Domovská stránka Domovská stránka

Jcovden (previously COVID-19 Vaccine Janssen)
COVID-19 vaccine (Ad26.COV2-S [recombinant])

Příbalová informace: informace pro uživatele


JCOVDEN injekční suspenze

Vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní])


image Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než Vám bude vakcína podána, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je vakcína JCOVDEN a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína JCOVDEN podána

 3. Jak se vakcína JCOVDEN podává

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak vakcínu JCOVDEN uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je vakcína JCOVDEN a k čemu se používá


  Vakcína JCOVDEN se používá k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. Vakcína JCOVDEN je podávaná dospělým ve věku 18 let a starším.

  Vakcína působí na imunitní systém (přirozená obranyschopnost organizmu), tak aby si vytvořil protilátky a specializované bílé krvinky, které působí proti viru, a tak poskytují ochranu před onemocněním COVID-19.

  Žádná ze složek této vakcíny nemůže způsobit onemocnění COVID-19.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína JCOVDEN podána Vakcína Vám nesmí být podána jestliže

  • jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6).

  • se u Vás objevila krevní sraženina současně s nízkými hladinami krevních destiček (syndrom trombózy s trombocytopenií, TTS) po podání jakékoli vakcíny proti onemocnění COVID-19.

  • u Vás byl v minulosti diagnostikován syndrom kapilárního úniku (onemocnění, které způsobuje prosakování tekutiny z malých krevních cév).


   Upozornění a opatření

   Před tím, než Vám bude vakcína JCOVDEN podána, se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

  • jste v minulosti někdy měl(a) závažnou alergickou reakci po jakékoli jiné injekčně podané vakcíně,

  • jste někdy po podání jakékoli injekce omdlel(a),

  • máte závažnou infekci doprovázenou horečkou (nad 38 °C). Očkování však můžete podstoupit, pokud máte mírně zvýšenou teplotu nebo mírnou infekci horních cest dýchacích, jako je nachlazení,

  • máte problémy s krvácením nebo tvorbou modřin, nebo pokud užíváte antikoagulancia (léky k prevenci tvorby krevních sraženin),

  • Váš imunitní systém nefunguje správně (imunodeficience) nebo pokud užíváte léky, které oslabují imunitní systém (jako jsou vysoké dávky kortikosteroidů, imunosupresiva nebo léky k léčbě rakoviny),

  • máte rizikové faktory pro výskyt krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)).


   Stejně jako u jiných vakcín, očkování vakcínou JCOVDEN nemusí plně chránit všechny osoby, kterým bude vakcína podána. Není známo, jak dlouho budete chráněn(a).


   Poruchy krve

  • Žilní tromboembolismus: Po očkování vakcínou JCOVDEN byly vzácně pozorovány krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)).

  • Syndrom trombózy s trombocytopenií: Po očkování vakcínou JCOVDEN byla velmi vzácně pozorována kombinace krevních sraženin a nízkých hladin „krevních destiček“. Ta zahrnuje závažné případy krevních sraženin vyskytujících se na neobvyklých místech, jako jsou mozek, játra, střeva a slezina, v některých případech v kombinaci s krvácením. Tyto případy se většinou vyskytly během prvních tří týdnů po očkování a u jedinců mladších 60 let věku. Byl hlášen i následek úmrtí.

  • Imunitní trombocytopenie: Velmi vzácně byly hlášeny velmi nízké hladiny krevních destiček (imunitní trombocytopenie), které mohou být doprovázené krvácením, obvykle během prvních čtyř týdnů po očkování vakcínou JCOVDEN.


   Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou být známkami poruch krve: silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, záchvaty (křeče), změny duševního stavu nebo rozmazané vidění, nevysvětlitelné krvácení, nevysvětlitelné modřiny na kůži jinde než v místě očkování, které se objeví několik dní po očkování, okrouhlé skvrny jinde než v místě očkování, rozvine se u Vás dušnost, bolest na hrudi, bolest nohou, otok nohou nebo přetrvávající

   bolest břicha. Informujte zdravotnické pracovníky, že jste v nedávné době byl(a) očkován(a) vakcínou JCOVDEN.


