Domovská stránka Domovská stránka

Clofarabine Vivanta
clofarabine


Příbalová informace: informace pro uživatele


Clofarabine Vivanta 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok


clofarabinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Clofarabine Vivanta a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clofarabine Vivanta používat

 3. Jak se přípravek Clofarabine Vivanta používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Clofarabine Vivanta uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Clofarabine Vivanta a k čemu se používá


  Clofarabine Vivanta obsahuje léčivou látku klofarabin. Klofarabin patří do skupiny léčiv, která se nazývají protinádorové léky. Působí tak, že brání růstu abnormálních bílých krvinek, a nakonec je zahubí. Nejlépe účinkuje proti buňkám, které se rychle množí - jako jsou nádorové buňky.


  Clofarabine Vivanta se používá u dětí (ve věku 1 roku), dospívajících a mladých dospělých jedinců do 21 let s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL), pokud předchozí léčba neúčinkovala nebo přestala účinkovat. Akutní lymfoblastická leukemie je způsobena abnormálním růstem některých typů bílých krvinek.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clofarabine Vivanta používat Nepoužívejte přípravek Clofarabine Vivanta:

  • jestliže jste alergický(á) na klofarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

  • jestliže kojíte (pročtěte si prosím níže uvedený bod „Těhotenství a kojení“);

  • jestliže máte závažné problémy s ledvinami nebo játry.


   Pokud se na Vás některý z výše uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře. Pokud jste rodič dítěte, které je léčeno přípravkem Clofarabine Vivanta, upozorněte lékaře, pokud se některý z těchto stavů týká Vašeho dítěte.


   Upozornění a opatření

   Pokud se na Vás některý z výše uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře. Přípravek

   Clofarabine Vivanta pro Vás nemusí být vhodný:

  • jestliže se u Vás dříve po použití tohoto přípravku vyskytla závažná reakce;

  • jestliže máte onemocnění ledvin nebo jste je měl(a) v minulosti;

  • jestliže máte onemocnění jater nebo jste ho měl(a) v minulosti;

  • jestliže máte onemocnění srdce nebo jste ho měl(a) v minulosti.


   Neprodleně upozorněte svého lékaře nebo pečovatele, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících stavů, neboť může být nutné přerušit léčbu:

  • jestliže dostanete horečku nebo vysokou teplotu - protože klofarabin snižuje počet krvinek produkovaných kostní dření, můžete být náchylnější k infekcím;

  • jestliže se u Vás vyskytnou dýchací obtíže, zrychlený dech nebo dušnost;

  • pokud pociťujete změny pulsu;

  • pokud trpíte závratěmi (točením hlavy) nebo mdlobami - ty mohou být příznakem nízkého krevního tlaku;

  • pokud je Vám nevolno nebo máte průjem;

  • pokud máte tmavší moč než obvykle - je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak

   se vyhnul(a) dehydrataci;

  • pokud se u Vás vyskytne vyrážka s puchýři nebo vředy v ústech;

  • pokud ztratíte chuť k jídlu, máte pocit na zvracení (nevolnost), zvracíte, máte průjem, tmavě zbarvenou moč a světlou stolici, bolí Vás břicho, máte žloutenku (zežloutnutí kůže a očí), nebo pokud se celkově necítíte dobře, mohou to být příznaky zánětu jater (hepatitidy) nebo poškození jater (jaterního selhání);

  • pokud močíte málo nebo přestanete močit úplně nebo se u Vás vyskytne ospalost, pocit na zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti k jídlu a/nebo slabost (mohou to být příznaky akutního ledvinného selhání /selhání ledvin).


   Pokud jste rodič dítěte, které je léčeno přípravkem Clofarabine Vivanta, upozorněte lékaře, pokud se

   některý z výše uvedených stavů týká Vašeho dítěte.


   V průběhu léčby přípravkem Clofarabine Vivanta bude Vám lékař pravidelně provádět krevní a jiné testy, jejichž pomocí se sleduje Váš zdravotní stav. Vzhledem ke svému způsobu působení má tento lék vliv na krev a jiné orgány.


   Proberte se svým lékařem otázky antikoncepce. Mladí muži a mladé ženy musejí v průběhu léčby a po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Podívejte se na níže uvedený bod „Těhotenství a kojení“. Přípravek Clofarabine Vivanta může poškozovat mužské i ženské reprodukční orgány. Požádejte svého lékaře, aby Vám vysvětlil, jak se můžete ochránit před početím, či naopak mít rodinu.


   Další léčivé přípravky a Clofarabine Vivanta

   Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a):

  • léky na nemoci srdce,

  • jakékoliv léky, které mění krevní tlak,

  • léky, které mají vliv na játra nebo ledviny,

  • jakékoliv další léky včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


   Těhotenství a kojení

   Klofarabin se nemá používat v těhotenství, pokud to není nevyhnutelné.

