Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Leflunomid Sandoz

CENY

20MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 557,86 Kč
Maloobchodní: 794,68 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Leflunomid Sandoz 20 mg potahované tablety leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci :

 1. Co je přípravek Leflunomid Sandoz a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomid Sandoz užívat

 3. Jak se přípravek Leflunomid Sandoz užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Leflunomid Sandoz uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Leflunomid Sandoz a k čemu se používá


  Přípravek Leflunomid Sandoz patří do skupiny látek nazývaných antirevmatické léky. Obsahuje

  léčivou látku, která se nazývá leflunomid.


  Přípravek Leflunomid Sandoz se užívá k léčení dospělých pacientů s aktivní revmatoidní nebo s

  aktivní psoriatickou artritidou.


  Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolesti. Další příznaky, které ovlivňují celé tělo, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anémie (nedostatek červených krvinek).


  Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolesti a oblasti se zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomid Sandoz užívat Neužívejte přípravek Leflunomid Sandoz:

  • jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na leflunomid (zejména vážnou kožní reakci

   často doprovázenou horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři, např. Stevensův-Johnsonův syndrom), arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo pokud jste měl(a) alergickou reakci na teriflunomid (používaný k léčbě roztroušené sklerózy)

  • jestliže máte jakékoli potíže s játry

  • jestliže máte středně závažné nebo závažné potíže s ledvinami

  • jestliže máte velmi malé množství proteinů v krvi (hypoproteinemie)

  • jestliže trpíte jakýmikoli potížemi, které ovlivňují obranyschopnost Vašeho organismu

   (např. AIDS)

  • jestliže máte jakékoli potíže s funkcí kostní dřeně nebo pokud máte značně snížený počet červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček

  • jestliže trpíte závážnou infekcí

  • jestliže jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná, nebo kojíte.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Leflunomid Sandoz se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní

   sestrou:

   • pokud máte podstoupit specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku), protože mohou být zjištěny falešně nízké hladiny vápníku.

   • pokud jste někdy trpěl(a) zánětem plic (intersticiální plicní nemocí)

   • pokud jste někdy měl(a) tuberkulózu nebo pokud jste byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo má nebo měl tuberkulózu. Váš lékař může provést testy, aby zjistil, zda máte tuberkulózu,

   • pokud jste muž a přejete si stát se otcem dítěte. Protože nelze vyloučit přechod přípravku Leflunomid Sandoz do spermatu, má být během léčby přípravkem Leflunomid Sandoz používána spolehlivá antikoncepce. Muži, kteří se chtějí stát otcem dítěte, se mají obrátit na svého lékaře, který jim může doporučit přerušení užívání přípravku Leflunomid Sandoz a podání určitých léků k rychlejšímu a dostatečnému odstranění přípravku Leflunomid Sandoz z organismu. Potom bude třeba udělat krevní test, aby se potvrdilo, že přípravek Leflunomid Sandoz byl z Vašeho těla dostatečně vyloučen, a pak je třeba počkat alespoň další 3 měsíce před pokusem o oplodnění.


   Přípravek Leflunomid Sandoz může někdy působit potíže s krví, játry, plícemi nebo nervy v rukou či nohou. Také může způsobit některé závažné alergické reakce (včetně lékové reakce s eozinofilií a celkovými projevy (DRESS)) nebo zvýšit riziko závažné infekce. Pro více informací si, prosím, přečtěte bod 4 (Možné nežádoucí účinky).


   DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou na obličeji, s následným rozšířením vyrážky zároveň s vysokou horečkou, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšením lymfatických uzlin.


   Váš lékař Vám bude před začátkem a během léčby přípravkem Leflunomid Sandoz v pravidelných intervalech dělat krevní testy, aby Vám kontroloval krvinky a játra. Také Vám bude pravidelně kontrolovat tlak krve, protože přípravek Leflunomid Sandoz může působit jeho zvýšení.


