Domovská stránka Domovská stránka

Olanzapine Mylan
olanzapine

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Olanzapin Mylan 2,5 mg potahované tablety Olanzapin Mylan 5 mg potahované tablety Olanzapin Mylan 7,5 mg potahované tablety Olanzapin Mylan 10 mg potahované tablety Olanzapin Mylan 15 mg potahované tablety Olanzapin Mylan 20 mg potahované tablety olanzapinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

(viz bod 2 Olanzapin Mylan obsahuje sójový lecitin), xantanová klovatina (E415).


Jak přípravek Olanzapin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Olanzapin Mylan 2,5 mg: 7,0 mm, kulaté, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s vyraženým „OZ 2,5“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Olanzapin Mylan 5 mg: 8,0 mm, kulaté, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s vyraženým „OZ 5“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Olanzapin Mylan 7,5 mg: 9,0 mm, kulaté, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s vyraženým „OZ 7,5“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Olanzapin Mylan 10 mg: 10,2 mm, kulaté, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s vyraženým

„OZ 10“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Olanzapin Mylan 15 mg: 12,2mm x 6,7 mm, elipsovité, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s vyraženým „OZ 15“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Olanzapin Mylan 20 mg: 13,4mm x 7,3 mm, elipsovité, běžně konvexní, bílé, potahované tablety s

vyraženým „OZ 20“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.


Blistr:

Olanzapin Mylan 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 15 mg a 20 mg je k dispozici v baleních po 10, 28, 30, 35, 56

a 70 (2x35) a 70 potahovaných tabletách.

Olanzapin Mylan 10 mg je k dispozici v baleních po 7, 10, 28, 30, 35, 56, 70 (2x35) a 70

potahovaných tabletách.


Perforované jednodávkové blistry:

Olanzpain Mylan 2,5 mg, 15 mg a 20 mg je k dispozici v baleních po 28 x 1 potahované tabletě. Olanzpain Mylan 5 mg a 10 mg je k dispozici v baleních po 28 x 1 a 98 x 1 potahované tabletě. Olanzapin Mylan 7,5 mg je k dispozici v baleních po 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 a 100 x 1 potahované tabletě.


Lahvička:

Olanzapin Mylan 2,5 mg a 5,0 mg je k dispozici v baleních po 250 a 500 potahovaných tabletách. Olanzapin Mylan 7,5 mg, 15 mg a 20 mg je k dispozici v baleních po 100 potahovaných

tabletách.

Olanzapin Mylan 10 mg je k dispozici v baleních po 100 a 500 potahovaných tabletách.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Pharmaceuticals Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Irsko


Výrobce

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko. Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1., Komárom, 2900, Maďarsko.


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: +32 (2) 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.


Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

image

léčivé přípravky na adrese .