   Syndrom kapilárního úniku

   Po očkování vakcínou JCOVDEN byly hlášeny velmi vzácné případy syndromu kapilárního úniku (capillary leak syndrome, CLS). Alespoň jeden postižený pacient měl v minulosti diagnostikovaný syndrom kapilárního úniku. Syndrom kapilárního úniku je závažné onemocnění, které může způsobit úmrtí a které způsobuje prosakování tekutiny z malých krevních cév (kapilár), což vede k rychlému otoku paží a nohou, náhlému zvýšení tělesné hmotnosti a pocitu na omdlení (z důvodu nízkého krevního tlaku). Pokud se u Vás během dnů po očkování objeví tyto příznaky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


   Neurologické poruchy

  • Guillainův-Barrého syndrom

   Pokud se u Vás objeví slabost a ochrnutí končetin, které může postupovat na hrudník a obličej (Guillainův-Barrého syndrom, GBS), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Tyto příznaky byly hlášeny velmi vzácně po očkování vakcínou JCOVDEN.

  • Zánět míchy (transverzální myelitida)

   Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví slabost v pažích nebo v nohou, smyslové příznaky (jako je mravenčení, necitlivost, bolest nebo ztráta vnímavosti vůči bolesti) nebo problémy s funkcí močového měchýře nebo s funkcí střev. Tyto příznaky byly hlášeny velmi vzácně po očkování vakcínou JCOVDEN.


   Riziko velmi vzácných příhod po posilovací dávce

   Riziko velmi vzácných příhod (jako jsou krevní poruchy včetně syndromu trombózy s trombocytopenií, CLS a GBS) po posilovací dávce vakcíny JCOVDEN není známo.

   Děti a dospívající

   Vakcína JCOVDEN se nedoporučuje u dětí mladších 18 let. V současné době není k dispozici dostatek informací o použití vakcíny JCOVDEN u dětí a dospívajících mladších 18 let.


   Další léčivé přípravky a vakcína JCOVDEN

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Taktéž informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vám byla nebo má být podána vakcína.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude tato vakcína podána.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Některé něžádoucí účinky vakcíny JCOVDEN uvedené v bodě 4 (Možné nežádoucí účinky) mohou dočasně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Před tím, než budete řídit nebo obsluhovat stroje, počkejte, dokud tyto účinky nevymizí.


   Vakcína JCOVDEN obsahuje sodík

   Tato vakcína obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce 0,5 ml, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


   Vakcína JCOVDEN obsahuje ethanol

   Tento léčivý přípravek obsahuje 2 mg alkoholu (ethanolu) v jedné 0,5ml dávce. Množství alkoholu

   v této vakcíně odpovídá méně než 1 ml piva nebo vína. Takto malé množství alkoholu v této vakcíně nemá žádné znatelné účinky.


 3. Jak se vakcína JCOVDEN podává


  Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra Vám vakcínu podají injekcí do svalu – obvykle do horní části paže.


  Kolik vakcíny Vám bude podáno


  Vakcína JCOVDEN se podává injekčně jako jednorázová dávka primární vakcinace (0,5 ml).


  Posilovací dávka (druhá dávka) vakcíny JCOVDEN může být podána nejméně 2 měsíce po primární vakcinaci jedincům ve věku 18 let a starším.


  Vakcína JCOVDEN může být podána jako jedna posilovací dávka vhodným jednotlivcům, kteří dokončili primární vakcinaci schválenou mRNA COVID-19 vakcínou. Dávkovací interval pro posilovací dávku je stejný jako interval schválený pro posilovací dávku vakcíny použité na primární vakcinaci.


  Po podání injekce Vás bude Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra sledovat po dobu přibližně 15 minut, aby monitoroval(a), zda nevykazujete známky alergické reakce.


