Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Tanyz
tamsulosin

CENY

0,4MG CPS DUR MRL 50

Velkoobchod: 555,00 Kč
Maloobchodní: 790,90 Kč
Uhrazen: 624,05 Kč

0,4MG TBL PRO 50 I

Velkoobchod: 555,00 Kč
Maloobchodní: 790,90 Kč
Uhrazen: 624,05 Kč

0,4MG CPS DUR MRL 100

Velkoobchod: 642,00 Kč
Maloobchodní: 905,74 Kč
Uhrazen: 756,19 Kč

0,4MG TBL PRO 100 I

Velkoobchod: 646,29 Kč
Maloobchodní: 911,40 Kč
Uhrazen: 761,85 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Tanyz 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

tamsulosini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

změnit polohu (posadit se nebo se postavit).


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tanyz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Lékař by měl vyšetřit Vaši prostatu dříve, než začnete přípravek Tanyz užívat a poté v pravidelných

intervalech.


Děti

Nedávejte tento lék dětem nebo dospívajícím mladším 18 let, protože u této populace neúčinkuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Tanyz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.


Přípravek Tanyz může ovlivnit způsob, jakým některé další léky ve Vašem těle účinkují a některé jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Tanyz. Proto je důležité, abyste sdělil svému lékaři, pokud užíváte:


Někteří pacienti užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty mohou zaznamenat závrať nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při užívání léků na poruchu erekce (impotence) s alfa-blokátory. Aby se snížila pravděpodobnost výskytu těchto příznaků, měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat léky na poruchy erekce.


Prosím, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Tanyz, před jakoukoli operací nebo zubním zákrokem, protože existuje možnost, že Váš lék může ovlivňovat účinky anestetika.


Užívání přípravku Tanyz zároveň s jinými léčivy ze stejné skupiny (blokátory alfa1- adrenoreceptorů) může způsobit nežádoucí pokles krevního tlaku.


Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Tanyz není určen pro použití u žen.

U mužů byla hlášena abnormální ejakulace (porucha ejakulace). To znamená, že semeno neodchází z těla močovou trubicí, ale místo toho jde do močového měchýře (retrográdní ejakulace) nebo je množství ejakulátu výrazně sníženo nebo chybí (selhání ejakulace). Tento jev je neškodný.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by měl přípravek Tanyz vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přesto je třeba myslet na to, že se během léčby může objevit závrať, v tom případě byste neměl vykonávat činnosti, které vyžadují pozornost.


Přípravek Tanyz obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Tanyz užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávkování

  Dospělí a starší pacienti užívají 1 tobolku denně. Tobolka se užívá po snídani nebo po prvním denním jídle. Tobolku polykejte vcelku. Nekousejte ji ani nežvýkejte.


  Lékař Vás může občas při užívání tohoto léku zvát na kontroly.


  Jestliže jste užil více přípravku Tanyz, než jste měl

  Užití příliš velkého množství přípravku Tanyz může vést k nežádoucímu poklesu krevního tlaku a vzestupu srdeční frekvence s pocity na omdlení. Pokud jste užil více přípravku Tanyz, kontaktujte okamžitě svého lékaře.


  Jestliže jste zapomněl užít přípravek Tanyz

  Pokud zapomenete přípravek užít, můžete jej užít později během dne. Pokud jste si to uvědomil až následující den, pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil zapomenutou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Přestaňte užívat přípravek Tanyz a kontaktujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte některý

  z následujících příznaků:

  • náhlý otok některých nebo všech následujících částí těla: rukou, nohou, rtů, jazyka nebo hrdla způsobující dýchací obtíže a/nebo svědění a vyrážka způsobené alergickou reakcí (angioedém)

  • vyrážka, zánět a puchýře na kůži a/nebo sliznicích rtů, očí, úst, nosních dutin nebo genitálií

   (Stevensův-Johnsonův syndrom)

  • těžký zánět a puchýře na kůži známé jako erythema multiforme


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • závrať, zvláště při sedání nebo vstávání

  • abnormální ejakulace (porucha ejakulace), včetně retrográdní ejakulace (semeno neodchází

   z těla močovou trubicí, ale místo toho se dostává do močového měchýře) nebo selhání ejakulace (množství ejakulátu je výrazně sníženo nebo chybí). Tento jev je neškodný.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • bolest hlavy

  • palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce)

  • pokles krevního tlaku, např. při náhlém vstávání z polohy vsedě nebo vleže, který je někdy spojen se závratí

  • rýma nebo ucpaný nos (rinitida)

  • gastrointestinální příznaky jako nevolnost a zvracení, průjem, zácpa

  • slabost (astenie)

  • vyrážka, svědění, kopřivka (urtikarie)


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • mdloby

  • náhlý místní otok měkkých tkání těla (např. hrdla nebo jazyka), obtížné dýchání a/nebo svědění a vyrážka, často jako alergická reakce (angioedém)


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

  • priapismus (bolestivá dlouhotrvající nechtěná erekce, která vyžaduje okamžitou léčbu)

  • vyrážka, zánět a puchýře na kůži a/nebo sliznicích rtů, očí, úst, nosních dutin nebo genitálií

   (Stevensův-Johnsonův syndrom)


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • ospalost, sucho v ústech nebo otok

  • rozmazané vidění, zhoršení zraku

  • krvácení z nosu

  • vážná forma vyrážky (erythema multiforme, exfoliativní dermatitida)

  • abnormální nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní, arytmie, tachykardie), obtížné dýchání

   (dyspnoe)


   Jestliže se chystáte podstoupit oční operaci kvůli šedému zákalu (katarakta) nebo zvýšenému očnímu tlaku (glaukom) a právě užíváte nebo jste nedávno užíval přípravek Tanyz, zornice se může špatně roztahovat a duhovka (zbarvená kruhová část oka) se může během zákroku odchlípnout.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Tanyz uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru nebo

  lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Blistry

  Uchovávejte v původním obalu.


  Lahvi čky

  Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Tanyz obsahuje


Jak přípravek Tanyz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tanyz, tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním, jsou oranžově/olivově zelené barvy. Tobolky

obsahují bílé až téměř bílé pelety.


Přípravek je balen:

a) v blistru o obsahu 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200 tobolek s řízeným uvolňováním

b) v lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem o obsahu 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo

200 tobolek s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

Synthon Hispania S.L., Castelló, 1 , Polígono las Salina, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2022


image

www.sukl.cz).