Domovská stránka Domovská stránka

Peritol
cyproheptadine


Příbalová informace: informace pro uživatele Peritol 4 mg tablety

cyproheptadini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Během užívání přípravku Peritol se mohou navíc objevit následující nežádoucí účinky: Zmatenost, zrakové halucinace, neklid, podrážděnost, nespavost.

Ospalost a spavost. Pokud neodezní během 3-4 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Může se vyskytnout útlum, závrať, poruchy koordinace, porucha hybnosti, třes, pocit mravenčení v končetinách, zánět nervu, bolest hlavy nebo slabost.

Porucha akomodace, dvojité vidění. Ušní šelest.

Může se vyskytnout zrychlený srdeční tep a/nebo poruchy srdečního rytmu. Snížení krevního tlaku, bušení srdce,

Zahuštění hlenu v plicích, dušnost, zduření nosní sliznice.

Sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemné pocity v oblasti žaludku, průjem či zácpa, narušení průtoku žluči, zánět jater a žluté zabarvení kůže a očního bělma.

Může se vyskytnout celkové zrudnutí kůže, červená skvrnitá vyrážka, otok, kopřivka, kožní výsev drobných tečkovitých krvácení a zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

Může se vyskytnout časté nucení na močení, obtíže při vyprazdňování močového měchýře, zadržování moči.

Pacienti léčení přípravkem Peritol často zaznamenají přírůstek tělesné hmotnosti.

Příležitostně může dlouhodobá léčba přípravkem Peritol způsobit nežádoucí účinky týkající se krve: chudokrevnost, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

image

webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Peritol uchovávat


  Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

  Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo štítku lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 2. Obsah balení a další informace Co Peritol obsahuje

Léčivou látkou je cyproheptadini hydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje cyproheptadini hydrochloridum 4 mg (jako cyproheptadini hydrochloridum sesquihydricum 4,3 mg).

Pomocnými látkami jsou želatina, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, bramborový škrob a mastek.


Jak Peritol vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé nebo šedobílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo PERITOL.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Druh obalu: Al/PVdC/PVC blistr nebo skleněná hnědá lahvička s uzávěrem z plastické hmoty, krabička. Velikost balení:

Blistr: 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 a nebo 120 tablet.

Lahvička : 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 a nebo 120 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko


Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC

9900 Körmend, Mátyás király út 65. Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 3. 2021