Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Veklury
remdesivir

Příbalová informace: informace pro pacienta


Veklury 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

remdesivirum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Veklury a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Veklury podáván.

 3. Jak Vám bude přípravek Veklury podán

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Veklury uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Veklury a k čemu se používá


  Léčivou látkou v přípravku Veklury je remdesivir. Jedná se o antivirový léčivý přípravek používaný k léčbě onemocnění COVID-19.


  Onemocnění COVID-19 je způsobeno virem zvaným koronavirus. Přípravek Veklury brání rozmnožování viru v buňkách, čímž zabraňuje množení viru v těle. To pomáhá tělu překonat virovou infekci a může Vám pomoci se rychleji uzdravit.


  Přípravek Veklury má být podáván k léčbě onemocnění COVID-19 u:

  • dospělých a dospívajících (ve věku 12 až méně než 18 let s tělesnou hmotností 40 kg a více), kteří mají zápal plic nebo vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem k usnadnění dýchání, ale nejsou na umělé ventilaci (kde se při zahájení léčby používají mechanické prostředky usnadňující nebo nahrazující spontánní dýchání),

  • dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem k usnadnění dýchání a u nichž je zvýšené riziko progrese do závažného onemocnění COVID-19.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Veklury podáván. Přípravek Veklury Vám obvykle nemá být podáván:

  • jestliže jste alergický(á) na remdesivir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

   Pokud se Vás to týká, informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru.

   Upozornění a opatření

   Před zahájením podávání léčivého přípravku Veklury se poraďte se svým lékařem:

  • pokud máte problémy s játry. U některých pacientů byla po podání přípravku Veklury zjištěna zvýšená hladina jaterních enzymů. Před zahájením léčby Vám lékař nechá udělat krevní testy, aby vyhodnotil, zda Vám může být léčivý přípravek bezpečně podán.

  • pokud máte problémy s ledvinami. Tento léčivý přípravek se nemá podávat některým pacientům se závažným onemocněním ledvin. Lékař Vám nechá udělat krevní testy, aby vyhodnotil, zda Vám může být léčivý přípravek bezpečně podán.

  • pokud máte sníženou imunitu. Pokud Váš imunitní systém nepracuje správně, Váš lékař Vás možná bude sledovat důkladněji, aby se ujistil, že léčba bude účinná.


   Reakce po infuzi

   Přípravek Veklury může po infuzi a během infuze způsobit alergické reakce, včetně anafylaktických reakcí (náhlé život ohrožujících alergických reakcí). Alergické reakce byly pozorovány zřídka. Frekvenci anafylaktických reakcí nelze z dostupných údajů určit. Možné příznaky:

   • Změny krevního tlaku nebo tepu.

   • Nízká hladina kyslíku v krvi

   • Vysoká tělesná teplota

   • Dušnost, sípání

   • Otok v oblasti obličeje, rtů, jazyka nebo krku (angioedém)

   • Vyrážka

   • Pocit na zvracení

   • Zvracení

   • Pocení

   • Svalový třes.


    Okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z těchto účinků.


    Krevní testy prováděné před zahájením a v průběhu léčby

    Pokud Vám má být podáván léčivý přípravek Veklury, budou Vám před zahájením léčby provedeny krevní testy. Krevní testy se budou při léčbě přípravkem Veklury provádět podle posouzení lékaře. Tyto testy mají zjistit případné problémy s ledvinami nebo s játry a jak rychle se Vaše krev sráží. Pokud budou zjištěny případné problémy s ledvinami nebo s játry během léčby, podávání přípravku Veklury bude ukončeno. Viz bod 4 (Možné nežádoucí účinky).


    Děti a dospívající

    Přípravek Veklury není určen k podávání dětem mladším 12 let a dětem s tělesnou hmotností méně než 40 kg. O podávání léčivého přípravku těmto dětem není dostatek informací na to, aby jim mohl být podáván.


    Další léčivé přípravky a přípravek Veklury

    Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a).


    Neužívejte s přípravkem Veklury současně chlorochin či hydroxychlorochin.


