Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Afrin
oxymetazoline


Příbalová informace: informace pro pacienta


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin s mentolem 0,5 mg/ml nosní sprej


oxymetazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

nebo pokud trpíte kardiálním (srdečním) astmatem


Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte:


Pokud je přípravek Afrin používán delší dobu, může způsobit ucpaný nos. Nedoporučuje se jej používat déle než jeden týden. Pokud se Vaše příznaky po 7 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte svého lékaře.


Děti

Nepodávejte přípravek Afrin dětem mladším 6 let (viz bod 3 „Jak se přípravek Afrin používá").


Další léčivé přípravky a přípravek Afrin

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Hypertenzní účinky (zvyšující krevní tlak) oxymetazolinu se mohou zesilovat, pokud je používán spolu s:

- některými typy antidepresiv: tricyklická antidepresiva, maprotilin, inhibitory monoaminooxidázy

(inhibitory MAO)


Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užití oxymetazolinu není spojováno s nepříznivým výsledkem těhotenství. Těhotné ženy mohou přípravek Afrin používat, pokud je používán podle doporučení. Pacientkám s vysokým krevním tlakem nebo příznaky sníženého prokrvení placenty má být věnována zvýšená pozornost. Časté nebo dlouhodobé používání vysokých dávek může snižovat prokrvení placenty.


Kojení

Není známo, zda je oxymetazolin vylučován do mateřského mléka. S ohledem na nedostatek údajů o použití oxymetazolinu během kojení nesmí být přípravek Afrin během kojení užíván.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravky Afrin a Afrin s mentolem obsahují benzalkonium-chlorid a benzylalkohol; přípravek

Afrin s mentolem obsahuje propylenglykol


Jak přípravek Afrin vypadá a co obsahuje toto balení

Afrin je bílý až téměř bílý gelovitý roztok v bílé neprůsvitné lahvičce o objemu 15 ml z polyethylenu

(HDPE) uzavřené bílou polypropylenovou pumpičkou.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Česká republika


Výrobce:

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares;

28806 Madrid; Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

AFRIN: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Slovenská republika, Slovinsko,

Španělsko, Rumunsko AFRIN Comfort: Maďarsko

AFRIN ND: Bulharsko, Polsko NASAROX: Portugalsko Rhinacept: Řecko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 7. 2018