Domovská stránka Domovská stránka

Anagrelid Sandoz
anagrelide

CENY

0,5MG CPS DUR 100

Velkoobchod: 8 322,12 Kč
Maloobchodní: 10 244,31 Kč
Uhrazen: 6 112,71 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Anagrelid Sandoz 0,5 mg tvrdé tobolky

anagrelidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Co naleznete v této příbalové informaci:


 1. Co je přípravek Anagrelid Sandoz a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Sandoz užívat

 3. Jak se přípravek Anagrelid Sandoz užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Anagrelid Sandoz uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Anagrelid Sandoz a k čemu se používá


  Anagrelid Sandoz obsahuje léčivou látku anagrelid. Anagrelid Sandoz je lék, který zasahuje do vývoje krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá k léčbě pacientů s esenciální trombocytemií.


  Esenciální trombocytemie je stav, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství krevních buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může vyvolat závažné problémy v krevním oběhu a vznik sraženin.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Sandoz užívat


  Neužívejte přípravek Anagrelid Sandoz

  • jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů nebo dušnost.

  • jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater;

  • jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.


   Upozornění a opatření


   Před užitím přípravku Anagrelid Sandoz se poraďte se svým lékařem:

   • pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít;


    • pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT někdo v rodině, pokud užíváte jiné léky, které vedou k abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např. draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Sandoz“);

   • pokud máte problémy s játry či ledvinami.


    V kombinaci s acetylsalicylovou kyselinou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti a snížení horečky a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Sandoz“).


    Děti a dospívající


    O užívání přípravku Anagrelid Sandoz u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace, proto

    mají tento přípravek užívat s opatrností.


    Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Sandoz


    Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


    Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

    • Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron;

    • Fluvoxamin, užívaný při léčbě depresí;

    • Určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí;

    • Theofylin, užívaný k léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží;

    • Léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a cilostazol;

    • Kyselinu acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti a

     snížení horečky a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin);

    • Jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel;

    • Omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku;

    • Perorální antikoncepce: pokud se u Vás při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to snižovat účinnost perorální antikoncepce a doporučuje se použít doplňkovou metodu antikoncepce (např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které užíváte.


    Pokud byste přípravek Anagrelid Sandoz užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek

    Anagrelid Sandoz nebo tyto léky správně účinkovat.


    Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


    Těhotenství a kojení


    Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy nemají přípravek Anagrelid Sandoz užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, si mají po dobu léčby

    přípravkem Anagrelid Sandoz zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit,

    poraďte se se svým lékařem.

    Informujte svého lékaře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy nemají přípravek

    Anagrelid Sandoz užívat. Po dobu léčby přípravkem Anagrelid Sandoz musíte přerušit kojení.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


    Někteří pacienti užívající přípravek Anagrelid Sandoz hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďte

    ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.


    Anagrelid Sandoz obsahuje laktózu


    Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se přípravek Anagrelid Sandoz užívá


  Vždy užívejte přípravek Anagrelid Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávka přípravku Anagrelid Sandoz se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše dávku, která pro Vás bude optimální.


  Obvyklá počáteční dávka přípravku Anagrelid Sandoz je 1 mg. Tuto dávku budete užívat jako jednu 0,5mg tobolku dvakrát denně minimálně po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby může lékař počet tobolek, které užíváte, zvýšit nebo snížit, aby bylo dosaženo dávky, která pro Vás bude optimální a která zajistí nejúčinnější léčbu Vašeho stavu.


  Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Tobolky nedrťte ani nerozpouštějte jejich obsah v tekutině. Tobolky můžete užívat s jídlem nebo po jídle nebo i na lačno. Nejlepší je, pokud tobolku(y) užíváte každý den ve stejnou dobu.


  Neužívejte více tobolek, než Vám doporučil lékař.


  Lékař Vás vyzve k pravidelným vyšetřením krve, která poslouží jako kontrola toho, zda lék působí účinně a zda Vám játra a ledviny pracují správně.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Sandoz, než jste měl(a)


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Sandoz, než jste měl(a), nebo pokud Váš lék užil někdo jiný, neprodleně informujte lékaře nebo lékárníka. Ukažte jim dané balení přípravku Anagrelid Sandoz.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anagrelid Sandoz


  Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklou dobu.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Anagrelid Sandoz nežádoucí účinky, které se ale

  nemusí vyskytnout u každého. Máte-li obavy, poraďte se se svým lékařem.


  Závažné nežádoucí účinky:

  Méně časté: srdeční selhání (mezi příznaky patří potíže s dýcháním, bolest na hrudi, otok nohou v důsledku nahromadění tekutiny), vážný problém s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu

  (ventrikulární tachykardie, supraventrikulární tachykardie nebo fibrilace síní), zánět slinivky břišní (pankreatitida), který způsobuje těžké bolesti břicha a zad, zvracení krve nebo krvavá či černá stolice, závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny,

  krvácení nebo infekce (pancytopenie), plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicích, mezi jehož známky patří dušnost, otok nohou nebo kotníků, rty a kůže mohou získat namodralou barvu).


  Vzácné: selhání ledvin (nevylučujete žádnou moč nebo vylučujete málo moči), srdeční infarkt.


  Pokud byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků, ihned se spojte se svým lékařem.


  Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  Bolest hlavy.


  Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob

  Závratě, únava, rychlý srdeční tep, nepravidelný tep nebo bušení srdce (palpitace), pocit na zvracení (nauzea), průjem, bolest žaludku, plynatost, zvracení, snížení počtu červených krvinek (anémie), zadržování tekutin nebo vyrážka.


  Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

  Pocit slabosti nebo pocit nepohody, vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, mdloby, zimnice nebo horečka, zažívací potíže, nechutenství, zácpa, modřiny, krvácení, otoky (edémy), pokles tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolestivé klouby, bolest zad, snížení či ztráta citlivosti nebo pocit necitlivosti, obzvláště na kůži, abnormální pocit nebo změna citlivosti, např. brnění nebo mravenčení, nespavost, deprese, zmatenost, nervozita, sucho v ústech, výpadky paměti, ztížené dýchání, krvácení z nosu, závažná infekce plic doprovázená horečkou, dušností, kašlem, vykašláváním hlenu, vypadávání vlasů, svědění nebo odlišné zabarvení kůže, impotence, bolest na hrudi, snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), hromadění tekutiny kolem plic nebo zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Váš lékař může provést vyšetření krve k průkazu zvýšené hladiny jaterních enzymů.


  Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

  Krvácení z dásní, zvýšení tělesné hmotnosti, těžká bolest na hrudi (angina pectoris), onemocnění srdečního svalu (mezi známky patří únava, bolest na hrudi a bušení srdce), zvětšené srdce, hromadění tekutiny kolem srdce, bolestivý stah cév na srdci (během odpočinku, obvykle v noci nebo brzy ráno - Prinzmetalova angina pectoris), ztráta koordinace, potíže při mluvení, suchá pokožka, migréna, poruchy vidění nebo dvojité vidění, zvonění v uších, závratě při vstávání (obzvláště při postavení ze sedu nebo lehu), zvýšená potřeba močení v noci, bolest, příznaky podobné chřipce, ospalost, rozšíření krevních cév, zánět tlustého střeva (mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest břicha, horečka), zánět žaludku (mezi známky patří bolest, pocit na zvracení, zvracení), abnormální nálezy na rentgenu plic, zvýšená hladina kreatininu v krevních testech, která může být známkou problémů s ledvinami.


  Následující nežádoucí účinky byly hlášeny, ale četnost jejich výskytu není přesně známa:

  • Nepravidelný srdeční tep, který může ohrozit život (torsade de pointes);

  • Zánět jater, příznaky zahrnují pocit na zvracení, zvracení, svědění, zežloutnutí kůže a očí,

   změna barvy stolice a moči (hepatitida);

   • Zánět plic (známky zahrnují horečku, kašel, obtížné dýchání, sípání, které způsobuje zjizvení

    plic) (alergická alveolitida včetně intersticiálního plicního onemocnění a pneumonitidy);

   • Zánět ledvin (tubulointersticiální nefritida).


  Hlášení nežádoucích účinků


  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

  postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Anagrelid Sandoz uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky

  za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Po prvním otevření spotřebujte do 100 dnů, lahvičku uchovávejte těsně uzavřenou v suchu, aby byl

  přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Anagrelid Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (ve formě anagrelidi hydrochloridum monohydricum).


Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: povidon K-30 (E 1201), krospovidon typ A (E 1202), laktóza, monohydrát laktózy,

mikrokrystalická celulóza (E 460) a magnesium-stearát. Tobolka: želatina (E 441), oxid titaničitý (E 171).


Jak přípravek Anagrelid Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení


Anagrelid Sandoz se dodává ve formě bílých tvrdých želatinových tobolek velikosti 4 (14,4 mm), obsahujících bílý až téměř bílý prášek. Tobolky se dodávají v lahvičkách obsahujících vysoušedlo a 100 tvrdých tobolek.


Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

J.Uriach y Compañía S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, Palau-Solità i Plegamans, 08184 Barcelona, Španělsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Galenicum Health S.L., Avda. Cornellá 144, 7º-1ª Edificio Lekla, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Španělsko

SAG Manufacturing, S.L.U., Carretera A-1, Km 36, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid, Španělsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo


Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:


Česká republika

Anagrelid Sandoz

Německo

Anagrelid HEXAL 0,5 mg Hartkapseln

Rakousko

Anagrelid Sandoz 0,5 mg - Hartkapseln

Belgie

Anagrelid Sandoz 0,5 mg harde capsules

Kypr

Anagrelide Sandoz

Dánsko

Anagrelide Sandoz

Řecko

Anagrelide Sandoz

Finsko

Anagrelide Sandoz

Francie

Anagrélide Sandoz 0,5 mg, gélule

Maďarsko

Anagrelide Sandoz 0,5 mg kemény kapszula

Itálie

Anagrelide Sandoz

Nizozemsko

Anagrelide Sandoz 0,5 mg, harde capsules

Norsko

Anagrelide Sandoz

Polsko

Anagrelide Sandoz

Rumunsko

Anagrelidă Sandoz 0,5 mg capsule

Švédsko

Anagrelide Sandoz

Slovinsko

Anagrelid Sandoz 0,5 mg trde kapsule

Slovenská republika

Anagrelid Sandoz 0,5 mg

Velká Británie

Anagrelide Sandoz 0.5 mg capsule, hard


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 2. 2021


Referenční léčivý přípravek obsahující anagrelid byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o přínosech a rizicích tohoto léčivého přípravku.


Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace

a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.