   Ženy, které mohou otěhotnět: v průběhu léčby klofarabinem musíte používat účinnou antikoncepci. Pokud klofarabin užívají těhotné ženy, může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná nebo otěhotníte během léčby klofarabinem, neprodleně se poraďte s lékařem.


   Také pro muže platí, že během své léčby klofarabinem nebo léčby jejich partnerky klofarabinem, musejí používat účinnou antikoncepci.


   Pokud kojíte, musíte před zahájením léčby kojení přerušit a v průběhu Vaší léčby a 3 měsíce po jejím ukončení nesmíte kojit.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud máte závratě, točí se Vám hlava nebo je

   Vám na omdlení.


   Clofarabine Vivanta obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje 70,77 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 3,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

 3. Jak se přípravek Clofarabine Vivanta používá


  Léčbu přípravkem Clofarabine Vivanta Vám předepsal kvalifikovaný lékař se zkušenostmi v léčbě

  leukemie.


  Lékař Vám vypočte správnou dávku na základě Vaší výšky, tělesné hmotnosti a zdravotního stavu. Než Vám bude přípravek Clofarabine Vivanta podán, bude naředěn roztokem chloridu sodného (roztok soli a vody). Upozorněte svého lékaře, pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem sodíku, neboť toto může ovlivnit způsob, jak Vám bude lék podáván.


  Lékař Vám bude podávat přípravek Clofarabine Vivanta jednou denně po dobu 5 dní. Přípravek budete dostávat ve formě infuze podávané dlouhou tenkou hadičkou zavedenou do žíly („kapačkou“) nebo pomocí malého lékařského zařízení, které se zavádí pod kůži (systém port-a-cath), pokud jej Vy nebo Vaše dítě máte zavedený. Infuze se podává po dobu dvou hodin. Pokud vážíte (pokud Vaše dítě váží) méně než 20 kg, může infuze trvat déle.


  Lékař bude sledovat Váš zdravotní stav a může měnit Vaši dávku podle toho, jak budete na léčbu

  reagovat. Je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak předešel(předešla) dehydrataci.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Clofarabine Vivanta, než jste měl(a)

  Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku, ihned na to upozorněte svého lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clofarabine Vivanta

  Lékař Vám řekne, kdy máte dostat tento přípravek. Pokud se domníváte, že jste vynechal(a) dávku, ihned na to svého lékaře upozorněte.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • úzkost, bolest hlavy, horečka, únava,

  • pocit na zvracení, zvracení, průjem,

  • zrudnutí, svědivá a zanícená kůže, záněty (vlhké) sliznice, jako např. sliznice dutiny ústní a jiných oblastí,

  • můžete ve zvýšené míře trpět infekcemi, protože klofarabin může snižovat počty určitých typů

   krvinek ve Vašem těle,

  • kožní vyrážky, které mohou být svědivé, zarudlé, bolestivé, může se při nich olupovat kůže, včetně kůže dlaní a chodidel, nebo drobné načervenalé či nachové skvrny pod kůží.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • infekce krve, zápal plic, pásový opar, infekce v implantátu, infekce v ústech, jako je moučnivka a opar,

  • změny v chemických hodnotách krve, změny počtu bílých krvinek,

  • alergické reakce,

  • pocit žízně a tvorba tmavší moči nebo menšího množství moči, než je obvyklé, snížená chuť k jídlu či nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti,

  • rozrušení, podrážděnost či neklid,

  • pocit necitlivosti nebo slabosti v končetinách, pocit necitlivosti kůže, ospalost, závrať, třes,

  • sluchové problémy,

  • hromadění vody v krajině srdeční, rychlý puls,

  • nízký krevní tlak, bulky v důsledku špatné tvorby modřin,

  • prosakování (únik) z drobných cévek, zrychlený dech, krvácení z nosu, dechové potíže, dušnost, kašel,

  • zvracení krve, bolest břicha, bolest hýždí,

  • krvácení do hlavy, žaludku, střev či plic, z úst či z dásní, vředy v ústech, zánět sliznice dutiny ústní,

  • zežloutnutí kůže a očí (zvané též žloutenka) nebo jiné poruchy jater,

  • modřiny, vypadávání vlasů, změna zabarvení kůže, zvýšené pocení, suchá kůže nebo jiné kožní problémy,

  • bolest hrudní stěny nebo kostí, šíje či zad, bolest končetin, svalů nebo kloubů,

  • krev v moči,

  • selhání orgánů, bolest, zvýšené svalové napětí, zadržování vody a otoky v některých částech těla, včetně rukou a nohou, změny duševního stavu, pocit horka, chladu nebo abnormální pocity,

  • klofarabin může ovlivňovat hladiny některých látek v krvi. Lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy, aby zjistil, zda Váš organismus pracuje správně,

  • porucha funkce jater (jaterní selhání);

  • malé nebo žádné množství moči, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti k jídlu a/nebo slabost (možné známky akutního ledvinného selhání nebo selhání ledvin).