   Informujte svého lékaře, pokud máte nevysvětlitelný přetrvávající průjem. Váš lékař Vám může provést další vyšetření ke zjištění jeho příčiny.


   Děti a dospívající

   Používání přípravku Leflunomid Sandoz se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let věku.


   Další léčivé přípravky a přípravek Leflunomid Sandoz

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


   Je to zvláště důležité, pokud užíváte:

   • jiné léčivé přípravky na revmatoidní artritidu jako jsou antimalarika (např. chlorochin a hydroxychlorochin), intramuskulární (podávané do svalu) nebo ústně podávané zlato,

    D-penicilamin, azathioprin a jiné imunosupresivní (snižující imunitu) léčivé přípravky (např. methotrexát), protože tyto kombinace se nedoporučují.

   • warfarin a jiné perorální přípravky (přípravky užívané ústy) používané ke snížení srážlivosti krve, protože je nutné pečlivé sledování, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků tohoto léčivého přípravku

   • teriflunomid na roztroušenou sklerózu

   • repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky (diabetu)

   • daunorubicin, doxorubicin, paklitaxel nebo topotekan na rakovinu

   • duloxetin na depresi, inkontinenci moči nebo na onemocnění ledvin u diabetiků

   • alosetron k léčbě závažného průjmu

   • theofylin na astma

   • tizanidin na uvolnení svalů

   • perorální antikoncepci (obsahující enthinylestradiol a levonorgestrel)

   • cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin na infekce

   • indometacin, ketoprofen na bolest a zánět

   • furosemid na srdeční onemocnění (diuretikum, pilulky na odvodnění)

   • zidovudin na HIV infekci

   • rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin na snížení vysoké hladiny cholesterolu

   • sulfasalazin na zánětlivé onemocnění střev nebo revmatoidní artitidu

   • léčivý přípravek nazývaný cholestyramin (užívaný ke snížení vysoké hladiny cholesterolu) nebo aktivní uhlí, protože tyto léčivé přípravky mohou snížit množství přípravku Leflunomid Sandoz vstřebané do organismu.


   Pokud již užíváte nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID) a/nebo kortikosteroidy, můžete je dále používat i po zahájení léčby přípravkem Leflunomid Sandoz.


   Očkování

   V případě, že musíte být očkován(a), poraďte se se svým lékařem. Některé očkovací látky se během

   užívání přípravku Leflunomid Sandoz a nějaký čas po skončení jeho užívání nemají podávat.


   Přípravek Leflunomid Sandoz s jídlem, pitím a alkoholem

   Přípravek Leflunomid Sandoz je možné užívat nezávisle na jídle.

   Během léčby přípravkem Leflunomid Sandoz se nedoporučuje konzumace alkoholu. Pití alkoholu

   během užívání přípravku Leflunomid Sandoz může zvýšit možnost poškození jater.


   Těhotenství a kojení

   Neužívejte přípravek Leflunomid Sandoz, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být. Jste-li těhotná nebo otěhotníte během léčby přípravkem Leflunomid Sandoz, je zvýšené riziko, že se u Vašeho dítěte objeví závažné vrozené vady. Ženy, které jsou ve věku, kdy mohou otěhotnět, nesmí užívat přípravek Leflunomid Sandoz bez používání spolehlivých antikoncepčních metod.


   Sdělte svému lékaři, pokud plánujete otěhotnět po ukončení užívání přípravku Leflunomid Sandoz, protože je třeba se ujistit, že všechny stopy přípravku Leflunomid Sandoz byly z těla vyloučeny před tím, než se pokusíte otěhotnět. To může trvat až 2 roky. Užíváním určitých léků, které urychlí odstranění přípravku Leflunomid Sandoz z Vašeho organismu, může být tento odklad zkrácen na několik týdnů.

   V každém případě má být potvrzeno krevními testy, že přípravek Leflunomid Sandoz byl z Vašeho

   organismu dostatečně odstraněn, a i poté máte vyčkat alespoň další měsíc, než otěhotníte. Pro další informace o laboratorních testech kontaktujte, prosím, svého lékaře.

