Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Loseprazol


Příbalová informace: informace pro uživatele LOSEPRAZOL 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Loseprazol a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loseprazol užívat

 3. Jak se Loseprazol užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Loseprazol uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Loseprazol a k čemu se používá


  Loseprazol obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

  Loseprazol se používá k léčbě následujících stavů:


  U dospělých

  • Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje

   ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

  • Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

  • Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

  • Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Loseprazol lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.

  • Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollingerův-Ellisonův

  syndrom).


  U dětí

  Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg a vyšší

  • Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

   U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.


   Děti od 4 roků a dospívající

  • Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loseprazol užívat


  Neužívejte Loseprazol, jestliže

  • jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

   6),

  • jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol,

   rabeprazol, esomeprazol),

  • užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

  Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím,, než začnete užívat Loseprazol.


  Upozornění a opatření

  Loseprazol může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Před užitím přípravku Loseprazol se poraďte se svým lékařem, jestliže:

  • jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním,

  • máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu,

  • jste začal(a) zvracet potravu nebo krev,

  • máte černou stolici (stolici s příměsí krve),

  • máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu,

  • máte závažné problémy s játry,

  • se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Loseprazol a snižuje množství žaludeční kyseliny,

  • máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

  Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Loseprazol, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

  Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Loseprazol bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

  Jestliže užíváte Loseprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoli lékaře navštívíte.


  Další léčivé přípravky a Loseprazol

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Loseprazol může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Loseprazol.

  Neužívejte Loseprazol, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

  • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

  • digoxin (k léčbě problémů se srdcem),

  • diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie),

  • fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat Loseprazol.

  • warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat Loseprazol.

  • rifampicin (k léčbě tuberkulózy),

  • atazanavir (k léčbě infekce HIV),

  • takrolimus (v případech transplantace orgánů),

  • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum – k léčbě mírné deprese),

  • cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách),

  • sachinavir (k léčbě infekce HIV),

  • klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin – trombů),

  • erlotinib, methotrexát (k léčbě rakoviny) – jestliže užíváte vysoké dávky methotrexátu, Váš lékař může dočasně přerušit podávání přípravku Loseprazol.

  Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Loseprazol k léčbě vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval(a) o všech lécích, které užíváte.


  Loseprazol s jídlem a pitím

  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.


  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Loseprazol.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Loseprazol pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.


  Sacharóza

  Loseprazol obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

  v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se Loseprazol užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:


  Do sp ělí

  Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  • Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4–8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů. Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.


   Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed)

  • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.


   Léčba žaludečních vředů

  • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.


   Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

  • Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou

   denně.

   Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky)

  • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.


   Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs

  • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.


  Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu

  - Obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. Lékař Vám předepíše dvě z následujících

  antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.


  Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollingerův-Ellisonův

  syndrom)

  - Obvyklá dávka je 60 mg omeprazolu denně. Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne

  o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.


  D ěti

  Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  • Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat Loseprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.


   Léčba vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori a prevence jejich návratu

  • Děti starší než 4 roky mohou užívat Loseprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.


   Způsob užívání tohoto přípravku

  • Doporučuje se užívat tobolky ráno.

  • Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

  • Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. Tyto mikropelety obsahují léčivou látku omeprazol a jsou potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu žaludkem. Pelety uvolňují léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku.


   Co dělat v případě, že máte potíže s polykáním tobolek

   Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

  • tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečným moštem,

  • před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30

   minut.

  • abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je a ani je nedrťte.

  Nepoužívejte mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol, než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Loseprazol

  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

  u každého.


  Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte Loseprazol užívat a ihned kontaktujte lékaře:

  • náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce),

  • zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu.

  • žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.


   Další nežádoucí účinky zahrnují:

   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

  • bolest hlavy,

  • vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost,

  • pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení,

  • nezhoubné polypy žaludku.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

  • otoky chodidel a kotníků,

  • poruchy spánku (nespavost),

  • závratě, pocit slabosti, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost,

  • pocit závratě (vertigo),

  • změny krevních testů při kontrole funkce jater,

  • kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže,

  • celková nepohoda a ztráta energie.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

  • problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

  • alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti,

  • nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.

  • neklid, zmatenost nebo deprese,

  • poruchy chuti,

  • problémy s viděním, např. neostré vidění,

  • náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus),

  • sucho v ústech,

  • zánět dutiny ústní,

  • infekce, označovaná jako moučnivka, která může postihnout střevo a je způsobená plísní,

  • zánět tlustého střeva (vedoucí k průjmu),

  • problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu,

  • ztráta vlasů (plešatost),

  • kožní vyrážka po oslunění,

  • bolesti kloubů nebo svalů,

  • závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida),

  • zvýšená potivost.


  Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

  • změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek),

  • agresivita,

  • vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace),

  • závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku,

  • náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

  • svalová slabost,

  • zvětšení prsů u mužů.


   Neznámá frekvence (z dostupných údajů nelze určit)

  • vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů,

  • pokud užíváte Loseprazol déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.


  Loseprazol může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky jako horečka se závažně sníženou celkovou kondicí nebo horečka s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Loseprazol uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co Loseprazol 40 mg obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tvrdá enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 40 mg. Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, sacharóza, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný, mannitol (E 142), hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%. Želatinové tobolky obsahují želatinu, indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171) a čištěnou vodu.


Jak Loseprazol 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Loseprazol 40 mg jsou tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí modré barvy a spodní částí bílé barvy obsahující téměř bílé až krémově bílé enterosolventní pelety.

Loseprazol 40 mg je dodáván v blistrovém balení (druh OPA-Al-PVC/Al) po 14 nebo 28 tobolkách v jedné krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována16. 4. 2020.