Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Pectodrill na vlhký kašel


Příbalová informace: informace pro uživatele


Pectodrill na vlhký kašel 50 mg/ml sirup

Carbocisteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci:


1.

Co je přípravek Pectodrill a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pectodrill užívat

3.

Jak se přípravek Pectodrill užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Pectodrill uchovávat


1.

6.

Obsah balení a další informace


Co je přípravek Pectodrill a k čemu se používá

Přípravek Pectodrill sirup patří do skupiny léků zvaných mukolytika (léky usnadňující vykašlávání). Karbocystein, léčivá látka přípravku Pectodrill, mění strukturu hlenů v dýchacích cestách. Rozrušuje chemické vazby v jejich gelové fázi a normalizuje nadměrnou vazkost hlenu, čímž pozitivně působí na vylučování hlenu z průdušek a usnadňuje jeho vykašlání.


Přípravek Pectodrill se užívá v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním stádiu) spojených s vlhkým kašlem a obtížným vykašláváním hlenu z průdušek.


Přípravek Pectodrill je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pectodrill užívat Neužívejte přípravek Pectodrill

  • Jestliže jste alergický(á) na karbocystein nebo na kteroukoli další složku tohoto

   přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • Jestliže máte aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku.

  • U dětí do 2 let.


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Pectodrill se poraďte s lékařem:

  - jestliže trpíte závažným onemocněním dýchacích cest;

  - jestliže jste v minulosti měl(a) vředy žaludku nebo dvanáctníku;


  Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, jako např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny).


  Jestliže máte horečku déle jak 3 dny nebo při vykašlávání hnisu či krve je nutné poradit se

  s lékařem.

  Přípravek Pectodrill není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem.


  Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý s uvedených bodů týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Další léčivé přípravky a přípravek Pectodrill

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika,

  jako např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny).


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

  poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a v období kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Užívání tohoto přípravku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a

  obsluhovat stroje.


  Přípravek Pectodrill obsahuje 6 g sacharózy v jedné 15 ml dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  Přípravek Pectodrill obsahuje 99 mg (asi 0,1 g) sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné 15 ml dávce. To odpovídá 5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek Pectodrill také obsahuje methylparahydroxybenzoát. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


 2. Jak se přípravek Pectodrill užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávkován í


  Dospělí a dospívající od 12 let:

  Doporučená dávka je 1 odměrka (15 ml) 3krát denně na počátku léčby. Dávka se po dosažení požadovaného účinku může snížit na 10 ml 3krát denně. Maximální denní dávka je 45 ml (3 odměrky denně).


  Děti od 6 do 12 let:

  Doporučená dávka je 5 ml 3krát denně.


  Sirup nesmí užívat děti mladší 2 let.

  Sirup není určen k podávání dětem mladším 6 let, protože odměrka neumožňuje odměření odpovídající dávky.


  Způsob podání:

  Perorální podání. Sirup spolkněte a zapijte tekutinou.

  Uvolňování a vykašlávání hlenu je podporováno dostatečným příjmem tekutin. Odměrku vždy po použití opláchněte vodou.

  Délk a léčby

  Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

  Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Nepřekračujte doporučené dávkování.

  Při užívání tohoto přípravku se snažte cíleně odkašlávat, aby se usnadnil odchod hlenů.


  Pokud se domníváte, že je účinek přípravku Pectodrill příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pectodrill

  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku v pravidelný čas, užijte ji co nejdříve a dále pokračujte

  podle dávkovacího schématu.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Pectodrill než jste měl(a)

  Při náhodném užití velké dávky vyhledejte lékaře.

  Nadměrné dávky karbocysteinu mohou vyvolat nejčastěji nevolnost, zvracení, bolest žaludku, někdy i průjem.


 3. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence není známa

  (z dostupných údajů nelze určit):

  • bolesti žaludku, nevolnost, zvracení, průjem.

  • kožní alergické reakce, jako jsou vyrážka, svědění, kopřivka, angioedém (náhlý otok kůže nebo sliznic, obvykle postihující obličej a hrdlo doprovázený ztíženým dýcháním a otokem) a fixovaná kožní vyrážka.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 4. Jak přípravek Pectodrill uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 14 dní.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za

  „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete snížené jakosti, např. změna barvy, vůně.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 5. Obsah balení a další informace Co přípravek Pectodrill obsahuje

Léčivou látkou jecarbocisteinum. Jeden ml sirupu obsahuje carbocisteinum 50 mg. Pomocnými látkami jsou: Sacharosa, methylparahydroxybenzoát (E218), karamelové aroma, hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.


Jak přípravek Pectodrill vypadá a co obsahuje toto balení

Je to žlutý až slabě hnědý čirý sirup se slabou vůní připomínající karamel.

Láhev ze žlutohnědého skla (hydrolytická tř. III) o objemu 150 ml či 200 ml, bíle lakovaný Al šroubovací uzávěr s LDPE těsněním, s PP odměrkou (15 ml). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pierre Fabre Medicament Les Cauquillous

81500 - Lavaur, Francie


Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production Gien, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 1. 2022