Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Flavobion


Příbalová informace: informace pro uživatele FLAVOBION 70 mg potahované tablety

silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před užitím Flavobion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí), navštivte svého lékaře.


Děti a dospívající

Flavobion není určen pro léčbu dětí a dospívajících.


Další léčivé přípravky a Flavobion

Vzájemné ovlivnění účinku Flavobionu a jiných léků současně užívaných není známo, přesto informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho,

že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem neužívejte pro léčbu svého onemocnění současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky.


Flavobion s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař, je zakázáno pití alkoholických nápojů.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Flavobion se nedoporučuje u těhotných a kojících žen užívat bez předchozí porady s lékařem, který zváží přínos a potenciální rizika léčby.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Flavobion obsahuje laktózu, sacharózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Flavobion užíva


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku je:

  Dospělí obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované tablety. Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.


  Délka léčby tímto přípravkem není omezena, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavobion, než jste měl(a).

  Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Pokud jste užili vyšší dávku, mohou se objevit ve větší intenzitě nežádoucí účinky přípravku.

  Přesto při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavobion

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií:


  image

  Velmi časté: Postihují více než 1 z 10 léčených

  pacientů

  Časté: Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených

  pacientů


  Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů

  Vzácné: Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů

  Velmi vzácné: Postihují méně než 1 z 10000 léčených pacientů

  Není známo: Z dostupných údajů nelze určit


  Možné nežádoucí účinky:

  Velmi vzácné: Kožní alergické projevy, průjem, trávicí obtíže.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Flavobion uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Podmínky uchovávání:

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


  Doba použitelnosti po prvním otevření je 5 měsíců.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Flavobion obsahuje

Léčivou látkou je Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum 22-27 : 1, extrahováno acetonem 95% (V/V) 100 mg, odpovídá silymarinum 70 mg vyjádřeno jako silibinin, v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), potahová soustava Opadry 12H210000 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, propylenglykol, polysorbát 80, hlinitý lak indigokarmínu, žlutý oxid železitý, hlinitý lak chinolinové žluti).


Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička z hnědého skla s PE uzávěrem garantujícím neporušenost obalu, obsahující slabě šedozelené potahované tablety čočkovitého tvaru.


Velikost balení: 50 a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24,

17489 Greifswald,

Německo


Výrobce

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.,

ul. Księstwa Łowickiego 12,

99-420 Łyszkowice,

Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

17. 1. 2022