Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

DIAPREL MR
gliclazide

CENY

30MG TBL MRL 60

Velkoobchod: 154,18 Kč
Maloobchodní: 232,17 Kč
Uhrazen: 200,94 Kč

30MG TBL MRL 120

Velkoobchod: 304,92 Kč
Maloobchodní: 452,21 Kč
Uhrazen: 389,74 Kč

60MG TBL MRL 60

Velkoobchod: 327,00 Kč
Maloobchodní: 482,33 Kč
Uhrazen: 419,88 Kč

60MG TBL MRL 60

Velkoobchod: 327,00 Kč
Maloobchodní: 482,33 Kč
Uhrazen: 419,88 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


DIAPREL MR 60 mg tablety s řízeným uvolňováním

gliclazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.


Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, mohou se u Vás objevit následující příznaky:

bolest hlavy, intenzivní pocit hladu, nevolnost, zvracení, malátnost, porucha spánku, neklid, agresivita, horší soustředění, nižší pozornost a reakční doba, deprese, zmatenost, porucha řeči nebo zraku, třes, senzorické poruchy, závrať a pocit bezmoci.

Můžete zaznamenat také následující příznaky: pocení, vlhká kůže, úzkost, rychlý nebo nepravidelný tep, vysoký krevní tlak, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do přilehlých oblastí (angina pectoris).


Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit značná zmatenost (delirium), křeče, ztráta sebekontroly, dech může být povrchní a tep zpomalený, můžete ztratit vědomí.


Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle vymizí, jestliže užijete nějakou formu cukru (např. tablety glukózy, kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj).

Proto byste vždy měl(a) nosit s sebou nějakou formu cukru (tablety glukózy, kostky cukru). Pamatujte si, že umělá sladidla nejsou účinná. Prosím, vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže Vám užití cukru nepomohlo, nebo jestliže se příznaky opakují.


Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu nebo si včas neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. K tomu může dojít, jestliže jste vyššího věku a užíváte určité léky (např. léky ovlivňující centrální nervový systém nebo betablokátory).

Jestliže prožíváte stresovou situaci (nehoda, chirurgické operace, horečka atd.), lékař Vás může dočasně převést na inzulínovou léčbu.


Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se mohou objevit, jestliže gliklazid doposud nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel(a) léčebný plán předepsaný Vaším lékařem, jestliže užíváte přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod „Další léčivé přípravky a Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním“) nebo prožíváte zvláštní stresovou situaci. Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi mohou zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou svědící kůži, kožní infekce a nižší výkonnost. Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte vyhledat svého lékaře nebo lékárníka.

K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li gliklazid předepsán ve stejnou dobu jako přípravky, které patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů. V tomto případě, budete Vaším lékařem informováni o důležitosti sledování hladiny glukózy v krvi.


Pokud je Vám známa rodinná anamnéza nebo dědičně podmíněný deficit glukoso-6- fosfátdehydrogenázy (G6PD) (anomálie červených krvinek), může se objevit pokles hladiny hemoglobinu a porucha červených krvinek (hemolytická anemie). Sdělte to svému lékaři před užitím léku.


Případy akutní porfyrie byly popsány u některých dalších derivátů sulfonylurey u pacientů s porfyrií (dědičné genetické poruchy s hromaděním porfyrinů nebo prekurzorů porfyrinu v těle).


Použití přípravku Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním se nedoporučuje u dětí v důsledku nedostatku údajů.


Další léčivé přípravky a Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Účinek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny cukru v krvi při užívání některého z následujících léků:


K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li přípravek, který patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony užíván ve stejnou dobu jako Diaprel MR 60 mg, zejména u starších pacientů.


Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (warfarin).


Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jiný léčivý přípravek.

Pokud jste hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním.


Přípravek Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním s jídlem, pitím a alkoholem Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním může být užíván s jídlem a nealkoholickými nápoji.

Pití alkoholu není doporučeno, protože může nepředvídatelným způsobem změnit kontrolu Vašeho diabetu (cukrovky).


Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním se nedoporučuje v průběhu těhotenství. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Diaprel MR 60 mg, tabletu s řízeným uvolňováním nesmíte užívat, pokud kojíte.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být porušena, jestliže je hladina cukru v krvi příliš nízká (hypoglykemie), nebo příliš vysoká (hyperglykemie), nebo jestliže u Vás vznikly poruchy vidění v důsledku těchto stavů. Mějte na mysli, že můžete sebe nebo ostatní vystavit nebezpečí (např. při řízení auta nebo obsluze strojů).


Prosím, zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit auto, jestliže:


Jak Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním vypadá a co obsahuje toto balení

Diaprel MR 60 mg je bílá, podlouhlá tableta s řízeným uvolňováním, 15 mm dlouhá a 7 mm široká, s půlicí rýhou a s vyraženým nápisem ‘DIA 60’ na obou stranách. Tablety jsou k dispozici v blistru zabaleném v krabičce obsahující 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 100 (jednodávkové

balení), 112, 120, 180 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284, Suresnes cedex, Francie


Výrobci:


Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy - Francie nebo

Servier (Ireland) Industries Ltd., Gorey Road,

Arklow - Co. Wicklow - Irsko nebo

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6B

03-236 Warsaw - Polsko nebo

LABORATORIOS SERVIER S.L.

Avenida de Los Madroños, 33 28043 Madrid - Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko

DIAMICRON MR 60 mg

Belgie

UNI DIAMICRON 60 mg

Bulharsko Chorvatsko

DIAPREL MR 60 mg DIAPREL MR 60 mg

Kypr

DIAMICRON MR 60 mg

Česká republika

DIAPREL MR 60 mg

Dánsko

DIAMICRON UNO 60 mg

Estonsko

DIAPREL MR 60 mg

Francie

DIAMICRON 60 mg

Německo

DIAMICRON UNO 60 mg

Řecko

DIAMICRON MR 60 mg

Maďarsko

DIAPREL MR 60 mg

Irsko

DIAMICRON MR 60 mg

Itálie

DIAMICRON 60 mg

Lotyšsko

DIAPREL MR 60 mg

Litva

DIAPREL MR 60 mg

Lucembursko

DIAMICRON 60 mg

Malta

DIAMICRON MR 60 mg

Nizozemsko

DIAMICRON MR 60 mg

Polsko

DIAPREL MR

Portugalsko

DIAMICRON LM 60mg

Rumunsko

DIAPREL MR 60 mg


Slovenská republika

DIAPREL MR 60 mg

Slovinsko

DIAPREL MR 60 mg

Španělsko

DIAMICRON 60 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 2. 2020