Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Pimafucort
hydrocortisone and antibiotics


Příbalová informace: informace pro pacienta


Pimafucort krém, mast

hydrocortisonum/natamycinum/neomycinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.


Další léčivé přípravky a přípravek Pimafucort

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

U těhotných a kojících žen lze přípravek podávat, jen v případě nutnosti. Je třeba se vyhnout zvláště dlouhodobému používání na větší plochy a při překrytí fólií či obvazem a u kojících zvláště aplikaci na prsa. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek používat jen pod pečlivou kontrolou lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by měl přípravek Pimafucort vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Pimafucort obsahuje

Přípravek Pimafucort krém obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické

reakce (pravděpodobně zpožděné).


 1. Jak se přípravek Pimafucort používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Obvykle se malé množství přípravku nanáší 2 x až 4 x denně na postižené místo. Léčba by zpravidla neměla trvat déle než 14 dní.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pimafucort

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestala přípravek Pimafucort používat

  Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem. Příznaky se mohou vrátit, pokud přestanete přípravek používat příliš brzy.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Na počátku léčby může dojít k mírnému zhoršení onemocnění, které však není důvodem k přerušení léčby. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit následující nežádoucí účinky:


  Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 000 pacientů a méně než u 1 z 1000

  pacientů)

  • ztenčení kůže, tečkovité krvácení do kůže, zvýraznění drobných kožních cévek, pajizévky, růžovka, vyblednutí kůže, zvýšený růst chlupů, periorální dermatitida

  • potlačení funkce nadledvin

   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů)

  • zanesení do očí může způsobit vznik zeleného nebo šedého zákalu


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • rozmazané vidění.


   Zřídka může dojít k reakci z přecitlivělosti na hydrokortison, neomycin nebo natamycin. Podání do ucha při proděravělém bubínku může mít za následek poškození sluchu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Pimafucort uchovávat


  Pimafucort krém: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Pimafucort mast: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Pimafucort obsahuje Krém:


Jak přípravek Pimafucort vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván v hliníkových tubách s polyetylénovým šroubovacím uzávěrem obsahujících

15 g krému nebo masti. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


Výrobce

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Nizozemsko

Nebo

Temmler Italia S.r.l. Via delle Industrie 2 20061 Carugate (MI) Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 8. 2018.