  Pokud máte k použití této vakcíny další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny vakcíny, může mít i vakcína JCOVDEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků se objevuje během jednoho nebo dvou dní po očkování.


  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás během 3 týdnů po očkování objeví některý z následujících příznaků:

  • pociťujete silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazané vidění, změny duševního stavu nebo záchvaty (křeče);

  • rozvine se dušnost, bolest na hrudi, otok nohou, bolest nohou nebo přetrvávající bolest břicha;

  • všimnete si neobvyklých modřin na kůži nebo okrouhlých skvrn jinde než v místě očkování.


   Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví příznaky závažné alergické reakce. Tyto reakce mohou zahrnovat kombinaci kterýchkoli z následujících příznaků:

  • pocit na omdlení nebo točení hlavy

  • změny srdečního tepu

  • dušnost

  • sípot

  • otok rtů, obličeje nebo hrdla

  • kopřivka nebo vyrážka

  • pocit na zvracení nebo zvracení

  • bolest břicha


   U této vakcíny se mohou objevit následující nežádoucí účinky.


   Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí

  • bolest hlavy

  • pocit na zvracení

  • bolest svalů

  • bolest v místě injekce

  • silný pocit únavy


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

  • zarudnutí v místě injekce

  • zduření v místě injekce

  • zimnice

  • bolest kloubů

  • kašel

  • horečka


   Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

  • vyrážka

  • svalová slabost

  • bolest v horních a dolních končetinách

  • pocit slabosti

  • pocit, kdy se celkově necítíte dobře

  • kýchání

  • bolest v krku

  • bolest zad

  • třes

  • nadměrné pocení

  • neobvyklý pocit na kůži, jako je brnění nebo mravenčení (parestezie)

  • průjem

  • závrať

   Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí

  • alergická reakce

  • kopřivka

  • zduření lymfatických uzlin (lymfadenopatie)

  • snížené vnímání nebo citlivost, zejména na kůži (hypestezie)

  • přetrvávající zvonění v uších (tinitus)

  • zvracení

  • krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolismus (VTE))


   Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí

  • krevní sraženiny, které se často vyskytují na neobvyklých místech (např. v mozku, v játrech, ve střevech, ve slezině) v kombinaci s nízkou hladinou krevních destiček

  • závažný zánět nervů, který může způsobit ochrnutí a potíže s dýcháním (Guillainův-Barrého syndrom (GBS))


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • závažná alergická reakce

  • syndrom kapilárního úniku (onemocnění, které způsobuje prosakování tekutiny z malých krevních cév).

  • nízké hladiny krevních destiček (imunitní trombocytopenie), které mohou být doprovázeny krvácením (viz bod 2, „Poruchy krve‟)

  • zánět míchy

  • zánět malých krevních cév (vaskulitida malých cév) s kožní vyrážkou nebo malými červenými nebo nachovými plochými okrouhlými skvrnami pod povrchem kůže nebo modřinami


   Sdělte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, pokud máte nějaké nežádoucí účinky, které Vás obtěžují nebo neustupují.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V a uveďte číslo šarže, je-li k dispozici. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak vakcínu JCOVDEN uchovávat


  Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí.


  Injekční lahvičku uchovávejte v původní krabičce, aby byla chráněna před světlem.


  Za uchovávání této vakcíny a za správnou likvidaci nepoužitého přípravku je odpovědný Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.


  Uchovávejte a transportujte zmrazené při teplotě -25 °C až -15 °C. Datum expirace pro uchovávání při teplotě -25 °C až -15 °C je vytištěno na injekční lahvičce a vnější krabičce za „EXP“.


  Po rozmrazení je vakcína připravena k použití. Vakcína může být dodávána zmrazená při teplotě -25 °C až -15 °C nebo rozmrazená při teplotě 2 °C až 8 °C.

