Domovská stránka Domovská stránka

Pimafucin
natamycin


Příbalová informace: informace pro pacientku


Pimafucin 100 mg vaginální kuličky

natamycinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

v bodě 6).


Upozornění a opatření

Přípravek Pimafucin může oslabit kondomy a pesary vyrobené z latexu.


Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospívající ženy od 15 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Pimafucin

Účinky přípravku Pimafucin globule a účinky jiných současně používaných přípravků podávaných do pochvy se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala nebo které možná budete používat.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je možno používat i v průběhu celého těhotenství a v období kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pimafucin nemá žádný vliv na schopnost nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Pimafucin obsahuje

Přípravek Pimafucin obsahuje cetylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní

dermatitidu).


 1. Jak se přípravek Pimafucin používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku je 1 vaginální globule zaváděná denně večer před spaním do pochvy po dobu 3 - 6 dní. Globule musí být zavedeny hluboko do pochvy, nejlépe v poloze vleže. Je třeba zahájit léčbu tak, aby časově nezasahovala do menstruačního krvácení.


  Vaginální globule Pimafucin nebarví prádlo.


  Jestliže jste přestala přípravek Pimafucin používat

  Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem. Příznaky se mohou vrátit, pokud přestanete přípravek používat.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Přípravek Pimafucin je obvykle dobře snášen. Jen v ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, které samovolně vymizí.


  Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacientku z 1000)

  • Poruchy kůže a podkožní tkáně: reakce z přecitlivělosti, pálení, podráždění v místě aplikace


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Pimafucin uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Pimafucin obsahuje


Jak přípravek Pimafucin vypadá a co obsahuje toto balení

3 lehce nažloutlé až nahnědlé vaginální kuličky v Al/PE potahovaném stripu, krabička.


Držitel rozhodnutí o registraci CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo


Výrobce

Temmler Italia S.r.l. Via delle Industrie 2 20061 Carugate (MI) Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 8. 2021