    Některé léky, například midazolam nebo pitavastatin, je třeba užívat nejméně 2 hodiny po podání přípravku Veklury, protože může mít negativní vliv na jejich účinek.


    Přípravek Veklury může ovlivnit způsob, jakým některé léky (např. theofylin nebo midazolam) působí.


    Některé léky (např. rifampicin) mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Veklury.


    Informujte svého lékaře, pokud kterýkoli z těchto léčivých přípravků užíváte

    Těhotenství a kojení

    Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že můžete být těhotná. Není k dispozici dostatek informací, aby bylo možné určit, zda je podávání přípravku Veklury v těhotenství bezpečné. Léčivý přípravek Veklury může být podáván pouze v případě, že potenciální přínos léčby převažuje nad potenciálním rizikem pro matku a nenarozené dítě. Během léčby přípravkem Veklury musíte používat účinnou antikoncepci.


    Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud kojíte. Není známo, zda přípravek Veklury nebo virus způsobující onemocnění COVID-19 proniká do mateřského mléka nebo jaké by mohly být účinky na kojené dítě nebo na tvorbu mléka. Lékař Vám poradí, zda pokračovat v kojení nebo zahájit léčbu přípravkem Veklury. Je nutné zvážit potenciální přínos Vaší léčby v porovnání se zdravotním přínosem a rizikem kojení pro Vaše dítě.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

    Neočekává se, že přípravek Veklury bude mít vliv na Vaši schopnost řídit.


    Přípravek Veklury obsahuje cyklodextrin

    Tento léčivý přípravek obsahuje 3 g sodné soli sulfobutoxybetadexu v jedné 100mg dávce přípravku Veklury (6 g v úvodní dávce). Tato složka je cyklodextrinový emulzifikátor, který napomáhá léčivému přípravku se rozptýlit v těle.


 3. Jak Vám bude přípravek Veklury podán


  Léčivý přípravek Veklury Vám bude podáván lékařem či zdravotní sestrou infuzí do žíly (nitrožilní infuzí) po dobu 30 až 120 minut jednou denně. Během léčby budete pečlivě sledován(a).


  Doporučená dávka přípravku je:

  • jednorázová úvodní dávka 200 mg první den

  • následovaná denní dávkou 100 mg počínaje druhým dnem. Trvání léčby

   Dospělí a dospívající (ve věku 12 až méně než 18 let s tělesnou hmotností 40 kg a více), kteří mají zápal plic a vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem k usnadnění dýchání, ale nejsou na umělé ventilaci (kde se při zahájení léčby používají mechanické prostředky usnadňující nebo nahrazující spontánní dýchání):


   Veklury vám bude podáván každý den po dobu nejméně 5 dnů. Lékař může léčbu prodloužit až na celkem 10 dní.


   Dospělí pacienti, kteří nepotřebuji doplňkovou léčbu kyslíkem k usnadnění dýchání a mají zvýšené riziko progrese do závažného onemocnění COVID-19:


  • Léčba přípravkem Veklury má být zahájena do 7 dnů po nástupu příznaků onemocnění COVID- 19.

  • Veklury vám bude podáván každý den po dobu 3 dnů.


   Podrobné informace o tom, jak se infuze Veklury podává, najdete v bodu Pokyny pro zdravotnické pracovníky.


   Jestliže Vám bylo podáno více nebo méně léčivého přípravku Veklury, než mělo

   Veklury podává pouze lékař, je proto nepravděpodobné, že dostanete příliš malou nebo velkou dávku. Jestliže Vám byla podána dávka navíc, nebo jestliže došlo k vynechání dávky, ihned informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

   Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné nebo se mohou stát závažnými:


  Vzácné

  (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

  • Alergické reakce po a během infuze. Možné příznaky:

   • Změny krevního tlaku nebo tepu

   • Nízká hladina kyslíku v krvi

   • Vysoká tělesná teplota

   • Dušnost, sípání

   • Otok v oblasti obličeje, rtů, jazyka nebo krku (angioedém)

   • Vyrážka

   • Pocit na zvracení

   • Zvracení

   • Pocení

   • Svalový třes


    Není známo

    (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

    • Anafylaktické reakce (náhlé život ohrožující alergické reakce)

     Příznaky jsou stejné jako u alergických reakcí, avšak reakce je závažnější a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.

