Domovská stránka Domovská stránka

Pantozol Control
pantoprazole

Příbalová informace: Informace pro pacienta


PANTOZOL Control 20 mg enterosolventní tablety

pantoprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.


pantoprazol může hladinu methotrexátu v krvi zvýšit.


Neužívejte přípravek PANTOZOL Control současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo H2 antagonisty (např. rantidin, famotidin).

Můžete ale používat PANTOZOL Control s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace), je-li potřeba.


Těhotenství, kojení a plodnost

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky, jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl/a byste

řídit nebo obsluhovat stroje.


PANTOZOL Control obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se PANTOZOL Control používá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů Vašeho lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka je jedna tableta denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu

  denně.


  Tento přípravek byste měl/a užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 dnů. Jakmile Vaše příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek PANTOZOL Control užívat. Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem PANTOZOL Control, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.


  Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

  Neužívejte PANTOZOL Control bez porady s lékařem déle než 4 týdny.


  Užívejte tablety ve stejnou dobu denně před jídlem. Tablety by se měly polykat celé a zapít trochou tekutiny, neměly by se kousat ani drtit.


  Jestliže jste použila více přípravku PANTOZOL Control, než jste měl/a

  Pokud jste užil/a více než doporučenou dávku, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud možno si

  s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci.


  Jestliže jste zapomněl/a užít PANTOZOL Control

  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku si vezměte

  následující den v obvyklém čase.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/nebo tento lék.


  - Závažné alergické reakce (četnost vzácná: mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů): hypersenzitivní reakce, tzv. anafylaktická reakce, anafylaktický šok a angioedém. Typické příznaky jsou: otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo krku, který může vyvolat potíže při polykání či dýchání, kopřivka, silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silné pocení.


  • Závažné kožní reakce (četnost není známa: četnost nelze z dostupných údajů určit): můžete zaznamenat jeden nebo více z následujících nežádoucích účinků - vyrážka s otokem, puchýři na kůži či olupováním kůže, olupování kůže a krvácení kolem očí, nosu, úst či pohlavních orgánů a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo vyrážka, zejména na oblastech kůže vystavených slunečnímu záření. Také můžete zaznamenat bolest kloubů nebo příznaky podobné chřipce, horečku, zduřelé uzliny (např. v podpaží) a krevní testy mohou vykazovat změny určitého typu bílých krvinek nebo jaterních enzymů.


  • Další závažné reakce (četnost není známa):

   zežloutnutí kůže a očí (v důsledku závažného poškození jater) nebo horečka, vyrážka a zvětšené ledviny, někdy s bolestivým močením, a bolestí v bedrech (závažný zánět ledvin), případně vedoucí k selhání ledvin.


   Další nežádoucí účinky zahrnují:

  • Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

   nezhoubné polypy žaludku.


  • Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)

   bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho

   v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka či kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů při krevních testech; zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).

  • Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů)

   změna nebo úplná ztráta chuti; poruchy vidění, jako je rozmazané vidění; bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvýšený bilirubin a hladiny tuků v krvi (je patrné v krevních testech), zvětšení prsů u mužů, vysoká horečka a prudký pokles cirkulujících granulovaných bílých krvinek (je patrné

   v krevních testech).


  • Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů):

   ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat častější krvácení nebo tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; koexistující abnormální snížení počtu červených a bílých krvinek, stejně jako i krevních destiček (je patrné

   v krevních testech).


  • Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

   halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky již v minulosti vyskytly), snížená hladina sodíku hořčíku, vápníku nebo draslíku v krvi, (viz bod 2), vyrážka, případně

   provázená bolestmi kloubů, pocit brnění, svědění, píchání špendlíky a jehlami, pocit pálení

   nebo necitlivost, zánět tlustého střeva, který vyvolává přetrvávající vodnatý průjem.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

   image

   informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

   nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

   k získání informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak PANTOZOL Control uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za

  „Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek PANTOZOL Control obsahuje