Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Sinupret forte


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Sinupret forte obalené tablety


Hořcový kořen, prvosenkový květ, šťovíková nať, květ bezu černého, sporýšová nať


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření


Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud příznaky přetrvávají déle než 7 – 14 dní, zhoršují se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy,

otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.


Pokud máte citlivý žaludek nebo trpíte známou žaludeční poruchou, je třeba zvláštní opatrnosti při užívání tohoto léku. Sinupret forte užívejte nejlépe po jídle se sklenicí vody.


Děti

Není určen pro děti mladší 12 let vzhledem k nedostatku dostatečných údajů.


Další léčivé přípravky a Sinupret forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky nejsou doposud známy.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Z bezpečnostních důvodů má být Sinupret forte podáván během těhotenství pouze po přísném zhodnocení rizika a přínosu ošetřujícím lékařem.


Není známo, jestli jsou léčivé látky Sinupretu forte vylučovány do mateřského mléka. Sinupret forte nemá být v období kojení užíván.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.


Sinupret forte obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a tekutou glukózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,444 mg sorbitolu v jedné jednotce dávky.


 1. JAK SE SINUPRET FORTE UŽÍVÁ


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Denní dávka přípravku je:


  Věk

  Jednotlivá dávka

  Denní dávka

  Dospělí a dospívající starší 12 let

  1 obalená tableta

  3 obalené tablety


  Obalená tableta se polyká vcelku 3x denně s trochou tekutiny (např. se sklenicí vody).


  Jak dlouho můžete užívat Sinupret forte?

  Sinupret forte nemá být užíván déle než 7 – 14 dní.


  Jestliže jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a)

  V případě, že jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Váš lékař může rozhodnout, zda je nutné učinit nějaké další kroky. V případě předávkování se nežádoucí účinky uvedené níže mohou vyskytnout v intenzivnější míře.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret forte

  Pokud jste zapomněl(a) užít Sinupret forte, nezdvojnásobujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě Sinupretem forte podle pokynů v této příbalové informaci.

 2. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) Trávicí potíže (jako bolesti břicha, pocit na zvracení).


  Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1000 léčených osob)

  Reakce z přecitlivělosti kůže jako vyrážka, zarudnutí kůže, svědění.


  Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

  Dále se mohou vyskytnout alergické reakce jako otok rtů, jazyka a hrdla a /nebo hrtanu se zúžením dýchacích cest (angioedém), dušnost, otok obličeje.


  Při prvních známkách přecitlivělé/alergické reakce nesmí být Sinupret forte dále užíván.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. JAK SINUPRET FORTE UCHOVÁVAT


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do nebo na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Sinupret forte obsahuje

Léčivými látkami jsou: Jedna tableta obsahuje:

Gentianae radix (hořcový kořen) 12 mg

Primulae flos (prvosenkový květ) 36 mg

Rumicis herba (šťovíková nať) 36 mg Sambuci nigrae flos (květ bezu černého) 36 mg Verbenae herba (sporýšová nať) 36 mg


Pomocné látky: Jádro tablety:

Želatina, monohydrát laktosy, bramborový škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sorbitol, kyselina stearová.


Obal tablety:


Bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, uhličitan vápenatý (E170), čištěný ricinový olej, práškovaná sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu (obsahuje 25 % sodné soli měďnatého komplexu chlorofylinu a 75 % usušené tekuté glukosy, sušina), dextrin, usušená tekutá glukosa, hlinitý lak indigokarmínu (E132), lehký oxid hořečnatý, kukuřičný škrob, montanglykolový vosk, riboflavin (E101), šelak, sacharosa, mastek, oxid titaničitý (E 171).


Jak Sinupret forte vypadá a co obsahuje toto balení

Sinupret forte jsou zelené, kulaté, hladké, bikonvexní obalené tablety balené v Al/PVC/PVDC blistru. Je dodáván v balení po 20 obalených tabletách.


Upozornění:

Text na blistru je bulharském jazyce.


Překlad textu na blistru:

Синупрет форте = Sinupret forte обвити таблетки = potahované tablety


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11 – 15

92318 Neumarkt Německo


Souběžný dovozce:

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika


Přebaleno:

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava (místo výroby: Pchery – Theodor), Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5

Tel.: 00420 241 740 447

E-mail: info@schwabe.cz


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.07.2021