Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Letrox

CENY

100MCG TBL NOB 100

Velkoobchod: 50,17 Kč
Maloobchodní: 75,61 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

125MCG TBL NOB 100

Velkoobchod: 66,52 Kč
Maloobchodní: 100,25 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

50MCG TBL NOB 100

Velkoobchod: 40,17 Kč
Maloobchodní: 60,54 Kč
Uhrazen: 11,46 Kč

75MCG TBL NOB 100

Velkoobchod: 53,94 Kč
Maloobchodní: 81,29 Kč
Uhrazen: 18,15 Kč

150MCG TBL NOB 100

Velkoobchod: 101,83 Kč
Maloobchodní: 153,46 Kč
Uhrazen: 27,19 Kč
Příbalová informace: informace pro pacienta


Letrox 150 mikrogramů tablety

levothyroxinum natricum hydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat Letrox současně s léky, které tlumí nadměrnou funkci štítné žlázy

(takzvaná tyreostatika) (viz také bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).


Před zahájením léčby přípravkem Letrox je nutné následující onemocnění či stavy vyloučit nebo léčit:


Nesprávné použití


Přípravek Letrox nesmíte užívat k hubnutí. Pokud máte hladinu hormonů štítné žlázy v krvi v normálním rozmezí, doplňkové užívání hormonů štítné žlázy nepřinese váhový úbytek. Další příjem hormonů štítné žlázy nebo zvyšování dávky bez odborné porady s Vaším lékařem může způsobit závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky, zvláště v kombinaci, s některými léčivými přípravky na hubnutí.


Změna léčby

Pokud budete potřebovat změnit léčbu na jiný přípravek obsahující hormon štítné žlázy, může se u Vás objevit nerovnováha hormonu štítné žlázy. Poraďte se se svým lékařem, jestliže budete mít otázky týkající se změny Vašeho léku. V tomto přechodném období je potřebný pečlivý lékařský dohled (klinický a laboratorní). Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, protože tato skutečnost by mohla znamenat potřebu zvýšení nebo snížení dávky přípravku.


Starší pacienti

U starších pacientů se přípravek dávkuje opatrněji (zvláště pokud se u nich vyskytují srdeční problémy) a

kontroly u lékaře jsou také častější.


Děti a dospívající

Při zahájení léčby levothyroxinem bude novorozencům s velmi nízkou porodní hmotností pravidelně kontrolován krevní tlak, protože u nich může dojít k rychlému poklesu krevního tlaku (stav označovaný jako oběhové selhání) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).


Další léčivé přípravky a Letrox


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Letrox ovlivňuje účinek následujících léčivých látek nebo skupin přípravků:


Může být dostačující i nižší dávka hormonu štítné žlázy.


Použití u dětí

Udržovací dávka při dlouhodobé léčbě snížené činnosti štítné žlázy (vrozené a získané hypotyreózy) je obvykle 100–150 mikrogramů levothyroxinu na m2 povrchu těla denně.


U novorozenců a dětí s vrozenou sníženou činností štítné žlázy je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve, aby byl zajištěn jejich normální duševní a tělesný vývoj. Doporučená počáteční dávka je 10–15 mikrogramů levothyroxinu na kg tělesné hmotnosti denně po dobu prvních tří měsíců. Následně lékař upraví denní dávku individuálně podle klinických vyšetření (zejména podle hladiny hormonů štítné žlázy v krvi).


U dětí se získanou sníženou činností štítné žlázy je doporučená počáteční dávka 12,5–50 mikrogramů levothyroxinu denně. Dokud nebude dosaženo plnohodnotné náhrady, bude lékař každé 2–4 týdny postupně zvyšovat denní dávku. Zejména za tímto účelem bude lékař posuzovat hladinu hormonů štítné žlázy v krvi.


Starší pacienti, pacienti s ischemickou chorobou srdeční, pacienti se sníženou činností štítné žlázy U starších pacientů, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo dlouhotrvající sníženou činností štítné žlázy se zahajuje léčba hormony štítné žlázy obzvláště opatrně (nízká počáteční dávka, která se zvyšuje pomalu a v dlouhých intervalech za současného častého kontrolování hladiny hormonu štítné žlázy).


Pacienti s nízkou tělesnou hmotností a pacienti s rozsáhlou strumou

Zkušenosti ukázaly, že u pacientů s nízkou tělesnou hmotností a u pacientů s rozsáhlou strumou je

dostačující nižší dávka.