  Pokud se uchovává zmrazená při teplotě -25 °C až -15 °C, může být vakcína rozmrazena buď při teplotě 2 °C až 8 °C nebo při pokojové teplotě:

  • při teplotě 2 °C až 8 °C: u krabičky s 10 nebo 20 injekčními lahvičkami bude rozmrazování trvat přibližně 13 hodin a u jednotlivé injekční lahvičky přibližně 2 hodiny.

  • při pokojové teplotě (maximálně 25 °C): u krabičky s 10 nebo 20 injekčními lahvičkami bude rozmrazování trvat přibližně 4 hodiny a u jednotlivé injekční lahvičky přibližně 1 hodinu.


   Po rozmrazení vakcínu znovu nezmrazujte.


   Vakcína může být také uchovávána v chladničce nebo transportována při teplotě 2 °C až 8 °C po jedno období trvající až 11 měsíců, které nesmí přesáhnout původní datum expirace (EXP). Při přesunu přípravku do prostředí pro uchovávání při teplotě 2 °C až 8 °C se na vnější krabičku musí napsat aktualizované datum expirace a vakcína se má do aktualizovaného data expirace použít nebo zlikvidovat. Původní datum expirace se má přeškrtnout. Vakcínu lze rovněž transportovat při teplotě

   2 °C až 8 °C, pokud se uplatní příslušné podmínky uchovávání (teplota, čas).


 6. Obsah balení a další informace Co vakcína JCOVDEN obsahuje


Po rozmrazení vakcínu znovu nezmrazujte.


Vakcína může také být uchovávána v chladničce nebo transportována při teplotě 2 °C až 8 °C po jedno období trvající až 11 měsíců, které nesmí přesáhnout původní datum expirace (EXP). Při přesunu přípravku do prostředí pro uchovávání při teplotě 2 °C až 8 °C se na vnější krabičku musí napsat aktualizované datum expirace a vakcína se má do aktualizovaného data expirace použít nebo zlikvidovat. Původní datum expirace se má přeškrtnout. Vakcínu lze rovněž transportovat při teplotě

 1. °C až 8 °C, pokud se uplatní příslušné podmínky uchovávání (teplota, čas).


  Uchovávejte injekční lahvičky v původní krabičce, aby byly chráněny před světlem, a aby mohlo být zaznamenáno datum expirace pro různé podmínky uchovávání, pokud je to relevantní.


  Vakcína JCOVDEN je bezbarvá až světle žlutá, čirá až velmi opalescentní suspenze (pH 6 – 6,4). Vakcína se má před podáním vizuálně zkontrolovat na výskyt pevných částic a změnu barvy. Injekční lahvička se má před podáním vizuálně zkontrolovat, zda na ní nejsou praskliny nebo jiné abnormality, například známky nedovolené manipulace. Pokud se kterákoli z těchto možností objeví, vakcínu nepodávejte.


  Před podáním dávky vakcíny jemně otáčejte injekční lahvičkou ve svislé pozici po dobu 10 sekund.

  Netřepejte. Použijte sterilní jehlu a sterilní injekční stříkačku k odebrání jedné 0,5ml dávky

  z vícedávkové injekční lahvičky a podejte pouze intramuskulární injekcí do deltového svalu horní části paže.


  Z vícedávkové injekční lahvičky lze odebrat maximálně 5 dávek. Po odběru 5 dávek veškerou vakcínu zbývající v injekční lahvičce zlikvidujte.


  Po prvním propíchnutí injekční lahvičky lze vakcínu (injekční lahvičku) udržovat při teplotě 2 °C až 8 °C po dobu až 6 hodin nebo při pokojové teplotě (maximálně do 25 °C) po jedno období trvající až

 2. hodiny. Pokud se vakcína nepoužije během této doby, zlikvidujte ji. Po prvním propíchnutí injekční

lahvičky napište na štítek každé injekční lahvičky datum a čas, do kterého je nutné injekční lahvičku zlikvidovat.


Likvidace


Veškerá nepoužitá vakcína nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními pokyny pro farmaceutický odpad. Povrch zasažený rozlitým přípravkem má být dezinfikován prostředky

s viricidní aktivitou proti adenoviru.