Domovská stránka Domovská stránka

NUTRINEAL PD4 WITH AMINOACIDS 1,1%


Příbalová informace: informace pro pacienta


NUTRINEAL PD4 WITH AMINOACIDS 1,1% roztok pro peritoneální dialýzu


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.


Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Nutrineal a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutrineal používat

 3. Jak se přípravek Nutrineal používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Nutrineal uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


  1. Co je přípravek Nutrineal a k čemu se používá

   Přípravek Nutrineal je roztok pro peritoneální dialýzu, který neobsahuje glukózu. Odstraňuje vodu a odpadní látky z krve a upravuje různé abnormality složek krve.


   Přípravek Nutrineal Vám může být předepsán:

   • pokud máte selhání ledvin vyžadující peritoneální dialýzu

   • zejména pokud trpíte malnutricí (podvýživou)


  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutrineal používat


   O tom, zda je přípravek Nutrineal vhodným roztokem pro Vaši léčbu peritoneální dialýzou, rozhodne Váš ošetřující lékař. Zváží veškeré faktory ve Vaší anamnéze, které mohou vyloučit použití roztoků pro peritoneální dialýzu.


   Nepoužívejte přípravek Nutrineal

   Přípravek Nutrineal NESMÍTE používat:

   • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

    (uvedenou v bodě 6).

   • jestliže máte hladinu urey v krvi vyšší než 38 mmol/l.

   • jestliže máte poruchu ovlivňující metabolismus aminokyselin.

   • jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi.

   • jestliže se u Vás projevují příznaky uremie, jako je ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení nebo

    zvracení.

   • jestliže máte příliš nízkou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi.

   • jestliže máte poruchu funkce jater.

   • jestliže již máte závažnou laktátovou acidózu (příliš kyselou krev)

   • jestliže máte operativně neodstranitelný defekt břišní stěny nebo dutiny břišní nebo neodstranitelný defekt, který zvyšuje riziko infekce


    Upozornění a opatření


    Před použitím přípravku Nutrineal se poraďte se svým lékařem.

    Sdělte svému lékaři:


   • jestliže pocítíte ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení nebo zvracíte. Váš lékař může snížit

    počet výměn přípravku Nutrineal nebo léčbu přípravkem Nutrineal ukončit.

   • jestliže máte bolesti břicha, nebo si povšimnete zkalení či částic ve vypouštěném roztoku. To může být známkou peritonitidy (zánětu pobřišnice) nebo infekce. Okamžitě informujte svůj ošetřující tým. Zaznamenejte si číslo šarže vaku a přineste je spolu s vypuštěným dialyzátem do dialyzačního centra. Zdravotníci rozhodnou, zdá má být léčba ukončena, nebo zda má být zahájena léčba komplikací. Pokud máte například infekci, může lékař provést testy, aby zjistil, které antibiotikum je pro vás nejvhodnější. Dokud si Váš lékař nebude jist, jakou infekci máte, může Vám podat antibiotikum, které je účinné proti velkému počtu různých bakterií. Antibiotikum s takovým účinkem se nazývá širokospektré antibiotikum.

   • pokud se objeví hypersenzitivní (alergická) reakce - viz také bod 4. Váš lékař bude možná muset léčbu přípravkem Nutrineal ukončit.

   • během peritoneální dialýzy může docházet ke ztrátě bílkovin, aminokyselin, vitaminů. Váš ošetřující lékař rozhodne, jestli je nutné je nahradit.

   • jestliže máte problémy ovlivňující břišní stěnu nebo dutinu, například pokud máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující Vaše střeva.

   • jestliže máte transplantovanou břišní aortu.

   • jestliže máte závažné onemocnění plic, např. emfyzém.

   • jestliže máte dýchací obtíže.

   • pokud užíváte inzulín nebo jiný druh léčby pro úpravu hyperglykemie, bude Váš lékař možná muset upravit jejich dávku.

   • pokud se léčíte se sekundární hyperparatyreózu, Váš lékař rozhodne, zda smíte používat dialyzační roztok s nízkým obsahem vápníku.

   • porucha zvaná enkapsulující peritoneální skleróza (EPS) je známou a vzácnou komplikací léčby peritoneální dialýzou. Vy i Váš lékař si musíte být této možné komplikace vědomi. EPS způsobuje:

    • zánět v břišní dutině,

    • tvorbu fibrózních povlaků, které pokrývají orgány a omezují jejich normální pohyb.

