Domovská stránka Domovská stránka

Ondansetron Sandoz
ondansetron

CENY

8MG TBL FLM 10

Velkoobchod: 305,63 Kč
Maloobchodní: 453,18 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Ondansetron Sandoz 8 mg potahované tablety


ondansetronum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků. Důvodem je, že Ondansetron Sandoz může ovlivnit to, jak některé přípravky působí, a naopak některé přípravky mohou ovlivnit působení přípravku Ondansetron Sandoz.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka:


Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ondansetron Sandoz je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Ondansetron Sandoz, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) nebo Vaše dítě užilo více přípravku Ondansetron Sandoz, než jste měl(a/o), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo okamžitě jděte do nemocnice. S sebou si vezměte balení léčivého přípravku.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ondansetron Sandoz

Jestliže vynecháte dávku a je Vám špatně nebo zvracíte, vezměte si dávku hned, jakmile je to možné a pokračujte normálně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud vynecháte dávku, ale není Vám špatně, vezměte si následující dávku

v obvyklou dobu.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ondansetron Sandoz

Nepřestávejte užívat tablety, i když se budete cítit dobře, ledaže by Vám to řekl Váš lékař.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.

  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

  Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne některý z následujících stavů:

  Alergické reakce

  Příznaky mohou zahrnovat:

  • náhlý sípot a bolest na hrudi či tíseň na hrudi,

  • otok očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka,

  • kožní vyrážka – červené skvrny nebo boule pod kůží (kopřivka) kdekoli na Vašem těle,

  • kolaps.


   Ischemie myokardu

   Příznaky zahrnují:

   • náhlou bolest na hrudi nebo

   • svírání na hrudi


    Jiné nežádoucí účinky zahrnují:


    Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

  • bolest hlavy.


   Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

  • pocit tepla nebo zrudnutí,

  • zácpa,

  • změny ve výsledcích jaterních testů (pokud užíváte ondansetron tablety spolu s léčivem nazývaným cisplatina, jinak je tento nežádoucí účinek méně častý).


   Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

  • škytavka,

  • nízký krevní tlak, při kterém můžete mít pocit na omdlení nebo závratě,

  • nepravidelný srdeční tep,

  • bolest na hrudi,

  • záchvaty,

  • neobvyklé pohyby těla nebo třes.


   Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů):

  • závratě nebo točení hlavy,

  • rozmazané vidění,

  • poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí).


   Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

  • slabozrakost nebo dočasná slepota, které obvykle odezní během 20 minut.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Ondansetron Sandoz uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za

  EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Ondansetron Sandoz obsahuje


  • Léčivou látkou je ondansetroni hydrochloridum dihydricum. Jedna potahovaná tableta

   obsahuje ondansetroni hydrochloridum dihydricum ekvivalentní ondansetronum 8 mg.


  • Pomocnými látkami jsou:

Jádro: bezvodá laktosa, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob,

magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Ondansetron Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení


Žluté, oválné, potahované tablety, hladké na obou stranách.

Potahované tablety jsou baleny do PVC/PVDC/Al blistrů a vloženy do krabičky. Velikosti balení:

Blistry: 2, 4, 6, 10, 15, 30, 50 a 100 potahovaných tablet

Jednodávkové blistry: 10, 30, 50 potahovaných tablet

Nemocniční balení: 20 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

S.C. Sandoz, S.R.L., Targu Mureš, Rumunsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko: Ondansetron Sandoz 8 mg - Filmtabletten

Belgie: Ondansetron Sandoz 8 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Ondansetron Sandoz

Německo: Ondansetron HEXAL 8 mg Filmtabletten

Maďarsko: Ondansetron Sandoz 8 mg filmtabletta

Nizozemsko: ONDANSETRON SANDOZ 8, filmomhulde tabletten 8 mg

Velká Británie: Ondansetron 8 mg Film coated tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 4. 2022