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

  • zánět jater (hepatitida).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Clofarabine Vivanta uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávání po naředění:

  Jakmile je přípravek Clofarabine Vivanta připraven a naředěn, má být použit ihned nebo do 24 hodin,

  pokud bude uchováván v chladničce (2 °C – 8 °C).


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Clofarabine Vivanta obsahuje

  • Léčivou látkou je clofarabinum. Jeden mililitr obsahuje clofarabinum 1 mg. Jedna 20ml

   injekční lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg.

  • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda pro injekci.


Jak přípravek Clofarabine Vivanta vypadá a co obsahuje toto balení

Clofarabine Vivanta je koncentrát pro infuzní roztok. Je to čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, který se před použitím připravuje a ředí. Dodává se ve 20ml skleněných injekčních lahvičkách. Injekční lahvičky obsahují 20 mg klofarabinu a jsou zabaleny v krabičce. Jedna krabička obsahuje 1, 3, 4, 10 nebo 20 injekčních lahviček, ale na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Vivanta Generics s.r.o.

Třtinová 260/1

196 00 Praha – Čakovice Česká republika


Výrobce

image

WESSLING Hungary Kft. Anonymus utca 6.

Budapest, 1045

Maďarsko


Pharmadox Healthcare Ltd KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA3000

Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko Clofarabina Vivanta

Česká republika Clofarabine Vivanta

Maďarsko Clofarabine Vivanta 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Polsko Clofarabine Vivanta

Rumunsko Clofarabine Vivanta 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Nizozemsko Clofarabine Vivanta 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 10. 2020.


Clofarabine Vivanta obsahuje stejnou účinnou látku a působí stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který již je registrován v EU. Referenční léčivý přípravek pro přípravek Clofarabine Vivanta byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o referenčním léčivém přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se referenčního léčivého přípravku a případné aktualizace referenčního přípravku budou taktéž zahrnuty do této příbalové informace přípravku Clofarabine Vivanta.Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Zvláštní opatření pro podávání


Clorafabine Vivanta 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se musí před podáním naředit. Koncentrát se přefiltruje přes sterilní stříkačkový filtr o velikosti pórů 0,2 mikrometru a poté se naředí roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) na intravenózní infuzi, čímž se získá celkový objem podle příkladů uvedených v tabulce níže. Nicméně konečný objem roztoku se může lišit podle klinického stavu pacienta a podle uvážení lékaře. (Pokud nelze použít stříkačkový filtr 0,2 mikrometru, koncentrát se přefiltruje pomocí filtru o velikosti pórů 5 mikrometrů, naředí se a poté se podává přes in- line filtr o velikosti pórů 0,22 mikrometru.)


Rozpis navrhovaného ředění na základě doporučené dávky klofarabinu 52 mg/m²/den

Plocha tělesného povrchu (m²)

Koncentrát (ml)*

Celkový naředěný objem

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

1,45 až 2,40

75,4 až 124,8

150 ml

2,41 až 2,50

125,3 až 130,0

200 ml

*Jeden ml koncentrátu obsahuje 1 mg klofarabinu. Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 20 mg klofarabinu. U pacientů, jejichž plocha tělesného povrchu je ≤ 0,38 m², bude k vytvoření doporučené denní dávky klofarabinu zapotřebí pouze část obsahu jedné injekční lahvičky. Ovšem u pacientů, jejichž plocha tělesného povrchu je > 0,38 m², bude k vytvoření doporučené denní dávky klofarabinu zapotřebí obsahu 1 až 7 injekčních lahviček.


Naředěný koncentrát má být čirý, bezbarvý roztok. Před podáním vizuálně zkontrolujte, zda roztok neobsahuje žádné částice a zda nedošlo k nežádoucímu zabarvení.


Naředěný koncentrát je chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 3 dnů, pokud je uchováván při teplotě od 2 °C do 8 °C a při pokojové teplotě (do 25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Chraňte před mrazem.


Pokyn y pro zacházení


Dodržujte postupy pro správné zacházení s cytostatiky. S cytotoxickými léčivými přípravky zacházejte opatrně.


Při manipulaci s klofarabinem se doporučuje používat jednorázové rukavice a ochranný oděv. Pokud přípravek přijde do styku s očima, kůží či sliznicí, ihned jej vypláchněte velkým množstvím vody.


S klofarabinem nesmí manipulovat těhotné ženy.


Likvidace


Klofarabin je určen pouze k jednorázovému užití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.