Pokyny k dělení tablet:


Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Položte tabletu na pevný rovný podklad půlicí rýhou vzhůru. Pokud nyní prstem zatlačíte na tabletu, tableta se rozlomí na dvě poloviny.

image

Způsob podání

Celou denní dávku polkněte ráno nalačno, nejméně půl hodiny před snídaní, a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe sklenicí vody. Léčivá látka se lépe vstřebává nalačno, než před jídlem nebo po něm.


Dětem se podává celá denní dávka najednou, a to nejméně půl hodiny před prvním denním jídlem. Tabletu můžete také nechat rozpustit v malém množství vody (10–15 ml) a vzniklou jemnou suspenzi (která se musí čerstvě připravit před každým podáním!) podat s dalším množstvím tekutiny (5–10 ml).


Délka užívání

Letrox se při snížené funkci štítné žlázy a po operaci štítné žlázy z důvodu zhoubného nádoru štítné žlázy obvykle užívá celoživotně; U nezhoubné strumy a při prevenci návratu strumy se užívá po dobu několika měsíců nebo let až celoživotně; U nezhoubné strumy s normální funkcí štítné žlázy je nutná délka léčby 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox dostatečně účinná, lékař zváží další léčebné možnosti.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Letrox, než jste měl(a)

Příznaky předávkování jsou popsány v bodu 4 „Možné nežádoucí účinky“. Pokud se vyskytnou tyto obtíže, vyhledejte, prosím, svého lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Letrox

Pokud jste kdykoli užil(a) menší dávku nebo jste ji vynechal(a), nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání podle stanoveného schématu.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Letrox

Pro úspěšnou léčbu je nezbytné pravidelné užívání přípravku Letrox v dávkách předepsaných lékařem. Na základě vlastního uvážení nesmíte za žádných okolností měnit, přerušit nebo ukončit předčasně léčbu přípravkem Letrox, mohlo by dojít k návratu obtíží.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku Letrox

  Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo kteroukoli další složku v přípravku Letrox se mohou vyskytnout alergické reakce projevující se na kůži a v oblasti dýchacích cest (buď okamžitě, nebo během několika dní od podání), které mohou být život ohrožující. Mezi příznaky může patřit vyrážka, svědění, potíže s dýcháním, dušnost, otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo neprodleně vyhledejte nejbližší lékařskou pohotovost.


  Nesnášenlivost velikosti dávky, předávkování

  Pokud velikost dávky není v ojedinělých případech snášena, nebo pokud došlo k předávkování, pak zvláště když počáteční dávkování bylo zvýšeno příliš rychle, se mohou objevit typické známky zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza).


  Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu):

  • bušení srdce

  • nespavost

  • bolest hlavy

  • prudké bušení srdce (tachykardie)

  • nervozita

  • zvýšený nitrolební tlak (zejména u dětí)

  • přecitlivělost

  • poruchy srdečního rytmu

  • bolest doprovázená pocitem tísně na hrudníku (angina pectoris)

  • alergické kožní reakce (např. angioedém [potíže s dýcháním nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo

   jazyka], vyrážka, kopřivka)

  • neklid

  • svalová slabost, svalové křeče

  • osteoporóza při vysokých dávkách levothyroxinu, zejména u žen po menopauze a zejména při dlouhodobé léčbě

  • pocit horka, oběhové selhání u předčasně narozených dětí s nízkou porodní hmotností (viz bod 2

   „Upozornění a opatření“)

  • menstruační poruchy

  • průjem

  • zvracení

  • pocit na zvracení

  • úbytek tělesné hmotnosti

  • chvění (třes)


  • nadměrné pocení

  • horečka


   Pokud se u Vás vyskytly nežádoucí účinky, oznamte to svému lékaři. Ten zjistí, zda by denní dávka neměla být snížena nebo užívání na několik dní přerušeno. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčba může být s opatrným dávkováním znovu zahájena.


   Hlášení nežádoucích účinků


   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Letrox uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

  jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 3. Obsah balení a další informace Co přípravek Letrox obsahuje

Léčivou látkou je levothyroxinum natricum hydricum.

Jedna tableta obsahuje levothyroxinum natricum hydricum 159,6–170,4 mikrogramů (což odpovídá

levothyroxinum natricum 150 mikrogramů).


Pomocnými látkami jsou:

Monohydrát cystein-hydrochloridu (částečně přítomný jako cystin), mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, oxid hořečnatý lehký, mastek.


Jak přípravek Letrox vypadá a co obsahuje toto balení


Letrox 150 mikrogramů tablety jsou bílé až béžové, kulaté, jemně vypouklé tablety s půlicí rýhou na jedné straně.


Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Letrox je dostupný v baleních obsahujících 25, 50 a 100 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 1. 2022