Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Truberzi
eluxadoline

Příbalová informace: informace pro pacienta


Truberzi 100 mg potahované tablety

eluxadolinum


Léčivý přípravek již není registrován

imageTento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý

Léčivý přípravek již není registrován

(E551), krospovidon typ B (E1202), mannitol (E421) a magnesium-stearát (E572).

Potah tablety: polyvinyl alkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521),

mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Jak přípravek Truberzi vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou růžovo-oranžové až meruňkově zbarvené tablety tvaru modifikované tobolky

s vyražením „FX100“ na jedné straně.

Tablety jsou baleny v blistrech z PCTFE/PVC/Al. Truberzi je k dispozici v baleních obsahujících 28 nebo 56 potahovaných tablet a ve skupinovém balení 168 potahovaných tablet obsahujícím 3 krabičky po 56 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, D17 E400,

Irsko


Výrobce

Warner Chilcott Deutschland GmbH Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg/Nederland Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Léčivý přípravek již není registrován

Tel: + 1800 931 787 (IE);

+ 356 27780331 (MT)


Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)


Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország Allergan Hungary Kft. Tel.: +36 80 100 101


Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH Tel: +43 1 99460 6355


Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o. Tel: +48 22 256 3700


España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351 21 425 3242


France

Allergan France SAS Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02


Hrvatska Ewopharma d.o.o. Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40


България

Алерган България ЕООД Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223


Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026


Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Tato příbalová informace byla naposledy revidovánaLéčivý přípravek již není registrován

agentury pro léčivé přípravky .