Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Water for Injection Fresenius Kabi

CENY

100% PAR LQF 10X500ML II

Velkoobchod: 237,29 Kč
Maloobchodní: 353,76 Kč
Uhrazen: 177,39 Kč

100% PAR LQF 20X250ML II

Velkoobchod: 319,96 Kč
Maloobchodní: 472,73 Kč
Uhrazen: 296,36 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Water for Injection Fresenius Kabi rozpouštědlo pro parenterální použití

aqua pro iniectione


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Water for Injection Fresenius Kabi a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Water for Injection Fresenius Kabi používat

 3. Jak se přípravek Water for Injection Fresenius Kabi používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Water for Injection Fresenius Kabi uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Water for Injection Fresenius Kabi a k čemu se používá


  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi je čirý, bezbarvý, sterilní roztok prostý bakteriálních toxinů, který je určen k ředění a rozpouštění sterilních léčiv určených k parenterálnímu (tj. podání mimo trávicí trakt) podání.


  Přípravek neobsahuje antimikrobiální přísady.


  Farmakologické údaje: Voda je součástí všech tělesných tekutin a z tohoto důvodu je vhodná jako rozpouštědlo nebo vehikulum léků podávaných parenterálně. Volně se distribuuje ve všech kompartmentech, proniká buněčnými membránami.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Water for Injection Fresenius Kabi

  používat


  Nepoužívejte přípravek Water for Injection Fresenius Kabi:


  Stavy, za kterých se přípravek nepoužívá, se řídí podle konkrétního přípravku, který se ředí nebo rozpouští přípravkem Water for Injection Fresenius Kabi.


  Upozornění a opatření

  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi se smí použít pouze k přípravě a ředění jiných léčivých přípravků.

  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi nesmí být podáván samostatně, jelikož je silně hypotonický! Nepodávat intravenózně (nitrožilně), dokud nevytváří výsledný izotonický roztok.

  Nadměrné použití vody může vést k intoxikaci vodou s poruchou elektrolytové bilance.


  Další léčivé přípravky a přípravek Water for Injection Fresenius Kabi

  Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy.


 3. Jak se přípravek Water for Injection Fresenius Kabi používá


  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi je určen k ředění a rozpouštění sterilních léčiv určených k parenterálnímu podání (tj. podání mimo trávicí trakt). Parenterální roztoky je třeba připravovat za aseptických podmínek. Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi nesmí být podáván samostatně, jelikož je silně hypotonický! Nepodávat intravenózně, dokud není vytvořen výsledný izotonický roztok.


  Dávkování a způsob podání jsou závislé na povaze, koncentraci a objemu výsledného přípravku. Při přípravě roztoku pro intravenózní aplikaci se má výsledná koncentrace blížit osmolaritě plazmy.


  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi je nutné použít ihned po otevření. Požívejte pouze čirý roztok bez viditelných částic. Nepoužívat, je-li obal poškozen. Je určen pouze k jednorázovému použití. Zbylý obsah je nutno znehodnotit.


  V případě předávkování (hyperhydratace) je léčba podpůrná a symptomatická.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Při používání dle doporučení nejsou známy. Nadměrné použití vody může vést k intoxikaci vodou s poruchou elektrolytové bilance.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41, Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Water for Injection Fresenius Kabi uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi je nutné použít ihned po otevření. Požívejte pouze čirý roztok bez viditelných částic.

  Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

  Je určen pouze k jednorázovému použití. Zbylý obsah je nutno znehodnotit.

 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Water for Injection Fresenius Kabi obsahuje


Léčivou látkou je aqua pro iniectione. 100 ml obsahuje: aqua pro iniectione 100 ml.


Jak přípravek Water for Injection Fresenius Kabi vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Water for Injection Fresenius Kabi se dodává ve skleněných nebo plastových lahvích (PE

lahve).


Velikosti balení:

Skleněné lahve: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 20 x 100 ml, 16 x 250

ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml, 6 x 1000 ml.

PE lahve: 1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 40 x 100 ml, 1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 1 x

500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce:

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie (skleněná lahev + PE lahve)

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo (skleněné lahve + PE lahve)

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Polsko (PE lahve)


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 7. 2018.