Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Evista
raloxifene

Příbalová informace: informace pro uživatele


Evista 60 mg potahované tablety

Raloxifeni hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/ Belgien SUBSTIPHARM Tél/Tel: 080077098

България

SUBSTIPHARM

Тел.: +33 1 43 18 13 00

Česká republika

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Danmark

SUBSTIPHARM

Tlf: +33 1 43 18 13 00

Deutschland SUBSTIPHARM Tel: 08001801783

Eesti

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ

Τηλ: +30 210 620 8372

España SUBSTIPHARM Tel: 900993317

France

SUBSTIPHARM

Tél: +33 1 43 18 13 00

Hrvatska

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Ireland SUBSTIPHARM Tel: 1800300170

Ísland

SUBSTIPHARM

Simi: +33 1 43 18 13 00

Italia SUBSTIPHARM Tel: 800780088

Κύπρος

SUBSTIPHARM

Τηλ: +33 1 43 18 13 00

Latvija

SUBSTIPHARM

Tel.: +33 1 43 18 13 00

Lietuva

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Luxembourg/Luxemburg

SUBSTIPHARM

Tél/Tel: 80024806 Magyarország SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Malta

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Nederland SUBSTIPHARM Tel: 08000228089

Norge

SUBSTIPHARM

Tlf: +33 1 43 18 13 00

Österreich SUBSTIPHARM Tel: 0800298153

Polska

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Portugal SUBSTIPHARM Tel: 800833006

România

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Slovenija

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Slovenská republika

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

Suomi/Finland

SUBSTIPHARM

Puh./Tel: +33 1 43 18 13 00

Sverige

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00

United Kingdom (Northern Ireland)

SUBSTIPHARM

Tel: +33 1 43 18 13 00


Tato příbalová informace byla naposledy revidována měsícRRRR.


a.eu.