    • Sinusová bradykardie (srdce bije s nižší frekvencí než normálně).


     Okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud si všimnete některého z těchto účinků.


     Další nežádoucí účinky:


     Velmi časté nežádoucí účinky

     (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

     • Krevní testy mohou ukázat zvýšení hladin jaterních enzymů zvaných aminotransferázy.

     • Krevní testy mohou ukázat, že srážení krve trvá déle.


      Časté nežádoucí účinky

      (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

     • Bolest hlavy

     • Pocit na zvracení

     • Vyrážka


    Hlášení nežádoucích účinků

    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášení nežádoucíchúčinkůuvedenéhovDodatkuV. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak přípravek Veklury uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  • Před použitím tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  • Po rekonstituci je zapotřebí léčivý přípravek Veklury ihned naředit.

  • Po naředění je léčivý přípravek Veklury určen k okamžitému použití. V případě potřeby lze vaky naředěného roztoku uchovávat až 24 hodin při teplotě do 25 °C nebo 48 hodin v chladničce. Mezi naředěním a podáním nesmí uplynout více než 48 hodin.


   Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Veklury obsahuje

  • Léčivou látkou je remdesivirum. Jedna injekční lahvička obsahuje remdesivirum 100 mg.

  • Dalšími složkami jsou: sodná sůl sulfobutoxybetadexu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.


   Jak přípravek Veklury vypadá a co obsahuje toto balení

   Přípravek Veklury 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je bílý, bělavý až žlutý prášek určený k rekonstituci a poté k naředění roztokem chloridu sodného před podáním pomocí intravenózní infuze. Je dodáván v čiré skleněné injekční lahvičce k jednorázovému použití..


   Přípravek Veklury je dostupný v krabičkách obsahujících 1 injekční lahvičku.


   Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

   Gilead Sciences Ireland UC Carrigtohill

   County Cork, T45 DP77 Irsko


   Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


   België/Belgique/Belgien

   Gilead Sciences Belgium SRL-BV Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

   Lietuva

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 22 262 8702


   България

   Gilead Sciences Ireland UC Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

   Luxembourg/Luxemburg

   Gilead Sciences Belgium SRL-BV Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50


   Česká republika Gilead Sciences s.r.o. Tel: + 420 910 871 986

   Magyarország

   Gilead Sciences Ireland UC Tel.: + 353 (0) 1 686 1888


   Danmark

   Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

   Malta

   Gilead Sciences Ireland UC Tel: + 353 (0) 1 686 1888

   Deutschland

   Gilead Sciences GmbH Tel: + 49 (0) 89 899890-0

   Nederland

   Gilead Sciences Netherlands B.V.

   Tel: + 31 (0) 20 718 36 98


   Eesti

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 22 262 8702

   Norge

   Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849


   Ελλάδα

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

   Österreich

   Gilead Sciences GesmbH

   Tel: + 43 1 260 830


   España

   Gilead Sciences, S.L. Tel: + 34 91 378 98 30

   Polska

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 262 8702


   France

   Gilead Sciences GmbH Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

   Portugal

   Gilead Sciences, Lda. Tel: + 351 21 7928790


   Hrvatska

   Gilead Sciences Ireland UC Tel: + 353 (0) 1 686 1888

   România

   Gilead Sciences Ireland UC Tel: + 353 (0) 1 686 1888


   Ireland

   Gilead Sciences Ireland UC Tel: + 353 (0) 214 825 999

   Slovenija

   Gilead Sciences Ireland UC

   Tel: + 353 (0) 1 686 1888


   Ísland

   Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

   Slovenská republika

   Gilead Sciences Slovakia s.r.o. Tel: + 421 232 121 210


   Italia

   Gilead Sciences S.r.l. Tel: + 39 02 439201

   Suomi/Finland

   Gilead Sciences Sweden AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849


   Κύπρος

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

   Sverige

   Gilead Sciences Sweden AB Tel: + 46 (0) 8 5057 1849


   Latvija

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 22 262 8702

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Gilead Sciences Ireland UC Tel: + 44 (0) 8000 113 700


   Tato příbalová informace byla naposledy revidována .


   Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmínečné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

   Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.


   Naskenujte následující kód pomocí mobilního zařízení pro získání těchto informací v různých jazycích.


   image

   BudeuvedennásledujícíQRkód: www.veklury.eu   Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.


   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky. Další informace naleznete v souhrnu údajů o přípravku.


   Pokyny pro zdravotnické pracovníky


   Veklury 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

   remdesivirum


   Jedna injekční lahvička k jednorázovému použití obsahuje remdesivirum 100 mg ve formě bílého až bělavého až žlutého prášku určeného k rekonstituci a naředění.


   Shrnutí léčby


   Přípravek Veklury je určen k léčbě onemocnění COVID-19 u:


   • dospělých a dospívajících (ve věku 12 až méně než 18 let s tělesnou hmotností nejméně 40 kg) s pneumonií, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem (kyslík o nízkém nebo vysokém

    průtoku nebo jinou neinvazivní ventilaci na začátku léčby).

   • dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou oxygenoterapii a u nichž je zvýšené riziko progrese do závažného onemocnění COVID-19.


    Přípravek Veklury má být podán ve formě intravenózní infuze v celkovém objemu 100 ml nebo 250 ml 0,9% roztoku chloridu sodného po dobu 30 až 120 minut.


    Doporučená dávka přípravku je:

  • jednorázová úvodní dávka 200 mg 1. den

  • následovaná udržovacími dávkami 100 mg jednou denně počínaje 2. dnem.

   Doporučený způsob léčby:


   Dospělí a dospívající pacienti s pneumonií vyžadující doplňkovou oxygenoterapii (kyslík o nízkém nebo vysokém průtoku nebo jinou neinvazivní ventilací na začátku léčby):


   • Jedna infuze denně po dobu nejméně 5 dnů. Léčbu je možné prodloužit na 10 dnů celkem.


    Dospělí pacienti, kteří nevyžadují doplňkovou oxygenoterapii a u nichž je zvýšené riziko progrese do závažného onemocnění COVID-19:


   • Léčba má být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy onemocnění COVID-19 a do 7 dnů po nástupu příznaků.

   • Jedna infuze každý den po dobu 3 dnů.


    Prášek musí být rekonstituován ve sterilní vodě pro injekci a následně naředěn v roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) za aseptických podmínek. Naředěný roztok se podává ihned.


    U všech pacientů je nutno před zahájením léčby (a podle klinické potřeby během léčby) zkontrolovat funkci jater, ledvin a protrombinový čas (PT).


    Monitorujte nežádoucí účinky u pacienta během a po podání infuze. Podrobnosti ohledně hlášení nežádoucích účinků viz níže.


    Rekonstituujte prášek


    Prášek v injekčních lahvičkách k jednorázovému použití musí být rekonstituován a naředěn za aseptických podmínek.

  • Do injekční lahvičky přidejte 19 ml sterilní vody pro injekci, a to pomocí injekční stříkačky a jehly vhodné velikosti pro danou lahvičku. Tím je získán roztok remdesiviru o koncentraci 5 mg/ml.

   • Pokud vakuum nenatáhne sterilní vodu pro injekci do injekční lahvičky, injekční lahvičku nepoužívejte.

  • K rekonstituci prášku remdesiviru používejte pouze sterilní vodu pro injekci

  • Okamžitě protřepávejte injekční lahvičku po dobu 30 sekund.

  • Obsah injekční lahvičky nechte 2 až 3 minuty usadit. Výsledkem má být čirý roztok.

  • Pokud není obsah injekční lahvičky zcela rozpuštěn, pokračujte s protřepávání injekční lahvičky po dobu 30 sekund a pak nechte obsah injekční lahvičky 2 až 3 minuty usadit. Opakujte tento postup podle potřeby, dokud se obsah injekční lahvičky úplně nerozpustí.

  • Zkontrolujte, že uzávěr obalu lahvičky nevykazuje žádné závady.

  • Roztok použijte pouze v případě, že je čirý a neobsahuje žádné viditelné částice.