   Pokud máte podezření, že jste otěhotněla během užívání přípravku Leflunomid Sandoz nebo během následujících dvou let po ukončení léčby, musíte ihned požádat lékaře o provedení těhotenského testu. Pokud test těhotenství potvrdí, Váš lékař může rozhodnout o léčbě určitými léčivými přípravky, aby se přípravek Leflunomid Sandoz rychleji a dostatečně vyloučil z Vašeho organismu, a snížil tak riziko pro Vaše dítě.

   Neužívejte přípravek Leflunomid Sandoz, pokud kojíte, protože leflunomid přechází do mateřského mléka.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Leflunomid Sandoz může způsobit, že cítíte závrať, což může zhoršit Vaši schopnost soustředit se a reagovat. Pokud máte pocit, že jsou Vaše schopnosti zhoršeny, neřiďte ani neobsluhujte stroje.


   Přípravek Leflunomid Sandoz obsahuje laktosu, lecithin (ze sojových bobů) a sodík.

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

   Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, tento léčivý přípravek neužívejte.

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Leflunomid Sandoz užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

  jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená zahajovací dávka přípravku Leflunomid Sandoz je jedna 100mg tableta jednou denně po dobu prvních 3 dnů. Poté potřebuje většina pacientů dávku:

  • pro revmatoidní artritidu: 10 nebo 20 mg přípravku Leflunomid Sandoz jednou denně v

   závislosti na závažnosti onemocnění

  • pro psoriatickou artritidu: 20 mg přípravku Leflunomid Sandoz jednou denně.


  Polykejte tablety celé s dostatečným množstvím vody.


  Může trvat 4 týdny nebo déle, než začnete pociťovat zlepšení svého stavu. Někteří pacienti dokonce

  mohou zaznamenat ještě další zlepšení po 4 až 6 měsících léčby. Přípravek Leflunomid Sandoz se obvykle užívá dlouhodobě.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Leflunomid Sandoz, než jste měl(a)

  Pokud si vezmete více přípravku Leflunomid Sandoz, než máte, obraťte se na svého lékaře nebo jinou

  lékařskou pomoc. Je-li to možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku, abyste je ukázal(a) lékaři.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Leflunomid Sandoz

  Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile jste si vzpomněl(a), pokud není již čas pro příští dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.

  Okamžitě sdělte svému lékaři a přestaňte užívat přípravek Leflunomid Sandoz:

  • jestliže pocítíte slabost, zmatenost nebo závrať nebo máte potíže s dýcháním, protože to mohou být příznaky závažné alergické reakce

  • jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo vředy v ústech, protože se může jednat o závažné, někdy život ohrožující, reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

   epidermální nekrolýza, erythema multiforme, léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)), viz bod 2.


   Okamžitě sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví:

  • bledá pokožka, únava nebo podlitiny, protože to mohou být příznaky onemocnění krve

   způsobené nerovnováhou jednotlivých typů krevních buněk, z nichž se krev skládá

  • únava, bolesti břicha nebo žloutenka (žluté zabarvení očí nebo kůže), protože to mohou být příznaky závažných stavů jako je selhání jater, které může být smrtelné

  • jakékoli příznaky infekce jako jsou horečka, bolest v krku nebo kašel, protože tento

   přípravek může zvýšit riziko závažné infekce, která může být život ohrožující

  • kašel nebo dýchací potíže, protože mohou ukazovat na problémy s plícemi (intersticiální plicní onemocnění nebo plicní hypertenzi)

  • neobvyklé brnění, slabost nebo bolest v rukou či nohou, protože může jít o problémy

   s nervy (tzv. periferní neuropatie).


