Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Gaviscon Duo Efekt


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Gaviscon Duo Efekt 500 mg/213 mg/325 mg perorální suspenze

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt může podobně jako jiná antacida zakrýt příznaky jiného závažnějšího základního onemocnění.


Jestliže příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se se svým lékařem.


Děti

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 12 let, výjimkou je podání na doporučení lékaře. Existuje riziko zvýšené hladiny sodíku v krvi (hypernatremia) u dětí, které mají problémy s ledvinami nebo, které mají zánět žaludku nebo střev (gastroenteritida).


Další léčivé přípravky a Gaviscon Duo Efekt

Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo dojít k narušení jejich účinku.


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství, kojení a plodnost

Tento lék můžete užívat i v případě, že jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Trvání léčby by

mělo být podobně jako v případě všech léků omezeno na co nejkratší možnou dobu.


Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon Duo Efekt

Tento přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


Tento léčivý přípravek obsahuje 255,76 mg (11,12 mmol) sodíku v jedné 20ml dávce. Je nutno vzít

v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku.


Maximální doporučená denní dávka tohoto přípravku obsahuje 1023,04 mg sodíku (nachází se v kuchyňské soli). To odpovídá 51,15 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud budete potřebovat užívat Gaviscon Duo Efekt denně po delší dobu, zejména pokud jste byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem sodíku.


Tento přípravek obsahuje také 260 mg (6,50 mmol) vápníku v jedné 20ml dávce. Pokud máte ledvinové kameny nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, je třeba se poradit s lékařem.


 1. Jak se Gaviscon Duo Efekt užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Před použitím řádně protřepejte.


  D o spělí v četně starších pacientů a děti v ěku 12 let a starší: 10 – 20 ml po jídle a večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.


  D ěti m ladší než 12 let v ěku: Mají tento přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Duo Efekt, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) příliš velké množství tohoto přípravku, není pravděpodobné, že by Vám nějak ublížil. Můžete však pociťovat nadýmání. Poraďte se se svým lékařem, pokud nadýmání neustoupí.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon Duo Efekt

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pouze pokračujte

  v užívání jako dříve.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, ukončete užívání tohoto přípravku a sdělte to ihned svému lékaři. Velmi vzácně (méně než v 1 z 10 000 případů) může dojít k alergické reakci na některou ze složek přípravku. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení, kožní vyrážku, svědění, závratě, otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla), a potíže s dýcháním.


  Hlášení nežádoucích účinků:

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Gaviscon Duo Efekt uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 30 C. Chraňte před chladem a mrazem. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.

  Před prvním použitím tohoto přípravku zkontrolujte, zda není poškozený těsnící kryt.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace


Co Gaviscon Duo Efekt obsahuje:

Léčivými látkami jsou natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas a calcii carbonas; 10 ml suspenze obsahuje natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 213 mg a calcii carbonas 325 mg.


Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), sodná sůl

sacharinu, mátové aroma, hydroxid sodný a čištěná voda.


Jak Gaviscon Duo Efekt vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon Duo Efekt je téměř bílá až krémově bílá suspenze s peprmintovou vůní a příchutí. Gaviscon Duo Efekt je dodáván v lahvích obsahujících 150 ml, 200 ml 300 ml a 600 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká

republika


Výrobce:

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie

Gaviscon Antizuur - Antireflux / Antiacide - Antireflux / Antisäure – Antireflux

Kypr

Gaviscon Double Action Εναιώρημα

Česká republika

Gaviscon Duo Efekt

Grécko

Gaviscon Double Action Εναιώρημα

Irsko

Gaviscon Extra Oral Suspension. Sodium alginate 500mg, sodium bicarbonate 213mg, calcium carbonate 325mg

Lucembursko

Gaviscon Antiacide - Antireflux

Nizozemí

Gaviscon Duo suspensie

Slovenská republika

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

Velká Británie

Gaviscon Double Action Liquid


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 12. 2020