Domovská stránka Domovská stránka

Lojuxta
lomitapide

Příbalová informace: informace pro uživatele


Lojuxta 30 mg tvrdé tobolky Lojuxta 40 mg tvrdé tobolky Lojuxta 60 mg tvrdé tobolky lomitapidum


image Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Držitel rozhodnutí o registraci


Amryt Pharmaceuticals DAC 45 Mespil Road

Dublin 4 Irsko


Výrobce


HÄLSA Pharma GmbH Hafenweg 18-20

48155 Münster

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien Amryt Pharmaceuticals DAC Tél/Tel: +800 44 474447

Tél/Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Lietuva

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


България

Amryt Pharmaceuticals DAC Teл.: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Luxembourg/Luxemburg Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Česká republika

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Magyarország

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Danmark

Amryt Pharmaceuticals DAC Tlf: +800 44 474447

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Malta

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Deutschland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Nederland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Eesti

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Norge

Amryt Pharmaceuticals DAC Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ελλάδα

Amryt Pharmaceuticals DAC Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Österreich

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

España

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Polska

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


France

Amryt Pharmaceuticals SAS 235, avenue le Jour se Lève 92 100 Boulogne-Billancourt

Tél : +33 1 70 77 82 37

medinfo@amrytpharma.com

Portugal

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Hrvatska

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

România

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ireland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenija

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ísland

Amryt Pharmaceuticals DAC Sími: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenská republika

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Italia

Amryt Pharma Italy SRL Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Suomi/Finland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Κύπρος

Amryt Pharmaceuticals DAC Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Sverige

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Latvija

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447 (freephone)

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.