Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Jorveza

Příbalová informace: informace pro pacienta Jorveza 0,5 mg tablety dispergovatelné v ústech Jorveza 1 mg tablety dispergovatelné v ústech budesonidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

(uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jorveza se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:


Pokud máte kterékoli z výše uvedených onemocnění, můžete být vystaven(a) zvýšenému riziku nežádoucích účinků. Váš lékař rozhodne o odpovídajících opatřeních a o tom, zda můžete tento léčivý přípravek dále užívat.

Pokud se u Vás objeví otok obličeje, zvláště v okolí úst (rty, jazyk nebo hrdlo), a/nebo potíže

s dýcháním nebo polykáním, přestaňte přípravek Jorveza užívat a okamžitě se obraťte na lékaře. Může

se jednat o známky alergické reakce, jejíž součástí může být také vyrážka a svědění.


Během léčby přípravkem Jorveza, zejména při vyšších dávkách a delším trvání léčby, se mohou objevit nežádoucí účinky, které jsou typické pro léčbu kortikosteroidy a které mohou postihnout všechny části těla (viz bod 4).


Další opatření během léčby přípravkem Jorveza


Přípravek Jorveza může ovlivnit výsledky testů funkce nadledvin (ACTH stimulační test), které nařídil Váš lékař nebo lékař v nemocnici. Před provedením jakýchkoli testů informujte lékaře, že užíváte přípravek Jorveza.


Děti a dospívající

Přípravek Jorveza nemají užívat děti a dospívající do 18 let věku. Použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících mladších 18 let věku nebylo dosud zkoumáno.


Další léčivé přípravky a přípravek Jorveza

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé z těchto léků mohou zvyšovat účinky přípravku Jorveza, a pokud tyto léky užíváte, lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Zejména:


Jak přípravek Jorveza vypadá a co obsahuje toto balení


Jorveza 0,5 mg tableta dispergovatelná v ústech


Jorveza 0,5 mg tablety dispergovatelné (rozpustné) v ústech jsou bílé, kulaté, ploché tablety. Na jedné straně mají vyraženo „0.5“. Jsou dostupné v blistrech obsahujících 20, 60, 90, 100 nebo 200 tablet dispergovatelných (rozpustných) v ústech.


Jorveza 1 mg tableta dispergovatelná v ústech


Jorveza 1 mg tablety dispergovatelné (rozpustné) v ústech jsou bílé, kulaté, ploché tablety. Jsou dostupné v blistrech obsahujících 20, 30, 60, 90, 100 nebo 200 tablet dispergovatelných (rozpustných) v ústech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tél/Tel: +32-(0)16 40 40 85

info@drfalkpharma-benelux.eu

Lietuva

UAB Morfėjus

Tel: +370 5 2796328

biuras@morfejus.lt


България

Dr. Falk Pharma GmbH

Teл: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Luxembourg/Luxemburg

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tél/Tel: +32-(0)16 40 40 85

info@drfalkpharma-benelux.eu


Česká republika Ewopharma, spol. s r. o. Tel: +420 267 311 613

info@ewopharma.cz

Magyarország

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Danmark

Vifor Pharma Nordiska AB Tlf: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com

Malta

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Deutschland

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Nederland

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tel: +31-(0)30 880 48 00

info@drfalkpharma-benelux.eu


Eesti

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Norge

Vifor Pharma Nordiska AB Tlf: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Ελλάδα

GALENICA A.E

Tηλ: +30 210 52 81 700

contact@galenica.gr

Österreich

Dr. Falk Pharma Österreich GmbH Tel: +43 (1) 577 3516 0

office@drfalkpharma.at


España

Dr. Falk Pharma España Tel: +34 91 372 95 08

drfalkpharma@drfalkpharma.es

Polska

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


France

Dr. Falk Pharma SAS

Tél: +33(0)1 78 90 02 71

contact.fr@drfalkpharma.fr

Portugal

Dr. Falk Pharma Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 21 412 61 70

farmacovigilancia@drfalkpharma.pt


Hrvatska

Würth d.o.o.

Tel: +385 1 4650358

wurth@zg.t-com.hr


Ireland

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

România

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

info@ewopharma.si


Ísland

Dr. Falk Pharma GmbH Sími: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Slovenská republika Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Italia

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Suomi/Finland

Vifor Pharma Nordiska AB Puh/Tel: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Κύπρος

THESPIS PHARMACEUTICAL Ltd

Τηλ: +357 22677710

pharmacovigilance@thespispharma.com

Sverige

Vifor Pharma Nordiska AB Tel: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Latvija

UAB Morfėjus

Tel: +370 5 2796328

biuras@morfejus.lt

United Kingdom (Northern Ireland)

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}.


agentury pro léčivé přípravky .