  • Po rekonstituci okamžitě nařeďte.


   Nařeďte koncentrát roztokem chloridu sodného.


   Rekonstituovaný přípravek Veklury má být naředěn v injekčním roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) za aseptických podmínek.

   Ke stanovení objemu injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %), který je nutné odebrat z infuzního vaku, použijte tabulku 1.


   Tabulka 1: Pokyny k ředění


   Dávka

   Velikost infuzního vaku, který má být použit


   Objem roztoku chloridu sodného, který má být odebrán z infuzního vaku.

   Objem rekonstituovaného přípravku Veklury

   200 mg

   (2 injekční lahvičky)

   250 ml

   40 ml

   2 × 20 ml


   100 ml


   40 ml


   2 × 20 ml

   100 mg

   (1 injekční lahvička)

   250 ml

   20 ml

   20 ml


   100 ml


   20 ml


   20 ml

   Poznámka: 100ml objem infuze je vhodný pouze pro pacienty se závažným omezením příjmu tekutin.


  • Odstraňte požadovaný objem roztoku chloridu sodného z infuzního vaku za použití injekční stříkačky a jehly vhodné velikosti. Viz tabulka 1.

  • Odeberte požadovaný objem rekonstituovaného přípravku Veklury za použití injekční stříkačky vhodné velikosti. Viz tabulka 1.

  • Rekonstituovaný přípravek Veklury přidejte do infuzního vaku.

  • Jemně obraťte vak 20krát tak, aby se roztok ve vaku promíchal. Neprotřepávejte.

  • Zahajte podávání naředěného roztoku ihned nebo co nejdříve po dokončení naředění. Naředěný roztok je stabilní 24 hodin při pokojové teplotě (20 °C – 25 °C) nebo 48 hodin v chladničce

   (2 °C – 8 °C).


   Podání infuze


  • Používejte za podmínek, kdy je možná léčba závažných hypersenzitivních reakcí včetně anafylaxe.

  • Naředěný roztok podávejte po dobu 30 až 120 minut rychlostí infuze viz tabulka 2.

  • Po dokončení infuze propláchněte alespoň 30 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

  • Naředěný roztok nesmí být současně podáván ve stejné infuzní lince s jiným léčivým přípravkem. Kompatibilita přípravku Veklury s jinými i.v. roztoky a léčivými přípravky s výjimkou chloridu sodného není známa.


   Tabulka 2: Rychlost infuze

   Objem infuzního vaku

   Doba infuze

   Rychlost infuze


   250 ml

   30 min

   8,33 ml/min

   60 min

   4,17 ml/min

   120 min

   2,08 ml/min


   100 ml

   30 min

   3,33 ml/min

   60 min

   1,67 ml/min

   120 min

   0,83 ml/min


   Monitorování a hlášení nežádoucích účinků


  • Monitorujte nežádoucí účinky u pacienta během a po podání infuze v souladu s lokálními lékařskými postupy.

  • Hlaste nežádoucí účinky prostřednictvím národníhosystémuhlášenínežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V.

   Uchovávejte bezpečně přípravek Veklury


  • Před použitím tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekčních lahvičkách / krabičkách za písmeny EXP.

  • Prášek přípravku Veklury je bílé až bělavé až žluté barvy. Barva nemá vliv na stabilitu přípravku.

  • Po rekonstituci je zapotřebí léčivý přípravek Veklury ihned naředit.

  • Po naředění je přípravek Veklury určen k okamžitému použití. V případě potřeby lze vak naředěného roztoku uchovávat až 24 hodin při pokojové teplotě (20 °C – 25 °C) nebo 48 hodin v chladničce (2 °C – 8 °C). Mezi naředěním a podáním nesmí uplynout více než 48 hodin.


   Nepoužívejte opakovaně ani neuchovávejte nepoužitý prášek přípravku Veklury, rekonstituovaný roztok nebo naředěný roztok.


   Informace v jiných jazycích


   image

  • Naskenujte následující kód pomocí mobilního zařízení pro získání informací v různých jazycích.


BudeuvedennásledujícíQRkód: www.veklury.eu Tato příbalová informace byla naposledy revidována