Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Tezzimi
ezetimibe

CENY

10MG TBL NOB 30 I

Velkoobchod: 486,42 Kč
Maloobchodní: 699,78 Kč
Uhrazen: 575,29 Kč

10MG TBL NOB 100 I

Velkoobchod: 1 740,94 Kč
Maloobchodní: 2 331,89 Kč
Uhrazen: 1 916,93 Kč


Příbalová informace: Informace pro pacienta Tezzimi 10 mg tablety

ezetimibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Tezzimi a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tezzimi užívat

 3. Jak se přípravek Tezzimi užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Tezzimi uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Tezzimi a k čemu se používá


  Tezzimi je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.


  Přípravek Tezzimi snižuje hladiny celkového cholesterolu, "špatného" cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triacylglyceroly v krvi. Kromě toho tento přípravek zvyšuje hladiny "dobrého" cholesterolu (HDL cholesterolu).


  Ezetimib, léčivá látka přípravku Tezzimi, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Tezzimi zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený tělem.


  Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

  LDL cholesterol se často nazývá "špatný" cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

  HDL cholesterol se často nazývá "dobrý" cholesterol, protože pomáhá zabraňovat „špatnému“ cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.

  Triacylglyceroly jsou další formou tuků v krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění. Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.


  Přípravek Tezzimi se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:

  • zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární a nefamiliární])

   • současně se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně kontrolovat hladinu

    cholesterolu

   • samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena.


  • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a zároveň můžete dostávat další léčbu.


   Pokud máte srdeční onemocnění, tento přípravek v kombinaci se statiny, které se používají ke snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.


   Tezzimi Vám nepomůže zhubnout.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tezzimi užívat


  Jestliže užíváte přípravek Tezzimi současně se statinem, přečtěte si, prosím, příbalovou informaci daného

  statinu.


  NEUŽÍVEJTE přípravek Tezzimi

  • jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   NEUŽÍVEJTE přípravek Tezzimi současně se statinem

  • jestliže máte v současné době problémy s játry

  • jestliže jste těhotná nebo kojíte.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Tezzimi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních, včetně alergií.

  • Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Tezzimi současně se statinem. Tím se ověří, jak dobře pracují Vaše játra.

  • Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co jste začal(a) užívat Tezzimi současně se statinem.


   Jestliže trpíte středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater, nedoporučuje se přípravek Tezzimi

   užívat.


   Bezpečnost a účinnost souběžného užívání přípravku Tezzimi a fibrátů (léků snižujících hladinu cholesterolu) nebyla dosud stanovena, proto se tato kombinace nedoporučuje.


   Ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte

  • nevysvětlitelnou bolest, citlivost či slabost svalů, neboť ve vzácných případech mohou být svalové problémy, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, závažné a mohou pacienty až ohrozit na životě.


   Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů užívajících přípravek Tezzimi s jinými léky na snížení cholesterolu, např. statiny.

   Děti a dospívající

   Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím (od 6 do 17 let věku), pokud jim ho nepředepsal

   odborný lékař, protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti.

   Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku méně než 6 let, protože nejsou k dispozici žádné informace pro tuto věkovou skupinu.


   Další léčivé přípravky a přípravek Tezzimi

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:


  • cyklosporin (lék používaný často u pacientů po transplantaci orgánů)

  • léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon, acenokumarol nebo

   fluindion (antikoagulancia)

  • kolestyramin (lék ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje mechanismus účinku přípravku

   Tezzimi (viz také bod 3)

  • fibráty (léky snižující cholesterol) (viz také bod 2: Upozornění a opatření).


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Těhotenství

   Neužívejte Tezzimi současně se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že můžete být těhotná. Pokud byste otěhotněla v průběhu léčby přípravkem Tezzimi současně se statinem, přestaňte okamžitě užívat oba léky a vyhledejte svého lékaře.

   Zkušenosti s užíváním přípravku Tezzimi bez statinu v těhotenství nejsou k dispozici.


   Koj ení

   Pokud kojíte, neužívejte Tezzimi současně se statinem, protože není známo, zda tyto přípravky přechází do mateřského mléka.

   Pokud kojíte, nesmíte Tezzimi užívat, dokonce ani bez statinu.

   Poraďte se se svým lékařem.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Nepředpokládá se, že by přípravek Tezzimi narušoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Někteří lidé však mohou mít po užití přípravku Tezzimi závrať. Pokud tento účinek zaznamenáte, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.


   Přípravek Tezzimi obsahuje sodík a laktózu

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

   v podstatě „bez sodíku“.

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se přípravek Tezzimi užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokračujte v užívání všech Vašich dalších cholesterol snižujících léků tak dlouho, dokud Vám lékař neřekne, že máte užívání ukončit. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Dříve než začnete přípravek Tezzimi užívat, musíte držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

  • V této cholesterol snižující dietě musíte pokračovat i při užívání přípravku Tezzimi.


Doporučená dávka je jedna tableta ústy jednou denně.

Přípravek Tezzimi můžete užívat v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla. Pokud Vám lékař předepsal přípravek Tezzimi současně se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu.

V takovém případě si, prosím, přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci daného statinu.


