Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Airexar Spiromax
salmeterol xinafoate, fluticasone propionate

Příbalová informace: informace pro pacienta


Airexar Spiromax 50 mikrogramů/500 mikrogramů prášek k inhalaci

salmeterolum/flutikasoni propionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Airexar Spiromax vypadá a co obsahuje toto balení

Airexar Spiromax je prášek k inhalaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Jeden inhalátor Airexar Spiromax obsahuje 60 inhalací a má bílé tělo s poloprůhledným žlutým krytem náustku.


Balení obsahující 1 a 3 inhalátory. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


Výrobce


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irsko


image

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


(Pouze pro Polsko) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Polsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


Česká republika Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740


Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


España

Teva Pharma S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


Léčivý přípravek již není registrován

France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland Vistor

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland Teva Finland

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628 500


Tato příbalová informace byla naposledy revidována v měsíc RRRR.


image

Léčivý přípravek již není registrován