   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • mírné snížení počtu bílých krvinek (leukopenie)

  • mírné alergické reakce

  • snížení chuti k jídlu, úbytek hmotnosti (obvykle nevýznamný)

  • únava (astenie)

  • bolest hlavy, závrať

  • abnormální kožní vjemy jako mravenčení (parestezie)

  • mírné zvýšení krevního tlaku

  • průjem

  • nevolnost, zvracení

  • zánět v ústech, tvorba vředů v ústech

  • bolesti břicha

  • zvýšení výsledků některých jaterních testů

  • zvýšené vypadávání vlasů

  • ekzém, suchá kůže, vyrážka, svědění

  • tendinitida (bolest způsobená zánětem blány obklopující šlachy, obvykle na nohou nebo na

   rukou)

  • zvýšená hladina některých enzymů v krvi (kreatinfosfokináza)

  • problémy s nervy v rukou či nohou (periferní neuropatie)

  • kolitida.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • pokles počtu červených krvinek (anemie) a pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie)

  • snížené hladiny draslíku v krvi

  • úzkost

  • poruchy chuti

  • kopřivka (dráždivá vyrážka)

  • přetržení šlachy

  • zvýšení hladin tuku v krvi (cholesterol a triglyceridy)

  • snížení hladin fosfátů v krvi.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

  • zvýšený počet krvinek nazývaných eozinofily (eozinofilie); mírné snížení počtu bílých

   krvinek (leukopenie); snížení počtu všech krvinek (pancytopenie)

  • výrazné zvýšení krevního tlaku

  • zánět plic (intersticiální plicní onemocnění)

  • zvýšení některých výsledků jaterních testů, které se mohou vyvinout do tak závažných stavů, jako jsou zánět jater a žloutenka

  • těžké infekce zvané sepse, které mohou být smrtelné

  • zvýšení hladin některých enzymů v krvi (laktátdehydrogenáza).

   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

  • výrazné snížení počtu některých bílých krvinek (agranulocytóza)

  • závažné nebo potenciálně závažné alergické reakce

  • zánět malých cév (vaskulitida, včetně kožní nekrotizující vaskulitidy)

  • zánět slinivky břišní (pankreatitida)

  • závažné poškození jater, jako je jaterní selhání nebo nekróza, které mohou být smrtelné

  • závažné, někdy život ohrožující reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme).


  Jiné nežádoucí účinky jako je selhání ledvin, snížení hladiny kyseliny močové v krvi, plicní hypertenze, mužská neplodnost (která je vratná, jakmile je léčba tímto přípravkem ukončena), kožní lupus (charakterizovaný vyrážkou/erytémem na oblastech kůže vystavených světlu), lupénka (nový výskyt nebo zhoršení) a DRESS se také mohou vyskytnout s frekvencí, která není známá.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Leflunomid Sandoz uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a papírové krabičce

  za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Leflunomid Sandoz obsahuje


Jak přípravek Leflunomid Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Leflunomid Sandoz 20 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 8 mm a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na stejné poloviny.


Tablety jsou baleny do HDPE lahviček s širokým hrdlem s PP šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem

(bílý silikagel).

Dostupná jsou balení po 10, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Haupt Pharma Münster GmbH, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie: Leflunomid Sandoz 20 mg filmomhulde tabletten Česká republika: Leflunomid Sandoz 20 mg potahované tablety Estonsko: Leflunomide Sandoz, 20 mg

Německo: Leflunomid 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten


Maďarsko: Leflunomid Sandoz 20 mg filmtabletta


Itálie: LEFLUNOMIDE SANDOZ


Lotyšsko: Leflunomide Sandoz 20 mg apvalkotās tabletes Litva: Leflunomide Sandoz 20mg plėvele dengtos tabletės Nizozemsko: Leflunomide Sandoz 20 mg, filmomhulde tabletten Polsko: Leflunomide Sandoz

Rumunsko: LEFLUNOMIDĂ SANDOZ 20 mg comprimate filmate Slovenská republika: Leflunomid Sandoz 20 mg filmom obalené tablety Velká Británie: Leflunomide 20 mg film-coated Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 9. 2019.