Pokud Vám lékař předepsal Tezzimi současně s kolestyraminem nebo jiným sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musí být přípravek Tezzimi užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Tezzimi, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tezzimi, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Tezzimi

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jen si vezměte běžné množství přípravku Tezzimi v obvyklou dobu následující den.


Jestliže jste přestal(a) užívat Tezzimi

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Vaše hladina cholesterolu se může znovu zvýšit.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže zaznamenáte

  • nevysvětlitelnou bolest ve svalech

  • citlivost nebo slabost svalů.

   To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže, včetně rozpadu svalů vedoucího

   k postižení ledvin, závažné a mohou pacienta až ohrozit na životě.


   Alergické reakce zahrnující

  • otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže při dýchání nebo polykání

  • závrať či mdloby a neobvykle rychlý či nepravidelný srdeční tep, které vyžadují okamžitou léčbu, byly hlášeny při všeobecném používání.


   Další nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích

   Pokud se přípravek užíval samotný, hlášeny byly následující nežádoucí účinky:


   Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)

  • bolest břicha

  • průjem

  • plynatost (větry)

  • pocit únavy.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí)

  • zvýšení některých laboratorních testů hodnotících funkci jater (aminotransferázy) či svalů (CK)

  • kašel

  • zažívací obtíže

  • pálení žáhy

  • pocit nevolnosti

  • bolest kloubů

  • svalové křeče

  • bolest šíje

  • snížení chuti k jídlu

  • bolest

  • bolest na hrudi

  • návaly horka

  • vysoký krevní tlak.


   Pokud byl přípravek Tezzimi užíván současně se statinem, navíc byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)

  • zvýšení některých laboratorních testů hodnotících funkci jater (aminotransferázy) či svalů (CK)

  • bolest hlavy

  • bolest/citlivost svalů.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí)

  • pocit mravenčení

  • sucho v ústech

  • zánět žaludeční sliznice

  • svědění

  • vyrážka

  • kopřivka

  • bolest v zádech

  • svalová slabost

  • bolest v rukou a nohou

  • neobvyklá únava či slabost

  • otoky, zejména na rukou a kolem kotníků.


   Pokud byl přípravek Tezzimi užíván současně s fenofibrátem (na vysoký cholesterol), byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)

  • bolest břicha.

   Kromě toho byly při běžném používání (po uvedení na trh) ezetimibu hlášeny tyto nežádoucí účinky:


   Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů):

  • závrať

  • jaterní problémy

  • alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky, otoku obličeje, jazyka či hrdla a mdlob

  • červená vyrážka projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru, např. růžovo-červený kruh se světlým středem

  • bolest/citlivost svalů

  • svalová slabost: křeče, ztuhnutí či stahy

  • silná svalová bolest či slabost a červenohnědé zbarvení moči v důsledku rozpadu svalů

  • žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha, nevolnost, zvracení)

  • zánět slinivky břišní, často se silnou bolestí břicha

  • zácpa

  • snížení počtu krevních destiček, což může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie)

  • pocit brnění

  • deprese

  • neobvyklá únava nebo slabost

  • dušnost.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Tezzimi uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, krabičce a lahvičce za

  EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Lahvičky: Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Spotřebujte do 9 měsíců.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace

  Co Tezzimi obsahuje

  • Léčivou látkou je ezetimibum.

   Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

  • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy (další informace viz konec bodu 2), hypromelosa,

sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát.


Jak Tezzimi vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tezzimi jsou bílé nebo téměř bílé, oválné tablety (7,4 mm x 4,0 mm) s vyraženým "10" na jedné straně a „EZT“ na druhé straně.


Al/Al blistr: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 100 (nemocniční balení) tablet.

HDPE lahvička s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem: 100 tablet a 250 tablet (pro nemocniční použití a dávka vydávaná pouze v lékárnách).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika


Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

LEK S.A., Strykow, Polsko (výrobní místo Warszawa, Polsko)

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie

Ezetimibe Sandoz 10 mg tabletten

Česká republika

Tezzimi

Dánsko

Ezetimib Sandoz

Estonsko

Kolxip

Finsko

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti

Francie

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg, comprimé

Kypr

Ezetimibe Sandoz 10 mg

Chorvatsko

Elanix 10 mg tablete

Itálie

EZETIMIBE SANDOZ

Litva

Kolxip 10 mg tabletės

Lucembursko

Ezetimib Sandoz 10 mg comprimés

Lotyšsko

Kolxip 10 mg tablets

Maďarsko

Ezetimibe Sandoz 10 mg tabletta

Malta

Ezetimibe 10 mg Tablets

Německo

Ezetimib – 1 A Pharma 10 mg Tabletten

Nizozemsko

Ezetimibe Sandoz 10 mg, tabletten

Norsko

Ezetimib Sandoz 10 mg tablett

Polsko

Tactus


Portugalsko

Ezetimiba Sandoz

Rakousko

Ezetimib Sandoz 10 mg Tabletten

Rumunsko

EZETIMIB SANDOZ 10 mg comprimate

Řecko

Ezetimibe/Sandoz

Slovinsko

Elanix 10 mg tablete

Slovenská republika

Ezetimibe Sandoz 10 mg

Španělsko

Ezetimiba Sandoz 10 mg comprimidos EFG

Švédsko

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletter

Velká Británie

Ezetimibe 10 mg Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 2. 2022