nebo na blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Blistry

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Přípavek již není registrován

  Lahvičky

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí a zabrání v náhodném přístupu dětem.


 4. Obsah balení a další informace Co BindRen obsahuje

Léčivou látkou je colestilanum.


Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 g kolestilanu.


Pomocnými látkami jsou čištěná voda, hyprolóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenovaný ricinový olej, hypromelóza, estery kyseliny octové s mono- a diacylglyceroly mastných kyselin, polysorbát 80, šelak, hlinitý lak indigokarmínu (E132) a karnaubský vosk.


Jak BindRen vypadá a co obsahuje toto balení


Tablety přípravku BindRen jsou bílé potahované tablety oválného tvaru s modrým potiskem

„BINDREN“ na jedné straně. Jsou dodávány v blistrech nebo lahvičkách v krabičce po 45, 99, 198, 270 nebo 297 tabletách.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House

69, Old Broad Street London

EC2M 1QS

Velká Británie


Výrobce

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Deutschland, Österreich


Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH Willstätterstr. 30

40549 Düsseldorf

Německo

Tel.: +49 211 - 520 544 33

Přípavek již není registrován

Fax: +49 211 - 520 544 99


UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House 69, Old Broad Street London

EC2M 1QS

Velká Británie

Tel. /Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

medinfo@mt-pharma-eu.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.