Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Maitalon


Příbalová informace: informace pro uživatelku


Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované tablety

drospirenonum a ethinylestradiolum


Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).


(viz bod 2 „Krevní sraženiny“).


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Maitalon uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Maitalon obsahuje

  • Léčivými látkami jsou drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg v jedné tabletě.

  • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, povidon

25, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), makrogol

3350, sójový lecithin.


Jak přípravek Maitalon vypadá a co obsahuje toto balení


Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně vyraženo „G63“, na druhé straně bez označení.

Přípravek Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované tablety je balen v PVC/PVDC//Al blistrech.

Blistry jsou baleny v papírové krabičce, v každé krabičce je příbalová informace a pouzdro. Do krabičky je volně vložená etiketa s českými popisky dnů v týdnu a návodem, jak etiketu přilepit.


Upozornění:


Na vnitřním obalu (blistru) je uveden název Aranka. Pod tímto názvem je tento léčivý přípravek registrován v členské zemi EHP (Portugalsko), ze které je dovážen.


Na vnitřním obale (blistru) jsou uvedeny dny v portugalštině, níže je uveden jejich překlad.


Portugalsky

Česky

Portugalsky

Česky

Seg

Pondělí

Sex

pátek

Ter

Úterý

Sab

Sobota

Qua

Středa

Dom

Neděle

Qui Čtvrtek

Comprimidos revestidos = potahované tablety Velikost balení:

3 x 21 potahovaných tablet


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť,

Gyömrői út 19-21 Maďarsko


Souběžný dovozce:


GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika


Přebaleno:


GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava (místo výroby: Pchery – Theodor),

Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Maďarsko: Aranka

Portugalsko: Aranka

Španělsko: Aranka


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2022