Domovská stránka Domovská stránka

Oftan Timolol
timolol

CENY

5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML

Velkoobchod: 160,87 Kč
Maloobchodní: 241,95 Kč
Uhrazen: 122,81 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Oftan Timolol

5 mg/ml, oční kapky, roztok

timololi maleas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Informujte svého lékaře, že používáte Oftan Timolol před chirurgickou anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.


Děti

Timolol ve formě očních kapek má být obecně používán s opatrností u mladých pacientů. U novorozenců, kojenců a mladších dětí má být používán s extrémní opatrností. V případě výskytu kašle, sípání, poruchy dýchání nebo abnormálních zástav dechu (apnoe), používání léku má být okamžitě ukončeno. Kontaktujte svého lékaře co nejdříve. Přenosný monitor dechu může být užitečný.

Timolol oční kapky byly hodnoceny u kojenců a dětí ve věku 12 dní až 5 let se zvýšeným očním tlakem nebo s diagnostikovaným glaukomem. Pro více informací se poraďte se svým lékařem.


Další léčivé přípravky a Oftan Timolol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a), včetně léků vydávaných bez předpisu.


Oftan Timolol oční kapky může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léčbě srdce, chinidin (k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie), léky k léčbě cukrovky, cimetidin (snižuje kyselost žaludku), antidepresiva jako fluoxetin a paroxetin nebo adrenalin (lék pro akutní alergickou reakci).


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte Oftan Timolol když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Nepoužívejte Oftan Timolol, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku Oftan Timolol, jako je rozmazané vidění (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky), mohou ovlivnit schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Pacienti léčení přípravkem Oftan Timolol nemají provádět tyto aktivity bez porady s lékařem.


Oftan Timolol obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 0,1 mg benzalkonium-chloridu v 1 ml roztoku.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.


Oftan Timolol obsahuje fosfáty

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 11,8 mg fosfátů v 1 ml roztoku.


Pokud trpíte závažným poškozením rohovky (průhledné vrstvy v přední části oka), fosfáty mohou ve velmi vzácných případech způsobit vznik zakalených skvrn na rohovce v důsledku nahromadění vápníku během léčby


 1. Jak se Oftan Timolol používá


  Vždy používejte Oftan Timolol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka pro dospělé pacienty je 1 kapka 1-2 krát denně do postiženého oka.


  image

  Aplikace kapek:


  1. Otevřete lahvičku. Vyhněte se kontaktu čehokoli se špičkou lahvičky, aby se zabránilo

  kontaminaci oka.


  2. Zakloňte hlavu dozadu a držte lahvičku nad okem.


  3. Stáhněte dolní víčko dolů a podívejte se nahoru. Jemně stlačte lahvičku, až jedna kapka kápne do vašeho oka.


  4. Zavřete oko a stiskněte vnitřní koutek oka prstem po dobu 2 minut. To pomůže, aby se oční kapky nedostaly do slzného kanálku. Uzavřete lahvičku


  Je-li používán i další místně podávaný oční přípravek, je nutné podávat Oftan Timolol vždy nejméně s pětiminutovým odstupem.


  Nitrooční tlak je třeba změřit za 2–4 týdny po zahájení léčby a dále sledovat v pravidelných

  intervalech.


  Přípravek se obvykle podává měsíce až roky.


  Použití u dětí

  Použití přípravku Oftan Timolol má předcházet podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař pečlivě vyhodnotí rizika a výhody při zvažování léčby přípravkem Oftan Timolol. Pokud přínosy převažují nad riziky, doporučuje se používat nejnižší účinnou koncentraci léku, která je dostupná, jednou denně. Pokud jde o "použití u dětí", může být 0,1% koncentrace aktivní látky dostatečná pro kontrolu tlaku v oku. Není-li tlak dostatečně kontrolován tímto dávkování, může být nutná aplikace dvakrát denně ve 12 hodinových intervalech. Pacienti, zejména novorozenci, mají být pečlivě sledováni jednu až dvě hodiny po první dávce a pečlivě monitorován výskyt nežádoucích účinků až do provedení operace.


  Způsob podání:

  Pouze jedna kapka přípravku Oftan Timolol má být aplikována v dávkovacím čase. Po vkápnutí držte oči zavřené tak dlouho, jak je to možné (např. 3 - 5 minut) a stiskněte prstem

  vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty, aby se Oftan Timolol oční kapky nedostal do celého těla.


  Délka léčby:

  V dětské populaci. pouze pro přechodnou léčbu.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Oftan Timolol, než jste měl(a):

  Obvyklé příznaky při předávkování betablokátory jsou: pomalý srdeční tep, pokles krevního tlaku, akutní selhání srdce a bronchospasmus (zúžení průdušek).


  V případě výskytu jakýchkoli obtíží se poraďte s lékařem.


  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít Oftan Timolol :

  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Oftan Timolol

  Nepřestávejte používat Oftan Timolol bez porady se svým lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou

  závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo

  lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem.


  U pacientů s myasthenia gravis (svalová slabost), timolol-maleinát oční kapky způsobily zvýšení příznaků a symptomů myasthenia gravis.

  Vzácně byly hlášeny deprese, zmatenost a úzkost.

  Kopřivka (svědivá vyrážka) byla hlášena u pacientů s přecitlivělostí na timolol.


  Zaznamenány byly i bolest hlavy, sucho v ústech a nevolnost, závratě, vysoký krevní tlak a bušení srdce.

  Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u injekčních a/nebo perorálních betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují účinky pozorované ve skupině betablokátorů při použití k léčbě očních onemocnění:

  • Systémové alergické reakce včetně otoku pod kůží, který se může vyskytnout na obličeji nebo končetinách a může blokovat dýchací cesty, což vede k obtížnému dýchání nebo polykání, lokální nebo generalizované vyrážky, svědění, náhlé závažné život ohrožující alergické reakce.

  • Nízká hladina cukru v krvi.

  • Nespavost, noční můry, poruchy paměti, halucinace.

  • Mdloby, mrtvice, snížené krevní zásobení mozku, neobvyklé pocity jako brnění nebo mravenčení.

  • Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění. U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

  • Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu), městnavé srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání.

  • Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy.

  • Bronchospasmus – zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost, kašel.

  • Poruchy chuti, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, bolest břicha, zvracení.

  • Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka.

  • Bolest svalů nezpůsobená fyzickou aktivitou.

  • Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido.

  • Slabost/únava.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Oftan Timolol uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Po prvním otevření lahvičky jsou oční kapky použitelné 28 dní. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Oftan Timolol obsahuje


Jak Oftan Timolol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oftan-Timolol je dodáván v lahvičce z průhledného plastu s kapací vložkou se šroubovacím uzávěrem vložené v krabičce. Velikosti balení: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Finsko


Výrobce


Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Finsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 3. 2020