     Tato porucha jen vzácně vede k úmrtí.

   • Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu draslíku. Pokud bude příliš nízká, může Vám předepsat chlorid draselný.

   • Váš lékař Vám poskytne potřebné rady a informace, které se týkají Vašeho zdravotního stavu. Bude Vám v pravidelných intervalech sledovat laboratorní hodnoty v krvi. Zajistí, aby byly během léčby na požadované úrovni.

   • Je třeba abyste - podle možností společně s Vaším lékařem- zaznamenával(a) příjem bílkovin ve stravě, bilanci tekutin a tělesnou hmotnost.


   Další léčivé přípravky a přípravek Nutrineal

   • Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud užíváte další léky, Váš lékař možná bude muset zvýšit jejich dávku. To proto, že léčba peritoneální dialýzou zvyšuje odstraňování určitých přípravků.

   • Pokud užíváte přípravky na léčbu srdce známé jako srdeční glykosidy (např. digoxin), buďte opatrní. Váš lék nemusí být stejně účinný, nebo může být zvýšena jeho toxicita. Je možné, že:

    • budete potřebovat doplnění draslíku a vápníku

    • budete mít nepravidelnou srdeční akci (arytmii)

   Lékař Vás bude během léčby důkladně sledovat, zvláště hladiny draslíku, vápníku a hořčíku.


   Těhotenství a kojení


   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento přípravek používat.

   Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, nedoporučuje se používat přípravek Nutrineal během těhotenství nebo kojení.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Léčba může způsobit slabost, malátnost nebo snížení objemu tělní tekutiny (hypovolemie). Pokud máte tyto potíže, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.


   Jak se přípravek Nutrineal používá


   Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a instrukcí zdravotnického týmu specializovaného na peritoneální dialýzu. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.


   Přípravek Nutrineal se podává do peritoneální dutiny. Peritoneální dutina je prostor v břiše mezi peritoneální membránou (peritoneem) a kůží. Peritoneum obklopuje vnitřní orgány břicha, např. střeva či játra.

   Přípravek Nutrineal není určen k intravenóznímu podání.


   V případě poškození má být vak zlikvidován.


   Doporučená dávka přípravku

   Lékař Vám předepíše vhodné množství vaků, které musíte použít. Denní dávka je obvykle jeden

   2litrový až jeden 2,5litrový vak.


   Použití u dětí a dospívajících

   Pokud jste mladší 18 let, Váš lékař použití přípravku Nutrineal pečlivě zváží.


   Pokud nedojde k zlepšení stavu výživy, Váš lékař po 3 měsících léčbu přehodnotí.


   Způsob podání

   Před použitím

   • Zahřejte vak na 37 °C. Použijte ohřívací ploténku navrženou speciálně pro tento účel. Vak

    nikdy nezahřívejte ponořením do vody. K ohřátí vaku nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu.

   • Odstraňte ochranný obal a ihned použijte.

   • Přípravek použijte pouze v případě, že je roztok čirý a jeho obal není poškozen.

   • Každý vak použijte pouze jednou.

   • Zlikvidujte všechen zbylý nepoužitý roztok, jak jste byli instruování. Během celého podávání roztoku používejte aseptický postup, jak jste byli školeni.


   Kompatibilita s dalšími léčivy

   Lékař Vám může předepsat injekční léčiva k přímému přidání do vaku přípravku Nutrineal. V tom případě přidejte léčivo přes medikační port. Přípravek použijte ihned po přidání léčiva. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.


   Pokud používáte více než jeden vak přípravku Nutrineal za 24 hodin

   Podání nadměrného množství přípravku Nutrineal může vést k:

   • napětí břišní stěny,

   • pocitu plnosti.

    Ihned kontaktujte svého lékaře. Poradí Vám, co dělat.

    Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Nutrineal

    Neukončujte léčbu peritoneální dialýzou bez souhlasu lékaře. Ukončení léčby může mít za následek ohrožení života.


  3. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři.


Pokud dojde k některému z následujících nežádoucích účinků, okamžitě uvědomte svého lékaře nebo dialyzační středisko:

Velikost balení: 6x 1500 ml, 5x 2000 ml, 6x 2000 ml, 8x 2000 ml, 4x 2500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar

Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 7. 2021


BAXTER a NUTRINEAL jsou ochranné známky Baxter International Inc.